REGLEMENT

Reglement for Løgstør Roklub

 

Om Løgstør Roklub

Løgstør Roklub er en amatør idrætsforening. Klubben har flere tilbud, der alle relaterer sig til vand. I Løgstør Roklub skal det være rart at være uanset, om man er ude at ro eller befinder sig på land. Vi lægger vægt på kammeratskab, gensidig respekt og socialt samvær.

Løgstør Roklub sætter fokus på at lære medlemmerne at færdes sikkert på, i og ved vand.

Løgstør Roklubs unikke placering ved Limfjorden og Frederik d. VII’s Kanal gør den ideel til fastholdelse af traditionelle rosportsaktiviteter og udvikling og etablering af nye vandsportsaktiviteter.

Generelle retningslinjer for Løgstør Roklub

Alle medlemmer har adgang til klubbens lokaler. Medlemmerne kan bruge opholdsrummet til korte (et par timers varighed) private arrangementer efter forudgående aftale med bestyrelsen. Klubbens øvrige medlemmer har dog stadig adgang til opholdsrummet.

Løgstør Roklubs materiel kan udlånes til klubbens medlemmer efter aftale med bestyrelsen. Der vil blive taget behørigt hensyn til, hvor lang tid udlånet drejer sig om, om udlånet er uden for eller i rosæsonen, samt om det kolliderer med klubarrangementer. Det
vil være medlemmets egen forsikring, der skal dække evt. skader.
Endvidere har klubbens medlemmer, efter aftale med bestyrelsen, mulighed for at tage familie og venner med på en ”prøvetur” på ca. 2 timer med udgangspunkt fra Roklubben.
Til sådanne ture kan der maximalt reserveres 8 klubkajakker, og der skal være erfarne roere eller instruktører med på turen. Der skal naturligvis tages hensyn til klubarrangementer, og det vil også her være medlemmets egen forsikring, der skal dække evt. skader.

Overnatning for andre klubbers medlemmer er gratis, og brug af klubbens faciliteter er gratis på lige fod med egne medlemmer.

Løgstør Roklubs materiel kan udlånes til andre klubbers medlemmer efter aftale med bestyrelsen.

Klubbens materiel kan ikke lånes eller lejes ud til fremmede f.eks. efterskoler eller lignende.

Alle, der er interesseret i at blive medlem af Løgstør Roklub, kan prøve klubbens aktiviteter op til to gange, derefter kræves der medlemskab af Løgstør Roklub.

Vi er fælles om at vedligeholde vores klub og dens materiel. I Løgstør Roklub forventes det, at medlemmerne deltager i det arbejde, der er nødvendigt for at drive klubben f.eks. rengøring, oprydning og lettere vedligeholdelse.

Klubbens væsentligste indtægtskilde er kontingentbetaling. For at holde kontingentet på et lavt niveau, er det nødvendigt, at klubbens medlemmer bidrager med deres arbejdsindsats ved Løgstørs forskellige arrangementer f.eks. Byfesten.

Bestyrelsesmedlemmer samt instruktører er kontingentfrie.

Medlemmer af Løgstør Roklub kan, hvis der er plads, få opbevaret én kajak og én pagaj. Pladsen anvises af bestyrelsen. Kajak og pagaj skal under opbevaringen forsynes med navn.

Bestyrelsen kan beslutte, om der skal betales leje for opbevaring af privat materiel samt prisen for denne opbevaring. Den årlige leje for sæson 2019/20 er 250 kr. for opbevaring af kajak. Desuden kræves det, at medlemmet er aktivt.

Medlemmernes eget materiel er underlagt Løgstør Roklubs Love og reglementer, når der roes ud fra Løgstør Roklub eller ved deltagelse i klubbens ture.

Klubbens gavepolitik er at give to flasker vin eller tilsvarende til særlige lejligheder. Det er bestyrelsen, der beslutter, hvornår der skal gives gaver.

Dagligt rofarvand

Der må kun roes, når vejrforholdene er forsvarlige i forhold til egne og andres evner og det medbragte udstyr. Påklædning skal være tilpasset vandets temperatur og beror på en sikkerhedsmæssig vurdering. Der tages f.eks. hensyn til luft- og vandtemperatur, vind, tåge og bølger.

Tur efter evne!

Løgstør Roklubs daglige rofarvand i sommerhalvåret (1. maj – 30. september) er mod øst området mellem Løgstør og Aggersundbroen og Borreholm. Mod vest farvandet syd for sejlrenden til Lendrup og kystnært videre til Rønbjerg. Vær opmærksom på, at der ikke må roes SUP-boards blandt badende.

Vinterroning defineres som roning fra 1. oktober til 30. april, eller når vandet er under 12o C. Ved vinterroning skal man være særlig opmærksom på de forhold, som vandtemperaturen og årstiden i øvrigt giver anledning til.

Tur efter evne!

Løgstør Roklubs daglige rofarvand i vinterhalvåret for inriggere og SUP-boards er Frederik d. VII’s Kanal (Kanalen). For kajakker er farvandet det samme som sommerhalvåret dog kystnært.

Roning uden for dagligt rofarvand i klubbens både aftales med bestyrelsen. Roes der i private både uden for dagligt rofarvand, skal medlemmet være friroet.

Retningslinjer for Løgstør Roklubs materiel

Klubbens materiel er værdifuldt og skal derfor behandles med forsigtighed. Naturligvis må materiellet kun bruges til det, som det er beregnet til. Medlemmerne skal følge Løgstør Roklubs Reglement, og klubben kan ikke blot betragtes som en grejbank.

Når der roes ud, skal klubhus og bådhal være aflåste.

Hvis der sker skade på materiellet, gives der straks besked til bestyrelsen, og det skadede materiel skal markeres med påsætning af defektskilt, som hænger/ligger ved logbogen.

Efter endt roning skal alt materiel – fartøjer, årer/pagajer/padler, svømmeveste, skørter mv. skylles med ferskvand og aftørres. Alt materiel sættes retur på deres respektive pladser.

Der må kun bruges godkendte veste. Veste skal godkendes en gang årligt og føres ind i klubbens log. Private veste må kun bruges, hvis de er godkendte og ført i klubbens log. Det er medlemmets eget ansvar at få vesten godkendt og ført i loggen. 

Retningslinjer for roere (inriggere)

Roning må kun udføres under gunstige vejrforhold og i dagslys.

Enhver båd skal være bemandet med det antal roere, som den er konstrueret til. Passagerer må ikke medtages i bådene.

Ved roning skal kystlinjen følges så nært som muligt. Som hovedregel ikke længere fra kysten end 300 meter.

I vindstyrke over 6m/sek. må der kun roes på Kanalen.

I vinterhalvåret (1. oktober – 30. april, eller når vandet er under 12o C) er roning kun tilladt på Kanalen, når den er isfri.

Klubbens bestyrelse henstiller til, at alle roere er klædt på efter forholdene i vinterhalvåret – her skal især tænkes på vandtemperaturen.

Som roer skal man kunne svømme 300 m (svømmevest må benyttes). Der skal enten afgives en tro- og love erklæring på, at man kan svømme denne distance, eller der skal aflægges svømmeprøve. Aflægges svømmeprøven iført svømmevest, eller udfyldes tro og love erklæringen med afkrydsning af distancen med svømmevest, skal denne type vest benyttes, hver gang man er på vandet.

Man skal til enhver tid stå inde for, at dette svømmekrav kan opfyldes, og man er selv ansvarlig for at vedligeholde sine svømmefærdigheder og sin fortrolighed med vandet.

Inden afgang skal rologgen udfyldes udførligt, og ved hjemkomst skal tidspunktet herfor skrives ind.

Under roning skal alle roerne være iført svømmeveste eller oppustelige veste med manuel betjening, og vesten skal bæres yderst.

OBS! De oppustelige veste må ikke ligge løst i bådene, da de ikke kan flyde.

Der skal medbringes en mobiltelefon i vandtæt etui samt kasteline, øse og pumpe.

Det er styrmandens ansvar, at logbogen føres, og at roerne er iført redningsveste. Det er også styrmanden, der ”sætter kursen” og afgør, om det er forsvarligt at ro. Enhver roer i båden kan sige fra over for vejrliget, og så skal turen afbrydes. Turen afvikles altid ud fra den svageste roers evner.

Styrmanden skal være godkendt som korttursstyrmand af bestyrelsen.

Kommandoer – Under roning bruges de kommandoer, som DFfR foreslår i materialet: ”Korttursstyrmandsuddannelsen”. (Se bilag 1)

Singlesculler ”Axel” må kun bruges efter aftale med bestyrelsen og kun i Kanalen.

Retningslinjer for kajakroere

Løgstør Roklubs daglige rofarvand for kajakker er i sommerhalvåret (1. maj – 30. september) mod øst området mellem Løgstør og Aggersundbroen og Borreholm. Mod vest farvandet syd for sejlrenden til Lendrup og kystnært videre til Rønbjerg.

For nybegyndere og ikke øvede er dagligt rofarvand Frederik den VII’s Kanal. 

Det daglige rofarvand i vinterhalvåret (1. oktober – 30. april, eller når vandet er under 12o C) er for kajakker det samme farvand som i sommerhalvåret dog kystnært. Vinterroning foregår kun i havkajakker. Turkajakker må kun benyttes i sommerhalvåret samt efter aftale med bestyrelsen på en isfri Frederik den VII’s Kanal i vinterhalvåret.

Roning uden for dagligt rofarvand i klubbens kajakker aftales med bestyrelsen. Roes der i private kajakker uden for dagligt rofarvand, skal medlemmet være friroet. Klubbens reglement gælder uanset hvem, der er ejer af kajakken.

Også som kajakroer skal der være fokus på sikkerheden, når man færdes på vandet:

Der skal altid bæres fast svømmevest, flyder og pumpe skal medbringes samt mobiltelefon i vandtæt etui fastgjort i svømmevesten. Endvidere er det en god idé at medbringe fløjte og tov/slæbeline samt Alu-tæppe (varmeisolerende aluminiums tæppe – guld/sølv-tæppe).

Tages der på vandet i grupper, skal der være flyder og pumpe for hver tredje kajak.

I vinterhalvåret (1. oktober – 30. april, eller når vandet er under 12o C) skal kraftig våddragt og rojakke eller tørdragt benyttes.

Som kajakroer skal man kunne svømme 600 m (svømmevest må benyttes). Der skal enten afgives en tro- og love erklæring på, at man kan svømme denne distance, eller der skal aflægges svømmeprøve.

Man skal til enhver tid stå inde for, at dette svømmekrav kan opfyldes, og man er selv ansvarlig for at vedligeholde sine svømmefærdigheder og sin fortrolighed med vandet.

Klubbens svømmeveste godkendes inden sæsonstart. Ror du i privat svømmevest, skal denne også godkendes af bestyrelsen eller af den eller de personer, som er udpeget af bestyrelsen.

Inden afgang udfyldes logbogen udførligt med destination, denne findes i klublokalet, og ved hjemkomst noteres hjemkomsttidspunktet.

Der aflægges ikke prøve i kajakroning i Løgstør Roklub, men det forventes, at kajakroeren kan forevise en vis sikkerhed i følgende for at kunne blive friroet og dermed kunne ro uden for Frederik den VII’s Kanal:

 • Klargøring af kajak
 • Have tjek på sikkerhedsudstyr
 • Ind- og udstigning af kajak fra land og fra bro
 • Effektiv fremadroning – padleteknik
 • Baglænsroning
 • Manøvrering
 • Stoptag
 • 360o rotation på stedet – fejetag/rundtag
 • Støttetag/støtteslag
 • Kantning
 • Telemarksving
 • Sideforflytning med træktag
 • Sideforflytning med ottetalstag
 • Bagror (agterror)
 • Bugsering
 • Kæntre med spraydeck
 • Kæntring og redning med to mand i vandet
 • Svømme med kajak i åbent vand
 • Kendskab til alarmering
 • Afrigning og vask af kajak
 • Kunne svømme 600 m (svømmevest må benyttes).
 • NB! Makkerredning og selvredning skal beherskes.
 • Have roet mindst 50 km sammen med en instruktør eller med en af Løgstør Roklubs erfarne kajakroere – kilometertallet skal være indført i logbogen.

I foråret 2019 vil det være muligt for de medlemmer i Løgstør Roklub, der ønsker det, at aflægge prøven Havkajak I (Se bilag 2). Prøven vil blive gennemført med ekstern instruktør.

Retningslinjer for brugere af SUP-boards

Roning på SUP-boards må kun udføres under gunstige vejrforhold.

Påklædning er våddragt, når vandet er under 12o C. I øvrigt skal påklædningen være tilpasset vind og temperatur. Der skal altid benyttes godkendt fast svømmevest, og der skal altid bruges sikkerhedsline ”leash”. Der skal ved roning uden for Kanalen medbringes mobiltelefon i vandtæt etui fastgjort i svømmevesten.

Ved kraftig fralandsvind og kraftig østenvind må der kun roes på Kanalen.

I vinterhalvåret (1. oktober – 30. april, eller når vandet er under 12o C) må der kun roes på Kanalen.

En SUP-roer skal kunne svømme 600 m (svømmevest må benyttes). Der skal enten afgives en tro- og love erklæring på, at man kan svømme denne distance, eller der skal aflægges svømmeprøve.

Man skal til enhver tid stå inde for, at dette krav kan opfyldes, og man er selv ansvarlig for at vedligeholde sine svømmefærdigheder og sin fortrolighed med vandet.

Som SUP-roer skal man være friroet af Løgstør Roklubs instruktører.

For at blive friroet til at ro SUP-boards sammen med andre på Kanalen kræves:

 • Håndtering af SUP-board på land
 • Have tjek på sikkerhedsudstyr
 • På- og afstigning fra strand og fra bro
 • Kendskab til korrekt rotag
 • Kendskab til basal manøvrering
 • Beherske selvredning på dybt vand
 • Kendskab til basale søfartsregler

For at blive friroet til at ro sammen med andre på fjorden og til at ro alene på Kanalen kræves:

 • Kendskab til sikkerhed i forhold til vind og vejr
 • Beherske kraftfuld roteknik
 • Evne til at manøvrere i blæst og små bølger
 • Beherske bugsering af træt roer
 • Kendskab til makkerredning

Frigivelse til at ro på fjorden alene gives af instruktørerne.

NB! For at bevare frigivelsen skal man hvert forår deltage i genopfriskning af færdigheder i sikkerhed og selvredning.

Logbog føres som ved kajakroning. HUSK at føre logbogen inden afgang. 

Retningslinjer for rospinnere

Rospinning er en væsentlig del af Løgstør Roklubs vinteraktiviteter, og for interesserede er der også rospinning hele sommeren. Alle kan deltage, da man selv bestemmer, hvor hårdt man går til den.

For at deltage skal man være tilmeldt et hold og være fyldt 15 år, og instruktøren skal give tilladelse, hvis man er under 18 år.

Påklædning til rospinning er sportstøj, og rene indesko skal medbringes. Mød op i god tid, så du er klar, når timen starter!

Efter timen skal roergometeret rengøres efter anvisningerne i lokalet.

Der føres en logbog på hvert enkelt hold.

Som rospinner deltager man i en rengøringsturnus af lokalet. Turnussen findes på opslagstavlen.

Rospinning er fysisk krævende og er på eget ansvar.

Rospinningslokalet kan bruges frit af klubbens medlemmer, når der ikke er rospinningshold. 

Kontingent

Løgstør Roklub har fem kontingentsatser:

 • Årligt kontingent for medlemmer.

2019/20 er beløbet 500 kr.

 • Årligt kontingent for nye rospinnere, der ikke tager del i klubbens andre tilbud er i

2019/20 500 kr.

 • Årligt kontingent for nye medlemmer er i det første år (2019/20) 500 kr. + 300 kr. til instruktion. I beløbet er medregnet undervisning i kajakroning eller roning i robåde eller undervisning i SUP-
 • Årligt kontingent for familier – herunder hjemmeboende børn under 18 år er i 2019/20 1000 kr.
 • Årligt kontingent for ”nye” familier – herunder hjemmeboende børn under 18 år er i 2019/20 1000 kr. + 600 kr. til instruktion. I beløbet er medregnet undervisning i kajakroning eller roning i robåde eller undervisning i SUP-

NB! Som beskrevet under ”Generelle retningslinjer for Løgstør Roklub” opkræves der i sæson 2019/20 250 kr. for opbevaring af kajak.

Ved indmeldelse i Løgstør Roklub primo 2020 for at deltage i rospinning vil kontingentet være:

 • januar 250 kr.
 • februar 200 kr.
 • marts 150 kr.
 • april 100 kr.

NB! Der skal være plads på et rospinningshold, før nye medlemmer kan optages på holdene.


DGI Havkajakroer I – Basis færdigheder
Målgruppe: Kurset henvender sig til nybegyndere og let øvede med interesse for at lære de basale ro- og
rednings teknikker i havkajak.
Hensigt: At give roeren et brugerniveau, som skal sætte denne i stand til at færdes fortroligt og sikkert i
havkajak på ture langs kysten i lokalt og kendt farvand – i sommerhalvåret (maj – oktober).
Indhold: Fokus er lagt på vandtilvænning og undervisning i makkerredning, selvredning,
skadesforebyggende roteknik, de almindeligste styretag og valg af udstyr, samt teori i, navigation, vejr,
risikomomenter og førstehjælp. Søsportens sikkerhedsfoldere udleveres. Kursus varighed 16 timer.
Teknik / sikkerhed:
Teknikker må kunne vises og beherskes på uroligt vand svarende til vind på op til 6 m/sek.
• Svømmefærdigheder. Roeren skal kunne svømme og være tryg ved at opholde sig i vandet. Det
anbefales at roeren prøver at svømme min. 150m i åbent hav iført robeklædning, vest og skørt, således der
kan dannes et realistisk indtryk af, hvordan det er at opholde sig i vandet over en periode.
• Ud- og indstigning i kajak v. kyst og bro. Sikker ind- og udstigning med pagajen lagt ud til siden bag
cockpittet som støtte ved ind- og udstigning, samt forevisning af ”krabbemetoden”.
• Effektiv skadesforebyggende roteknik. Gennemgang af høj og lav pagajføring og skivet og uskivet
pagaj, kropsrotation og brug af ben, fremad roning, baglæns roning, samt nødstop på max tre rotag.
• Drejetag. Der øves drejetag (rundtag) med stor 180 graders cirkel med kropsrotation. Drejetag med støtte,
samt vending af kajakken på stedet med skiftevis for- og baglæns drejetag på bølgetoppen (kan udbygges
med kantning).
• Lavt støttetag. Gennemgang af teknikker bag lavt støttetag, hoftevrik med hoved og krop som C, samt
introduktion af lavt støttetags teknikker ved landing i brænding eller surf i medsø.
• Sculling. Gennemgang af teknikker i at forhindre kajakken i at kæntre ved hjælp af vedvarende lavt fejende
støttetag. Fokus på rolige bevægelser.
• Telemarksving. Der øves lavt ”Telemarksving”, hvor roeren introduceret i at kante kajakken ind i svinget og
hvorledes styretaget kan bruges ved surf i medsø og brænding.
• Sideforflytning. Der øves sideforflytning ved hjælp af T-træk og 8-tals teknikker og roeren introduceres i
kantning væk fra pagajen / ro-retning.
• Stoptag / nødstop. Udføres i fart, hvor kajakken bringes til standsning med 5 stoptag.
• Baglæns roning. Baglæns roning over 25m med kropsrotation og jævnlig orientering over skulderen.
• Vand tilvænning / Wet exit. Rolig og kontrolleret kæntring og udstigning af kajakken, øves uden og med
påmonteret skørt, hvor roeren under hele forløbet opnår tryghed og kontrol over kajak og pagaj.
• Tømning af vandfyldt kajak. Tømme kajakken på lavt vand ved hjælp af korrekt løfteteknik fra stævnen,
således løfteskader undgås.
• Svømme med kajak. Der øves i at slæbe og skubbe kajakken i mod- og medvind (iført normal
robeklædning og vest).
• Selvredning m. pagajflyder. Der øves entring efter kæntring med brug af pagajflyder, hvor roeren ikke
kan bunde. Roeren skal under redningen have kontrol over kajak, pagaj og pagajflyder.
• Makkerredning. Redning af kæntret roer der er ude af kajakken (blive reddet + redde anden roer), med
vægt på at rederen har fuld kontrol over makkerens kajak og tydeligt kommanderer den væltede makker.
• Bugsering af anden kajak. Komme væk fra farezonen og slæbe træt eller skadet kammeret, ved hjælp af
slæbeline.
TEORI:
Teoretisk kendskab til nedenstående temaer med henblik på ture langs kysten i Danmark.
• Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)
• Vejvalg og grundlæggende navigation med kort og kompas
• Vind og vejr, bølger mm.
• Risikomomenter ved havkajakroning.
• Førstehjælp og kuldeskader
• Færdselsregler på vandet og forholdsregler på land
• Søsportens Sikkerhedsråds relevante foldere udleveres evt.
Henvisning / prøve og kursus- / egenfærdighedsbevis:
Der afholdes ikke prøve, da det er op til de enkelte foreninger og institutioner at fastsætte deres
færdighedsprøver / frironingsbevis ifølge deres vedtægter. Dog bør prøveniveauet skal lægges efter ”vil jeg
være tryg ved at sende denne roer af sted på tur, eller tage vedkommende med på tur” og der skal kunne
forevises kendskab til ovenstående teknikker uden at disse behøver beherskes fuldkommen.
Det anbefalede samlet antal undervisningstimer er 16 timer og kan tilpasses kursisternes forudsætninger,
afvikles sammenhængende, eller udføres i delelementer. Der bør dog udføres væsentlige elementer i
sammenhæng.
For kurser afholdt af DGI landsdele eller DGI landsdelsforeninger, kan der udstedes DGI kursusbeviser,
såfremt kurserne følger DGIs retningslinjer i sin fulde ordlyd. Disse rekvireres hos DGI Vingsted.
Jævnfør Søsportens Sikkerhedsråd, anbefales at der ALTID bæres vest, når man befinder sig på vandet.
Se også ”Uddybende definitioner”
Redigeret 10.01.2010

Klub for Roere, Kajakroere, SUP og Rospinning.