Nyt fra bestyrelsen


Dagsordener og referater.


Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. marts kl. 18.30 – virtuelt

1. Økonomi og medlemstal. v/Jørgen 102.157 kr. -130 medlemmer.
2. Orientering om opringning fra Kommunen: Kultur- og Fritidsudvalget. v/Annette. Opringning ang. trivsel i klubben. Om der har været medlemsflugt, eller om det har været muligt at holde på medlemmerne. Dette kan først måles omkring maj-juni måned.
3. Orientering om Coastalbåden – besøg af leverandøren. v/Jørgen. Thomas fra bådebyggeriet har været på besøg for at skifte riggen. Der er gjort opmærksom på, at overdeles glasfiber ikke var 100 procent flot i finishen. Thomas har poleret Coastalbåden, så den er blevet flot.
4. Rospinningslokale/klublokale! Hvordan planlægger vi en kommende åbning? v/Annette.
Rospinnerne/maskinerne skal flyttes tilbage til gammelt lokale, blandt andet for at vi kan bruge klublokalet i sommeren. Hvis der kommer nye lempede restriktioner, og vi er længere henne i foråret, flyttes romaskinerne, så vi afventer situationen.
5. Rengøring af Klubben? Kan vi indkalde mindre grupper af medlemmer? v/Annette.
Bådhallerne trænger til en rengøring. Der skrives ud til medlemmerne om en hjælpende hånd. Der lægges datoer ud. Det tager 1- 1 ½ time i alt.
6. Standerhejsning og Generalforsamling – hvad gør vi? Herunder genopstilling til bestyrelsen. v/Annette. Hvis der kommer nogle lempelser, kan vi afholde en udendørs standerhejsning, ellers laves der en video af Jørgen, som sætter flaget op. Generalforsamling må vente.
Annette er på valg, Annette genopstiller ikke – Jørgen er på valg – Inge er på valg og genopstiller ikke.
7. Nye tiltag: Oarboard – https://www.oarboard.com/buy-now/ v/Jørgen og Inge. Den koster 10-12.000 kr. Det er en dyr investering og ikke så velegnet til klubbrug. Så vi tænker ikke, det er en god investering.
8. Evt. ansøgning om tilskud til ovenstående. v/Annette. Ikke relevant.
9. Arrangement for demo af oppustelige veste i vand – vi har tre gratis patroner. v/Annette. Vi venter til vandtemperaturen er bedre i slutningen af maj.
10. Korttursstyrmandskursus – Birgitte. v/Annette. Birgitte vil gerne lave et korttursstyrmandskursus – så der er flere, som kan styre.
11. Robåden i Grejbanken. Hvad gør vi med den? v/Jørgen og Annette. Kan den evt. sælges. Jørgen mener ikke, at den kan sælges, så den skal smides ud. Den skal saves over og køres på renovest. Jørgen beder om hjælp til dette.

12. Evt. Klubben skal lige huske på at holde et søsætningsarrangement, når Coastalbåden skal i vandet. De officielle skilte om Covid-19 bliver hængende i vinduerne, resten tages ned.

Bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2020 kl. 18-20

1. Økonomi. v/Jørgen. 134.138.41 kr. i klubben. 132 medlemmer. Udgifter resten af året, så ender vi på cirka 110.000 kr.

2. Coastalbåd: A) Afhentning. B) Udendørsarrangement med pressedækning, hvor Coastalbåden tages i brug. Nye restrektioner: forsamlingsforbuddet er nu på 10 personer!! v/Jørgen og Annette.
Coastalbåden er klar. Årer i KBH. Vogn måske i Spanien. Prøver at få den sendt direkte til os. Håber den er klar til afhentning tirsdag i næste uge. Skal betales nu. Faktura skal sendes til Vesthimmerlands Kommune og til Jutlander Bank. Forsamlingsforbuddet giver forhindringer i forhold til festivitas af søsætning af Coastalbåd. Vi venter til foråret. Der laves et arrangement til den tid.

3. Standerstrygning. Kan vi stryge standeren samtidig med ibrugtagning af ny båd? v/Annette
Ikke muligt pga. forsamlingsforbuddet. Standerstrygningen bliver filmet og lagt på FB af Annette og Jørgen.

4. Rospinning. Orientering om udlån af skumsæder, rengøringsturnus samt formiddags- onsdagsholdet/Eva. Nye restrektioner: brug af mundbind!! v/Annette
Det fungerer. Rengøring fungerer. Onsdagsholdet forsætter uden Eva i en periode.
Myndighederne herunder Vesthimmerlands kommune kræver mundbind til og fra rospinning.

5. Gæstegrupper til rospinning – hvilken holdning har bestyrelsen til dette? Specielt efter de nye restriktioner og anbefalingen med at begrænse sociale kontakter. v/Annette.
Dette er ikke muligt pga. Covid-19. Vi må desværre vente med større events, samt andre tiltag med større forsamlinger.
Der lukkes ned for disse tiltag indtil videre. Det er dog stadig muligt at sende sms eller lave FB-opslag, så ikke-medlemmer kan komme og prøve en rospinningstime. Dette for at få nye medlemmer til klubben.

6. Orientering om reparation af utæt tag. v/Jørgen.
Taget virker tæt, efter udskiftning af 5 plader. Generelt kan taget ikke holde tæt ved slagregn. Ved hver blæsevejrsdag kommer der nye mulige huller pga. af slid. Jørgen og Per har lavet skaden.
7. Svømmehal 20/21. v/Jørgen
Leje af svømmehal. Kun 3-6 deltagere pr. gang i sidste periode. Reserveret 24. marts, 21. april og 19. maj. Onsdag møde i Landdal Rønbjerg. Jørgen vil gerne reservere søndag formiddag.

8. Fastlæggelse af nyt bestyrelsesmøde. v/Annette
7. december kl 17.00-19.00.

9. Hvad gør vi ved den gamle robåd? Udsmidning eller til pynt udendørs?
Foreløbigt bliver den sat ud i morgen.
10. Evt.


Bestyrelsesmøde mandag den 21. sept. 2020 kl. 16.30 – 18.30
1. Besøg fra Jutlander Bank – fotografering
Annette og Jørgen deltog i overrækkelsen
2. Økonomi samt orientering om Coastalbåd. v/Jørgen
Klubben har modtaget 15.000 kr. fra DIF, 14.000 kr. fra Magdas Minde Fonden og vil efterfølgende
modtage 15.000 kr. fra Jutlander Bank samt 10.000 kr. fra Materialetilskudsfonden (Kommunen),
så Coastalbåden er bestilt.
Klubbens beholdning er pt. 137.000 kr., og vi er 127 medlemmer
3. Børneattester. v/Jørgen
Bestyrelsens medlemmer samt alle instruktører skal have ”Børneattester” – disse fornyes hvert
tredje år.
4. Orientering om lokale og rospinningshold mv. v/Jørgen
Ergometrene er flytter til klublokalet – holdstart 21. september. Midlertidigt klublokale er etableret
i rospinningslokalet.
5. Referat fra DGI’s Årsmøde. v/Kenneth
Ny formand for DGI Nordjylland blev kandidaten fra Aars Peter Otte Yde Thomsen.
6. Spørgeskema fra DFfR – udfyldes sammen. v/Annette
Annette svarer på spørgeskemaet på Klubbens vegne.
7. Udlån af materiel til Bjarne Bak søndag den 27. sept. v/Annette
Bjarne Bak låner 5 kajakker og 2 SUP-boards. Bjarne står selv for reservationen.
8. Orientering om det videre arbejde med klubhus. v/Jørgen
Der arbejdes videre i løbet af vinteren. Jørgen, Birgitte og Annette deltager i dette udvalg.
9. Orientering om opringning fra DGI ang. SUP tiltaget i LR. v/Annette
Annette er blevet kontaktet af DGI, da en journalist ønskede at høre om vores succes med at tage
SUP-boards ind i Roklubben.
10. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøde. v/Annette
Næste møde afholdes mandag den 26. oktober kl. 17-19.
11. Evt.
Manuelt oppustelige svømmeveste er testet af det svenske firma Baltic, og vestene kan bruges
igen, da man ikke fandt fejl. Klubberne er blevet tilbudt ekstra patroner, så vi selv kan afprøve
nogle af vores veste. Annette har bestilt 10 patroner, og når de leveres, kontaktes nogle roere, så
vestene kan afprøves.
Annette har bestilt Corona-plakater samt små klistermærker til ergometrene.
Spinningsinstruktører instrueres i udsugningen. Der kan hentes en APP til at fjernstyre varmepumpe.


Bestyrelsesmøde mandag den 31. august 2020 kl. 16.30-18.30-Referat
1.Økonomi og medlemstal. v/Jørgen
135.000 i kassebeholdningen.
127 medlemmer.
13.000 i forventet udgifter resten af året.
2. Hvad nu? Hvordan afslutter vi året? Fælles arrangement? v/Annette
Standerstrygning afholdes som et udendørsarrangement med grillpølser. Afholdes sidst i
september. Afholdes med 2 dages varsel, hvis der loves godt vejr.
Klubarrangement: lørdag den 5. september – Silkeborg. Hvis vejr og vind er okay. Jørgen laver et
opslag på FB.
3.Rospinning? Hvad gør vi i disse COVID-19 tider? v/Annette
Forslag fra Jørgen. Vi flytter 7 maskiner ind i klubhuset. Der er mulighed for at holde den
rigtige afstand. Jørgen har lavet en planche med den korrekte opstilling. Udsugning
installeres. Det koster 12-1300 kr. i XL. Det tager ca. en time at rense luften i lokalet. Jørgen
spørger Ole Guldvang om hjælp til at installere dem.
Varmepumpe sms tilkøbes til 700 kr. årligt som mere udgift.
Instruktørerne informeres om de nye planer for rospinning af Jørgen.
Jørgen og Kenneth flytter maskinerne og gør lokalet klar.
4.Godkendelse af svømmeveste? Tro- og love erklæringer? v/Jørgen
Alle klubbens svømmeveste er godkendt. Oppustelige tjekket og prøvet af. Private tjekket,
dem som mangler tjekkes den 15. september.
2 medlemmer mangler at skrive under på tro- og loveerklæring. Jørgen får de sidste
skrevet under.
5. Vedligehold af udendørsareal – græsslåning. v/Kenneth
Græsslåning fungerer, hvis der bliver brug for assistance, skriver Kenneth et opslag på FB. Ukrudt
er brændt af.
6. Årsmøde DGI 14/9-20. v/Annette
Valg af formand i Nordjylland 14. september. Lars Marquart og Kenneth deltager. Klubben har 3
stemmer. Der laves, hvis muligt, en fuldmagt på den sidste stemme. Vores stemmer går til Benny
Hansen.
7. Hjemmesiden. v/Annette og Jørgen

Hjemmesiden skal tjekkes/opdateres. Der mangler den sidste beretning. Jørgen og Anette får den
opdateret i fælleskab.
8. Orientering om ansøgning(er). v/Jørgen
Ansøgning til Coastalbåd. Ansøgninger:
30.000 kr. i Jutlanderbank.
10.000 kr. i Vesthimmerlands Materialetilskud.
20.000 kr. Peter Bengtson.
Bevilget:
15.000 DIF/DGI
Forslag til navn til Coastalbåden: Jutlanderbank eller Jutlander, hvis LR modtager penge fra
banken.
9. Event i Hadsund 12/9-20. v/Annette
12/9 Invitationen sendes ud på FB. Der er tilmelding.
10. Orientering om diverse henvendelser mv. v/Annette og Jørgen
Bjarne Bak: er informeret om, at han kan låne 8 kajakker. Skal have 2 øvede
kajakroere/instruktører med på turen, som forgår på kanalen. Er fjorden under 12 grader skal alle
have våddragt på. Reglementet skal overholdes.
Besøg fra Amager: God respons.
Ålborg dameklub har meldt fra.
Morgenroerne har afslutning den 18/9 kl. 17 i klublokalet.
Forespørgsel fra en efterskole: er ikke muligt.
Forespørgsler:
2 stk. kajak.
1 robåd, men kunne ikke svømme.
1 kajak-SUP
1 nyt medlem på vej.
Vi har 5 stk. privat pladser til kajak ledig.
11. Evt.
Der er mulighed for indkøb af opvaskemaskine til foråret. Jørgen.

Der skal rettes navne på bestyrelsen postkassen/tavlen. Jørgen.
Punkt til næste møde: familiesup- sit on top kajak m.m. nye tiltag.


Bestyrelsesmøde den 21. juni 2020 kl. 18.30

1. Konstituering. v/Annette
Bestyrelsen konstituerede sig: formand Annette Leffers, næstformand Inge Boller, kasserer
Jørgen Birk, sekretær Gitte Thodberg, på sigt overtager Kenneth Jensen den daglige brug af
hjemmesiden (Jørgen hjælper Kenneth i gang)
2. Evaluering af Generalforsamlingen. v/Annette
Positivt med stort fremmøde.
3. Genåbning af klublokale, bad, toiletter og ro-ergometre. Plan for genåbning. v/Annette
Gennemgang af planen for fortsat forsigtig genåbning af klubben. Når alt er klart, sendes
sms ud til medlemmerne, og retningslinjerne lægges på hjemmesiden.
4. Præcisering af regler for udlån af materiel til klubbens medlemmer vedrørende
”familiearrangementer”. v/Jørgen & Annette
Ændringsforslaget føres til Løgstør Roklubs reglement:
Løgstør Roklubs materiel kan udlånes til klubbens medlemmer efter aftale med bestyrelsen. Der vil
blive taget behørigt hensyn til, hvor lang tid udlånet drejer sig om, om udlånet er uden for eller i
rosæsonen, samt om det kolliderer med klubarrangementer. Det vil være medlemmets egen
forsikring, der skal dække evt. skader.
Endvidere har klubbens medlemmer, efter aftale med bestyrelsen, mulighed for at tage familie og
venner med på en ”prøvetur” på ca. 2 timer med udgangspunkt fra Roklubben. Til sådanne ture
kan der maximalt reserveres 8 klubkajakker, og der skal være erfarne roere eller instruktører med
på turen. Der skal naturligvis tages hensyn til klubarrangementer, og det vil også her være
medlemmets egen forsikring, der skal dække evt. skader.
(første afsnit står i reglementet pt.)

5. Mulighed for opvaskemaskine i klubkøkkenet? v/Annette
Jørgen undersøger køb af opvaskemaskine hos Midtfjord El.
6. Ro-sammen-aftener. v/Jørgen & Annette
Alle klubbens medlemmer har mulighed for/opfordres til at indkalde til ro-sammen-aftener.
Brug gerne klubbens Facebookside.
7. Klubarrangementer. v/Annette
I løbet af sommeren vil der blive arrangeret et par grillaftener samt lavet et
pizzaarrangement.
8. Klubture. v/Jørgen
Der vil blive arrangeret et par klubture. Turene vil blive slået op med kort varsel, så der kan
tages hensyn til vejr og vind.

9. Ansøgning om tilskud til Coastalbåd. v/Annette og Jørgen
Der arbejdes på at søge et tilskud hos Jutlander Bank.
10. Børneattester – Gitte & Kenneth. v/Jørgen
Der indhentes børneattester på Gitte og Kenneth. Alle instruktører og resten af bestyrelsen
er der indhentet attester på.
11. Økonomi. v/Jørgen
Kassebeholdning 135.000kr – medlemstal 115
12. Evt.
Udendørsarealer – græsplænen samt terrassen!!
Kenneth slår græsset og laver derefter et opslag om hjælp til yderligere græsslåning på
Facebook.
Gitte renser terrassen.
Jørgen, Inge, Kirsten og Annette står for den sidste rengøring af klubben, så vi kan fortsætte
den forsigtige genåbning.


Ordinær Generalforsamling
søndag den 14. juni 2020 kl. 10.00

Referat:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Birgitte Lindhard
Birgitte Lindhard valgt
2. Formandens beretning for 2019 Annette Leffers
Annette fremlagde beretningen
3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 Jørgen Birk
Jørgen fremlagde regnskabet

4. Valg til bestyrelse samt suppleanter:
På valg er:
Eva Søjberg modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Gitte Thodberg

Gitte Thodberg valgt
Kristine Ingemann Petersen modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Kenneth Jensen

Kenneth Jensen valgt

Suppleanter:
På valg er:
Birgitte Lindhard modtager genvalg
Birgitte Lindhard valgt

5. Valg af revisorer:
Gitte Thodberg,
hvis hun bliver vagt til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår Bjarne Svendstrup
Bjarne Svendstrup valgt

6. Opdatering af Løgstør Roklubs Love Annette Leffers
Annette fremlagde bestyrelsens forslag til ændringer. Revideringen godkendt af
generalforsamlingen.

7. Ændring af kontingent fra 500kr. til 550kr. Jørgen Birk
Punktet udsat til 2021 pga. COVID-19. Kontingentet for 2020/21 er uændret.

8. Evt.
Stig Freilev opfordrede bestyrelsen til at få gennemgået de forskellige satser for kontingent
– specielt kontingentet for juniorer samt familiekontingentet. Punktet tages op på
generalforsamlingen i 2021.
Bjarne Bak og Benny hjælper med at få tjekket alle klubbens svømmeveste samt
medlemmernes private veste.
Bjarne Bak spørger om lån af alle kajakker den 27/9 2020 til en tur, som han er ved at
arrangere. Det kræver hjælp fra klubben, dette tages op i bestyrelsen.
Der takkes for det store fremmøde og et godt møde.


Generalforsamling søndag den 14. juni 2020

Formandens beretning – Løgstør Roklub 2019
Trods de mærkelige tider, som vi befinder os i, vil jeg traditionen tro begynde beretningen med
vejret.
Vejret
Sommeren 2019 blev lidt af en nedtur efter braget af en sommer i 2018.
I 2019 fik vi i Vesthimmerlands Kommune færre solskinstimer 1645 timer mod 1832 i 2018, mere
nedbør 968 mm mod 640 mm og middeltemperaturen var 8,8 grader. I det nordjyske fik vi lavere
middeltemperatur og færre solskinstimer end gennemsnittet på landsplan. Lad os håbe på bedre
vejr her i 2020.
Kajakker på vandet: 517 i 2019 mod 668 i 2018
Robåde/roere på vandet: 92/446 i 2019 mod 104/506 i 2018.

Trods nedgang oplevede jeg, at der var mere aktivitet omkring
robådene/var mere synlige – håber det fortsætter.

Rospinnere: I 2019 1388 mod 2304 i 2018
SUP-board: 197 i 2019
Medlemstal
Medlemstallet var 135, da jeg skrev beretningen, som jeg forventede at bruge til
generalforsamlingen den 29/3.
I sidste sæson var medlemstallet 149
Danmark blev lukket ned 11/3 om aftenen, og Covid-19 ramte os og dermed også en ændring i
medlemstallet, så pt. er vi 114, og der er 4-5 nye medlemmer på trapperne.
Alt i alt ser det fornuftigt ud, men vi håber da på, at flere vil få øjnene op for glæden ved livet på
vandet samt også på de sociale arrangementer, som vi holder i klubben.
Årets gang
I løbet af året har bestyrelsen bl.a. arbejdet med at:
 færdigredigere Løgstør Roklubs Reglement, hvor klubben fik sat fokus på sikkerheden
herunder svømmekravene samt at få styr på svømmeveste til alle vore aktiviteter på
vandet – herunder også private svømmeveste.
 få forsikringerne opdateret, så roere/robådene blev forsikret på rigtig vis.
 få svømmehalstimer i Rønbjerg Svømmehal, så der blev mulighed for både svømmetræning
og redningsøvelser for kajakroere.
 få redigeret Klubbens Love, så de er tidssvarende.
 udarbejde høringssvar til Vesthimmerlands Lokalplan nr. 1067 – Det nye Løgstør.

 skrive ansøgning til DIF/DGI’s foreningspulje om Coastal-både, men desværre fik vi afslag.
Der må prøves igen andre steder.
 undersøge muligheden for at få nogle indkøbsfordele for indkøb af klubtøj. Dette viste sig
at blive dyrere end forventet, og derfor valgte bestyrelsen at droppe klubtøjet.
Klubarrangementer
I 2019 har der været mulighed for at deltage i nogle klubaftener, hvor der også indgik undervisning
og leg på vandet. Tak til vores dygtige instruktører! Dette var et tiltag, som en hel del medlemmer
tog imod, hvilket var rigtig dejligt.
2019 har også budt på et par klubture bl.a. Lindenborg Å.
I forbindelse med ibrugtagning af klubbens SUP-boards blev der iværksat et ”Kom og prøv”
arrangement ved stranden. Også under Træskibssejladsen afholdt klubben et tilsvarende
arrangement blot i Kanalen, så klubbens aktivitet blev synlig for forbipasserende. Tak til vores
dygtige SUP-instruktører.
Endvidere har der været nogle enkelte arrangementer med spisning. Et specielt arrangement skal
dog nævnes her – vores fantastiske PIZZA-aften, hvor mange medlemmer var mødt op. En utrolig
aften med stenovnene varmet op til at bage pizzaer til os fremmødte. Der blev sendt lange øjne
fra forbipasserende. Forhåbentlig kan et sådant arrangement gentages i den kommende sæson.
Desværre har vi som klub ikke fået afholdt Luciaoptoget. Luciadagen faldt på en fredag, og der var
ikke tilslutning til dette arrangement. Endvidere måtte nytårskuren også springes over, da
formanden, som plejer at tage sig af disse arrangementer, var sat ud af spillet pga. brud i albuen.
Vi må prøve igen næste år!
I forbindelse med vores samarbejde med DGI og Havkajak Nord stod Løgstør Roklub for et
arrangement ”Vis dit rovand”. Vi viste med stolthed vores område frem til knap 30 kajakroere fra
det nordjyske, hvor Limfjordsmuseet var inddraget med et guidet rundvisning, og hvor der blev
roet på Frederiks den VII’s Kanal samt på Fjorden.
Klubbens medlemmer har også haft mulighed for at deltage i tilsvarende arrangementer i andre
klubber. Bl.a. arrangerede Skagen Kajakklub en tur omkring Grenen, hvor et par af vores
medlemmer deltog. Gennem disse arrangementer dannes et netværk, og dette giver mulighed for
at besøge andre klubber.
Det er i øvrigt en god idé jævnligt at kigge på klubbens Facebookside samt på hjemmesiden.
Den 29. februar havde KKL arrangeret en tur gennem Havkajak Nord med udgangspunkt i Løgstør.
Her havde klubben den glæde at lægge lokaler til arrangementet. 26 kajakker drog på fjord og
kanal i ikke alt for godt vejr.
Nordjysk Ronetværk havde valgt at tage ud fra Løgstør ved deres løvspringstur. Så den 18. april
skulle vi igen have taget imod gæster. Denne gang var det robådene, der skulle have været på
vandet. Selvfølgelig blev det aflyst, men Løgstør Roklub havde med stor glæde taget imod robåde.
Vi håber som klub, at et lignende arrangementet kan afvikles på et andet tidspunkt.

Sidst skal nævnes at Løgstør Roklub pt. har tre klubinstruktører, som underviser i kajakkens
fortræffeligheder. Det er Jørgen Birk, Kristine Ingemann Petersen og Lars Marquart. Lars
videreuddanner sig i den kommende sæson: Teknik I.
Også i SUP-board er der tre uddannede instruktører: Anne Birk, Birgitte Lindhard og Niels
Voldbæk.
Hvad angår rospinning, så er Solvejg Jensen, Eva Søjberg, Birgitte Lindhard og Anne Birk uddannet
instruktører. Britta Welling er også uddannet instruktør, men har været syg i en længere periode
og dermed ikke haft nogle hold.
Inden så længe vil Solvejg og Birgitte stå for et Korttursstyrmandskursus, så klubben også får
roere, der er uddannet styrmænd.
Genåbningsplanen for indendørs sportsaktiviteter samt brug af lokaler kom sidste weekend, og vi
har naturligvis modtaget mail med vejledninger fra såvel DGI, DIF og DFfR. Vi vil på
førstkommende bestyrelsesmøde tage stilling til, hvordan vi griber det an. I får selvfølgelig
nærmere besked, når bestyrelsen har lagt en plan for genåbningen på dette felt.
Som alle ved, er det ikke muligt at rospinne for tiden. Rospinningshold med instruktører bliver
tidligst aktuelt til efteråret.
Klubbens forsigtige genåbning blev iværksat den 25. april og revideret den 17. maj.
Retningslinjerne for rengøring af materiel samt almindelig færden i klubben findes på
hjemmesiden. Vi må passe godt på hinanden, så det er vigtigt, at vi alle har læst opslaget.
Som tidligere år er det nødvendigt, at vi hjælper hinanden med alt det praktiske for at holde
kontingentet på det meget lave niveau.
Hvor har det bare været dejligt, at der hver gang, hvor der har været brug for folk til Byfest eller
Bierfest mv. har været nogle af jer, som hurtigt har meldt sig på banen. Tak til alle, der har hjulpet
til på den ene eller anden måde!
En stor tak skal der lyde til alle vores instruktører, og en særlig tak til Jørgen for alt arbejdet med
svømmehallen -kajakker frem og tilbage mv., og med alt det praktiske.
På bestyrelsens vegne ønskes I alle en rigtig god sæson, og gid vi snart må få normale tilstande!
Annette Leffers
formand


Dagsorden til bestyrelsesmøde fredag den 24. april 2020 kl. 10.30

Forsigtig genåbning af klubben efter sundhedsmyndighedernes anbefaling.

1. Der arbejdes på en genåbning af klubben efter de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne og DFfR samt DGI/DIF har forhandlet sig frem til. Rengøringsproceduren samt andre retningslinjer
formidles ud til medlemmerne på hjemmesiden. Endvidere sendes der sms ud til roere, kajakroere, SUP brugere og rospinnere (rospinning er stadig lukket ned).
 Der vil blive mulighed for at ro i 2’er med styrmand (Magda), og der henstilles til, at der så vidt muligt roes i faste hold.
 Kajakkerne kan tages i brug.
 SUP-boards kan benyttes
 Udendørs Pop Up Cross-fitness med max. 10 personer incl. instruktører.
Der må højst være 4 personer i hver bådhal på samme tid, og der vil ikke være adgang til andet end bådhallerne (omklædning mv. foregår hjemmefra) – sundhedsmyndighedernes henstilling om hensigtsmæssig adfærd bør naturligvis følges. Endvidere henstilles der til, at der også kun opholder sig 4 personer på pontonen af gangen.

2. Svømmehal i 2020/2021
Jørgen søger om svømmehalstider i Rønbjerg 24/3-2021, 21/4-2021 og 19/5-2021. Derudover benyttes Fjerritslev Svømmehal efter behov.

3. Generalforsamling
Hvis regeringen efter 10. maj giver mulighed for, at der kan mødes flere end 10 personer sammen, indkaldes der til generalforsamling 24. maj 2020 kl. 10.

4. Kontingent 2020/2021
Så snart klubben er forsigtigt genåbnet, sender Jørgen kontingentopkrævninger ud: 500 kr. for almindeligt kontingent og 250 kr. for opbevaring af kajak.


Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2020 kl. 10.30-12.30
1. Økonomi og medlemstal. v/Jørgen
Beholdningen er dags dato 87.600 kr.
Medlemstallet er 135.
2. Kurser – herunder:
 Brush up kursus for roinstruktører
 Klubinstruktører
 Teknik I
 Ro-instruktører
 Rospinningsinstruktører
v/Jørgen og Annette
Pt. er der ingen, der tager til ”Brush up” eller roinstruktørkursus.
Samme gælder klubinstruktører. Vi ser tiden an.
Kristine og Lars er tilmeldt Teknik I.
Der er ingen kurser til genopfriskning i rospinning netop nu.
3. DGI-møde. v/Inge
Nedskæringer – Nord og Midtjylland skal dækkes under samme tag.
4. Svømmehal – ”Tag en ven med”. Herunder brug af svømmehallen i Rønbjerg. v/Annette og
Jørgen
Den 11. marts kl. 18.30 er der kajaktræning i Rønbjerg. Medlemmer er velkommen til at
tage en ven med. Desuden er der igen træning med kajakker den 22. april og 13. maj.
5. Undervisning i kommende sæson – kan og vil vi tilbyde weekendkurser? v/Annette
Der bliver mulighed for weekendkurser.
6. Ansøgninger – Hvor, hvordan, hvilke? Hvad gør vi? v/Jørgen og Annette
Jørgen og Annette skriver en ansøgning om tilskud til ener-Coastalbåde hos diverse banker.
7. Peter Nørgaard Jensen, Kajak & Surf ønsker at besøge os. Er vi interesserede? v/Annette
Ingen interesse netop nu.
8. Korttursstyrmandskursus? v/Annette
Bliver sat i værk, når sæsonen starter.
9. Opstartsrengøring dato?
Rengøring af klubben bliver lørdag den 21. marts kl. 10-12.
10. Generalforsamling den 29. marts – planlægning. v/Annette
Standerhejsning kl. 10 derefter generalforsamling. Kaffe/te og rundstykker serveres som
tidligere.

Forslag til dirigent ??
Valg til bestyrelsen 2 personer. Bestyrelsen foreslår ??
11. Forslag til ændring af kontingent. v/Jørgen og Annette
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse på 50 kr. – 550 kr.
12. Evt.
Der har ikke været så stor tilslutning til svømmehalsturene i vinterhalvåret. I den
kommende sæson lejer vi Rønbjerg i marts, april og maj. Derudover kan vi leje Fjerritslev
Svømmehal et par søndage.
Løvspringstur for robåde – Nordjysk Ronetværk. Der sendes sms ud til roerne om
arrangementet. Birgitte kontaktes ang. sms’en.
Rengøringen halter lidt i rospinningslokalet – Husk at skrive på sedlen!

PS. Efter mødet udfylder vi børneattester


Bestyrelsesmøde mandag den 6. januar 2020 kl. 15-17

1. Økonomi. v/Jørgen
Beholdning: 105.265,21 kr.
Medlemstal 137
2. Kursus for rospinningsinstruktører. v/Annette
Vi venter på et opfølgningskursus, som tilbydes alle rospinningsinstruktører. Eva undersøger mulighederne.
3. Kursus for instruktører i kajak – klub/teknik-instruktører. v/Jørgen og Annette
Lars Marquart deltager i navigationskursus 7. marts (Teknik 1)
Kristine Ingemann Teknik 1, 6.-7. juni i Virksund
Vi undersøger muligheden for, om nogle medlemmer vil uddanne sig til klubinstruktører.
4. DGI-møde. v/Inge
5. DGI Havkajak +60. v/Annette og Jørgen
Vi afventer den nye sæsonstart.
6. Ansøgninger? v/Kristine
Ansøgning til Vesthimmerlands Kommunes ”Materialetilskud” 50% på en ener Coastal båd.
Jørgen og Annette sender ansøgningen.
Vi afventer svaret og tager derefter stilling til, om vi skal søge andre steder.
7. Børneattester – hvornår? v/Eva
Der indkaldes til et møde, hvor papirerne udfyldes. Mødet vil blive indkaldt, så det ligger efter et bestyrelsesmøde.
8. Korttursstyrmandskursus. v/Jørgen.
Solveig og Birgitte afholder kurset ved sæsonstart.
9. Hjælp til Bierfest? v/Jørgen
Er på plads.
10. Evt.
SUP-netværksmøde den 23. januar i Aalborg. Det kan være aktuelt for Anne, Birgitte og Niels. Annette giver dem besked.
Eva undersøger muligheden for at bruge Fjerritslev Svømmehal.
Generalforsamling afholdes søndag den 29. marts kl. 10.


Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 15.30 – 17.30

Afbud fra Annette (Annette er blevet opereret pga. brud i albue).

1. Økonomi. v/Jørgen
Byfesten har givet 18.000 kr. Kassebeholdning d.d. 111.135 kr. Forventede udgifter resten
af året til diverse drift mm. ca. 5000 kr.
2. Hvordan arbejder vi videre med ansøgning om Coastalbåde? v/Jørgen
Forslag: Løgstør Roklub søger om tilskud til ener Coastalbåd – gerne 2 stk.
Der arbejdes videre med at søge om ener Coastalbåde for at få gang i aktiviteten. Det kan
være en mulighed at søge Jutlander Bank, Nordea o.l.
På den lange bane er det et ønske at vi både får ener og toer Coastalbåde, for at udvide
klubbens aktiviteter. Kristine søger videre.
3. Standerstrygning torsdag den 31. oktober kl. 17. Traktement? v/Annette
Pølse, brød og en øl/vand tilbydes af klubben. Efterfølgende kan der købes flere
drikkevarer.
4. Børneattester. v/Eva
Alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer udfylder børneattester for at være garderet
ved kommende arrangementer og undervisning. De udfyldes før sæsonstart 2020.
5. Forslag til kontingent for nye SUP-board brugere sættes til 600 kr. uanset om
vedkommende vil være medlem af Løgstør Roklub eller ej. v/Jørgen
(Nye kajakroere betaler 500 kr. + 300 kr. for 6 gange instruktion. Nye SUP’er 500 kr. + 100
kr. for 2 gange instruktion)
Forslaget vedtaget. Derudover skal der i den kommende sæson fortsat være fokus på
promovering af SUP, og forhåbentlig rekruttering nye medlemmer.
6. Lokaletilskudsområdet – nyt? v/Jørgen
Der har i kommunen været overvejelser for ændring af lokaletilskudet, men indtil videre er
der intet nyt. Vi forventer ikke at der sker ændring og at vi dermed modtager dette tilskud
foreløbig.
7. Privatpolitik/Persondataloven – ændring af koder ved ændringer i bestyrelsen. v/Annette
Koder ændres ved udskiftning i bestyrelsen. Jørgen står for dette.

8. Kurser vedr. Robåde – korttursstyrmænd og langtursstyrmænd? v/Annette
Som udgangspunkt kontaktes roere fra de forskellige rogrupper: Morgenholdet,
bombefireren, dameroerne. Jørgen kontakter og tilbyder kurser. Andre kan også komme
på korttursstyrmandskursus hvis det ønskes.
9. Har klubben brug for et digitalt medlemssystem? v/Annette
Indtil videre holder vi os til det nuværende medlemssystem.
10. Evt.
1. Svømmehal:
– onsdag d. 13. november – kun svømmetræning
– 11. dec. – SUP boards
I løbet af vinteren tilbydes der svømmehalstræning ca. hver 2. uge.
2. Vi er blevet kontaktet af elever fra Fjerritslev Gymnasium som har lavet en case
om Roklubben. Inge har været i kontakt med dem.
3. Forslag til at kommende bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med julefrokost
onsdag d. 4. december ca. kl. 19.


Bestyrelsesmøde mandag den 23. sept. 2019 kl. 15.30-17.30
Afbud fra Inge og Kristine
1. Økonomi og medlemstal. v/Jørgen
Intet nyt. Status på beholdningen 91.146 kr.
2. Ansøgningssvar fra DIF og DGI’s foreningspulje. Hvad gør vi nu? v/Annette
Der er givet afslag. Kristine og Birgitte afgør, om der skal søges igen efter forudgående kontakt til DIF og DGI’s Foreningspulje.
3. Klubtøj. v/Inge. Stillet i bero.
4. Løvfaldstur med efterfølgende hygge. v/Annette og Jørgen
Louns halvøen alternativt Lindenborg Å lørdag den 19. okt. – Jørgen er turleder. Hygge for alle i klubben efter turen.
5. Standerstrygning. v/Annette
Afholdes torsdag den 31. oktober efter 17.
6. Børneattester. v/Annette
Alle ser ud til at have børneattester, men Eva undersøger, hvordan man tjekker, at alle instruktører samt bestyrelsen har en børneattest.
7. Orientering om møde i DGI – Havkajak. v/Inge og Annette
Annette orienterede.
8. Infomøde om lokaletilskudsområdet 2/10-19. v/Jørgen
Jørgen orienterede.
9. Mail fra DFfR om arbejdet for bedre faciliteter. v/Annette
Orientering givet. DFfR kan kontaktes, hvis det bliver aktuelt med nybyggeri.
10. BDFL møde den 4/1-20 kl. 13-16 i Herning. v/Annette
Løgstør Roklub deltager ikke.
11. Støt brysterne – Lyserød lørdag i Aalborg 5/10-19. v/Annette
Der er et opslag på Løgstør Roklubs Facebookside – Løgstør Roklub- Ro- og Kajaksport
12. Nordjysk Havkajak Samråd 5/11-19 kl. 19-ca.22 på Strandby Skole. v/Annette
Orientering givet.
13. Rospinning – hvilke hold bliver oprettet? v/Annette og Jørgen
Formiddag: 1 hold onsdag og 1 hold torsdag. Aften: 1 hold mandag og to hold onsdag.

14. Evt.
Annette orienterede om: Forsamlingshusmøde, Fritidspas, DGI’s medlemsundersøgelse,
betaling af undervisning for personer, der ikke er medlem af klubben,
persondataloven/privatpolitik samt at arbejdet med Klubbens Love går i gang igen den 6.
november.


Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. august 2019 kl. 8.00 

 1. Høringssvar. v/Annette

Udarbejdet høringssvar sendes til kommunen snarest.

 1. Brug af SUP-board. v/Annette

Der gælder samme regler for alle aktiviteter i klubben. Ikke-medlemmer kan få to prøvegange i en given aktivitet, enten med en instruktør eller et erfarent medlem.

Aldersgrænsen ifølge klubbens love er ca. 12 år ifølge med forældre (under et familiemedlemskab), indtil det er muligt at have ungdomsinstruktører i klubben. Barnets fysik skal passe til udstyret, da der ikke forefindes børneudstyr i klubben.

 1. Økonomi og medlemstal. v/Jørgen

Indestående d.d. 92.286 kr.

Det overvejes om det skal indkøbes nye skørter til kajak.

 1. Ansøgning på Coastalbåde. v/Kristine og Annette

Ansøgning er afsendt d. 31/7, den er modtaget af DGI.

 1. Kurser: Teknik I (Lars & Kristine?) og SUP (Anne). v/Jørgen

Lars og Anne er tilmeldt, Kristine giver Jørgen besked.

 1. Klubtøj – herunder betaling af tryk. v/Kristine

Vi har kigget på udvalget, men vælger ikke at gå med Fast Forward i denne omgang. Vi undersøger andre muligheder i lokalområdet. Inge undersøger lokale sportsforretninger.

Henvendelse fra Limfjordsmuseet om vi holder åbent hus i forbindelse med Træskibssejlads d. 9. september. Vi kontakter SUP-instruktører for at høre om det er muligt at lave et kom-og-prøv SUP arrangement i denne forbindelse.

21.-22. låner 5 kvinder fra Nibe Roklub klubhuset til overnatning.


Bestyrelsesmøde torsdag den 18. juli kl. 16 i Nibe – Hvor????

(Jørgen har meldt afbud)

 1. Medlemstal og økonomi er status quo. v/Annette
 1. Klubtøj? Hvad arbejder vi videre på? v/Kristine

Generelt er vi positive efter besøg hos Fast Forward. Tilbud sendes til Kristine som vendes på kommende bestyrelsesmøde. Der skal fremadrettet tages stilling til logo. Det foreslås at tøjet præsenteres ved en klubaften når det er endeligt på plads.

 1. Hvad gør vi som klub ang. høringssvar? Hvilke ting skal vi reagere på? Skal vi skrive høringssvar? v/Annette

Annette laver udkast til høringssvar efter 5. august. Deadline er 26. august.

 1. Foreningsaften i Lanternen 28/8 kl. 19-21. Hvem deltager? v/Annette

Vi skal have deltagere med, Inge undersøger om hun kan deltage. Kan Jørgen og Birgitte deltage?

 1. Ansøgning om Coastal båd. 2. ansøgningsrunde – DIF/DGI’s foreningspulje, ansøgningsfrist 31/7-19 v/Kristine

Kristine mødes med Birgitte 18/7 og arbejder videre med ansøgninger.

 1. Kurser: Anne SUP – tilmeldt? Lars Marquart Teknik I – Kan han i august? v/Jørgen

Jørgen tilmelder kurser. Kristine er muligvis også interesseret i Teknik I

7. Evt.

Rospinning:

Evas rospinning stopper nu, og starter igen til september.

Britta kan ikke tilbyde hold i den kommende sæson.

Rospinningsinstruktørerne finder ud af hvor mange hold der skal tilbydes i den kommende vintersæson.

Teknisk Tirsdag:

Kristine har udbudt 2 gange med hhv. 12 og 13 deltagere. Der udbydes 1-2 gange mere i løbet af sommeren.

Sommerfest afholdes d. 24. august, mere info sendes senere fra festudvalget.


Bestyrelsesmøde onsdag den 19. juni kl. 15.30 

 1. Økonomi. v/Jørgen

Indestående d.d. 107.000 kr. Forventet udgifter resten af året 20.000 kr. til forsikring, faste udgifter mm.

 1. Status på medlemstal – ud- og indmeldelser. v/Jørgen

39 udmeldinger total, 11 indmeldinger total

 1. Status på private svømmeveste samt svømmekrav. v/Jørgen

Det er ikke alle private svømmeveste er blevet godkendt endnu, Stig og Jørgen følger op.

Svømmekrav og tro-love erklæring, det er primært de medlemmer der ikke har været i klubben endnu, som endnu ikke har afleveret.

 1. Svar fra Vesthimmerlands Kommune ang. svømmehal. v/Jørgen

I løbet af vinteren er der tildelt svømmehal til svømmetræning, samt til brug for kajakker. Så der kan herfra tilbydes svømmetræning i klubregi vinteren over.

 1. Arrangement: ”Kom og Prøv SUP-board i Løgstør Roklub”. Annoncering på Facebook Løgstørgruppen, Hvad sker der i Vesthimmerland. v/Annette

Arrangementet er primært et tilbud for ikke-eksisterende medlemmer.

Der er brug for hjælpere fra 10-12, evt. i kajak. Stig og Inge Boller har tilbudt at hjælpe.

 1. Frivillig arbejdskraft til Byfesten???? v/Inge

Det har været vanskeligt at få medlemmer nok til at hjælpe til med de opgaver vi har haft. Derudover har der været udfordringer med koordineringen med Byfesten.

Forslag til næste år som kan gives videre til byfesten: pølsevogn tidligere på dagen, isbod, hoppeborg og andre aktiviteter som også er på dyreskuet for børn, trække øl vognen fra dyreskuepladsen til torvet.

 1. Klubtøj. v/Kristine

Kristine prøver at arrangere et møde med Morten fra fastforward, så vi kan se mulighederne.

 1. Ansøgning om Coastal både. v/Kristine

Kommunen har åbnet for ny materialepulje.

9. Evt.

Klubaftener: Ideer til fokus/emner for klubaftener: teknik: fremadroning, sideforflytning mm, redningsøvelser, sikkerhedsudstyr

Klubture: Louns bredning, Lindenborg å, muslingehøst,

Kurser: Lars Sinding har givet udtryk for at han ønsker at blive uddannet klubinstruktør i kajak

Mobilepay til klubber: Kenneth har orienteret os om at det er muligt at få mobilepay til klubber. Jørgen undersøger om det kan lade sig gøre.

Næste bestyrelsesmøde: 18. juli. Kristine undersøger om det kan kombineres med et besøg til fastforward og afholdes i Nibe


Bestyrelsesmøde mandag den 27. maj kl. 15.30

 1. Økonomi. v/Jørgen

Kassebeholdning d.d.: 98.000 kr. Kontingent d.d. knap 55.000, der mangler stadig kontingent fra ca. 40 medlemmer.

Alt sikkerhedsudstyr er opdateret til robådene, til SUP og kajak.

 1. Udmeldelser/indmeldelser. v/Jørgen

10 nye medlemmer. 5 er allerede friroet, da de har roet tidligere, øvrige er i gang med roskole. Yderligere har 5 personer vist interesse.

17 udmeldelser d.d.

 1. Opsamling på svømmekrav. v/Jørgen

Vi stadig i gang med indsamlingen. De fleste roere har afleveret, der mangler stadig en del kajakker, men mange har endnu ikke været i gang grundet vejret i maj.

 1. Løgstør Roklubs Reglement. v/Annette

SUP delen af reglementet udvides og laves færdigt.

Reglementet forventes færdigt ved udgangen af maj og lægges på hjemmesiden.

 1. Svar fra VHK ang. Rønbjerg Svømmehal. v/Jørgen

Der er endnu ikke svar fra VHK endnu, vi forventer at det bliver efter sommerferien.

 1. Ansøgning om Coastal både. v/Kristine

Vi er ikke videre.

 1. Klubtøj? v/Kristine

Fast Forward udregner tilbud og vender tilbage.

 1. Klublivet:
 • Klubaftener tirsdag kl. 18.30 Fælles for kajak, SUP og robåde?? Hvad gør vi for at tiltrække flere til vores klubaftener?

Vi fortsætter med fælles klubaftener om tirsdagen med mødetid kl 18:30

Forslag om at klubaftener har forskellige fokuspunkter fx teknik, redningsøvelser, ture med forskelligt tempo.

 • Klubarrangementer: Vin & pizza v/Annette

Afholdes onsdag d. 19. juni kl. 18:30

 • Klubture: Isens Dag 15/6 v/Jørgen og Annette

Isætning ved Birkelse 6 km, den kan laves til en 16 km tur.

Forslag til ture i løbet af sæsonen:

 • Lindenborg å
 • Lovns halvøen
 • Øvrige arrangementer: Vis dit rovand d. 29. juni DGI Havkajak Nord arrangement, tilmelding igennem DGI
 1. Flere instruktører: SUP

Anne Birk foreslås og spørges

 1. Frivillige til Byfesten?? v/Inge
 2. pinsedag mangler der 3 personer til oprydning efter truckshow,

4 frivillige mangler til fredag sen eftermiddag/aften

Søndag d. 16 er vi dækket ind.

18-21 juli kommer Roskilde Roklub og låner robåde og klublokale.

8-11 juni Augustenborg Roklub låner evt. klublokale.

24.-26. juni Anja låner kajak.

Bestyrelsesmøde torsdag den 25. april kl. 16.15-18 

 1. Evaluering af Løgstør Roklubs Generalforsamling. v/Annette

Generalforsamlingen evalueres. Tidspunktet er passende.

 1. Redigering af Reglement – herunder svømmekrav. v/Annette

De reviderede svømmekrav i klubbens reglement er godkendt af bestyrelsen.

 1.           Formand: Annette

Næstformand: Inge

Kasser: Jørgen

Sekretær: Kristine

Bestyrelsesmedlem og kontaktperson til rospinning: Eva

Suppleant: Birgitte Lindhard, Jens Christian Madsen

 1. v/Jørgen

Klubben forsikring ændres til First forsikring i slutningen af april. Forsikringen ændres så styrmænd i robåde er ansvarsforsikret.

 1. Svar på ansøgning fra Vesthimmerlands Kommune/Materialepuljen. v/Jørgen

Der er bevilliget 12.000 til SUP boards til vægtmæssigt større medlemmer. De indkøbes i starten af maj.

 1. Udlån af kajakker samt andet materiel til klubbens medlemmer. Regler på dette område? v/Annette

Vedtaget ændring vedrørende udlån af materiel til reglementet.

 1. Forespørgsel fra Anja om lån af Rød Nordea 24.-26. juni – Furtur. v/Annette

Godkendt.

Kristine låner Spar Nord 24.-26. maj til instruktørkursus.

 1. Ansøgning om træningstider – Rønbjerg Svømmehal. v/Jørgen

Der er forsørgelse om 2 timer i svømmehal per gang, vi afventer svar.

Svømmehal d. 8. maj er til redningsøvelser for nye kajakroere, der er plads til 8 deltagere.

 1. v/Jørgen

Klubaftener afholdes tirsdage, der startes op d. 14. maj kl. 18:30 i klublokalet, her aftales aftenens tur.

 1. Bedsteforældrekontingent? – ansvar? v/Annette

Der kan som udgangspunkt tages børnebørn med 2 gange som gæsteroer uden medlemsskab, ellers kan de indgå som en del af familiemedlemsskab som også omhandler bedsteforældre og børnebørn.

 1. PR især mht. Lokalt Indblik samt Facebookgruppen ”Hvad sker der i Vesthimmerland”. v/Annette

Mogens Lynge vil gerne fremover tage billeder til klubbens arrangementer til Vesthimmerlands Folkeblad. Annette kontakter fortsat Lokalt Indblik.

 1. Godkendelse af veste? – Svømmebeviser? – Tro og love erklæringer? v/Jørgen

Efter gennemgang af klubbens veste skal der suppleres med 2 svømmevest til kajakker, og der skal derudover indkøbes 8 veste til SUP.

Der indkøbes sikkerheds-kit til robådene.

Der er foreløbig indsamlet erklæringer fra 31 medlemmer, de øvrige indsamles i forbindelse med sæsonstart.

 1. Forespørgsel fra Birgitte om plads til ski-erg. v/Jørgen

Der er ikke plads i bådhallen, og derfor afsluttes der fra bestyrelsens side.

 1. Planlægning af arrangement i forbindelse med ibrugtagning af SUP-boards. v/Annette

Afholdes torsdag d. 9. maj, forslag til start kl. 18.00 med SUP intro. Det undersøges om der kan serveres suppe efterfølgende. Tilmelding sendes til medlemmer.

 1. Hængepartier?? v/Annette og Jørgen

Ansøgninger og klubtøj ligger som fremtidige projekter

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 27. maj kl 16:30

Ordinær generalforsamling.

Søndag den 31. marts 2019 kl. 10:10.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Birgitte Lindhard
Godkendt.2. Formandens beretning for 2018 Annette Leffers
Beretning gennemgået af formanden. Beretningen kan læses på klubbens hjemmeside.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2018 Jørgen Birk
Regnskab gennemgået og godkendt.
Kontingent for det kommende år. Fastholdelse af kontingent for den kommende sæson er fortsat 500 kr., dog er der for nye medlemmer en merudgift på 300 kr, som går til instruktion og svømmehal. Derfor er kontingentet for nye medlemmer det første år 800 kr.
4. Orientering om Løgstør Roklubs Reglement Annette Leffers
Ro-reglement ligger på hjemmesiden. Ro-reglementet er lavet, og opdateret ud fra et øget krav fra DFfR og DGI.
Gennemgang af ro-reglement med kommentarer efterfølgende.
Der stilles spørgsmålstegn ved at der i kommende sæson skal afgives tro- og love erklæring, og i den efterfølgende sæson skal afgives svømmeprøve. Bestyrelsen vil på ny drøfte dette, i forhold til reglementet.
5. Valg til bestyrelse samt suppleanter:
På valg er: Annette Leffers Villig til at modtage genvalg
Inge Boller Villig til at modtage genvalg
Jørgen Birk Villig til at modtage genvalg
Alle er valgt.
6. Suppleanter: Bestyrelsen foreslår Birgitte Lindhard
Valgt i 2019.
Bestyrelsen foreslår Jens Christian Madsen
Valgt i 2019.
Det besluttes efterfølgende hvem der er 1. og 2. suppleant.
7. Valg af revisorer:
På valg er: Tonni Iversen Villig til genvalg
Gitte Thodberg Villig til genvalg
Begge er valgt.
8. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
9. Eventuelt.
Forslag fra Britta: Forslag om mulighed for at man som forældre eller bedsteforældre kan tage børn med til klubaktiviteter for at få flere unge med i klubben. Da det er et forslag kan det ikke vedtages på generalforsamlingen, men bestyrelsen vil tage det med videre i deres arbejde. På nuværende tidspunkt kan børn tages med under familiemedlemskab, eller med som 2 prøvegange med henblik på rekruttering af nye medlemmer.
Opdateret førstehjælps-kasse/pose klargøres til sæsonstart, og ligger efterfølgende i bådhallen. Opfordring til at tage den med ud på ture. Hvert medlem har selv ansvar for egen sikkerhed.

Formandens beretning – Løgstør Roklub 2018. 

Vejret

Sommeren i 2018 blev den mest fantastiske sommer. Det blev den mest solrige sommer, siden målingerne begyndte for ca. 100 år siden, nærmere betegnet i 1920.

I Vesthimmerlands Kommune skinnede solen i 1832 timer mod 1767 timer i normtallet (2006-2015). Vi fik mindre nedbør, 640 mm mod 772 mm, og middeltemperaturen var 9 Co mod 8,6 Co. Det er ikke så sært, at vi alle taler om sommeren 2018.

Kajakker på vandet:            668 i sidste sæson mod 541 i 2017

Robåde/roere på vandet:   104/506 i 2018 mod 77/337 i 2017

Rospinnere:                        2304 i 2018 mod 3252 i forrige sæson

Medlemstal

Medlemstallet er pt. (9/2-19) 149

I sidste sæson var det på 187

Der har været 19 indmeldelser – 11 kajakroere og 8 rospinnere

57 udmeldelser – 35 rospinnere og 22 kajakroere

Nyhedsinteressen for rospinningen er overstået, og nu ser det ud til at stabilisere sig. Klubben har stadig mange hold både formiddagshold og aftenhold.

Alt i alt ser det meget fornuftigt ud med medlemstallet, men vi håber på at kunne tiltrække flere i den kommende sæson.

Årets gang

 1. juli 2018 meddelte vores tidligere formand Per Clausen, at han flyttede og dermed, at han meldte sig ud af Løgstør Roklub.

Det medførte naturligvis nogle rokeringer, som jo har betydet, at det er mig, der skal levere klubbens beretning. Jeg blev nemlig formand, Inge Boller næstformand og Jørgen, som tidligere, kasserer. Eva er kontaktperson til rospinnerne og Kristine er sekretær.

I løbet af året har bestyrelsen arbejdet med diverse ansøgninger:

 • Ansøgning til Nordea fondens kystpulje, hvor vi søgte til en Coastalbåd samt to Edonbåde, men vi fik afslag.
 • Ansøgning til DIF og DGI’s foreningspulje, hvor vi søgte om 30.000 kr. til SUP-boards, og vi fik 25.000 kr.
 • Ansøgning til Trygfonden om oppustelige veste til en værdi på 16.000 kr. De 15 veste med manuel betjening er kommet og blev demonstreret på vores ”Sikkerhedsdag” den 16. februar.
 • Ansøgning til Vesthimmerlands Kommunes materialetilskudspulje, men fik afslag

Bestyrelsen har arbejdet med et klubhus-projekt og har holdt møde med repræsentanter fra Teknisk Forvaltning.

Vi har deltaget i borgermødet vedrørende Udviklingsplanen for Løgstør, hvor vi redegjorde for Løgstør Roklubs visioner. Vi har også skrevet et høringssvar til Udviklingsplanen, som for området her arbejder for et samlet Vandaktivitetshus lige her, hvor Løgstør Roklub ligger.

Løgstør Roklubs hjemmeside er der også arbejdet med, og her findes alle referater fra bestyrelsesmøderne, hvis det har interesse. Der holdes bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden.

Endvidere er der oprettet en facebookside for klubben, som I er meget velkomne til at benytte.

Bestyrelsen har sat mere fokus på PR-delen, og I har måske set indlæg i Vesthimmerlands Folkeblad samt i Lokalt Indblik. Dette vil stadig blive prioriteret rimelig højt, så vi kan gøre opmærksom på os selv – på at der sker noget i Løgstør Roklub.

Løgstør Roklub er repræsenteret i et kompetenceudvalg i DGI – Havkajak Nord regi. Dette samarbejde er til stor glæde for vores klub. Gjøl Ro og Kajakklub har bl.a. lovet at hjælpe med at få kajakroere op til prøve, da vi ikke selv har instruktører, som har lov til at udstede disse beviser.

Et udvalg er nedsat for at revidere Løgstør Roklubs love samt at få skrevet et Reglement. Dette udvalg arbejder stadig, og der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, når arbejdet med Løgstør Roklubs Love er afsluttet. Reglementet bliver fremlagt her på Generalforsamlingen.

Persondataloven er der også arbejdet med, og resultatet findes på hjemmesiden.

Her i foråret skal klubben have et par medlemmer uddannet til klubinstruktører i kajak samt et par medlemmer uddannet som instruktører i SUP-boards. Løgstør Roklub forventer at kunne tilbyde dette nye tiltag i midten eller i slutningen af maj. I skal nok få besked om opstart, hvor vi laver et lille arrangement.

Endvidere kommer et medlem på kursus i Vejle i Sportsroning – også et spændende nyt tiltag, som forhåbentlig vil komme roerne til gode i den eller i de kommende sæsoner.

Klubarrangementer

Som I måske har set på hjemmesiden, så er der her kommet et ”Årshjul” for klubbens arrangementer. Dette ”Årshjul” har bestyrelsen arbejdet med, så alle i klubben kan følge lidt med i årets aktiviteter. Vi håber på, at vi når det hele!

I 2018 havde vi nogle dejlige klubture: Der blev bl.a. roet fra Thisted til Vilsund t/r, fra Feggeklit til Ejerslev Havn t/r, en tur til Aggersborggård med besøg og foredrag på Aggersborg og så naturligvis små aftenture på vores dejlige Limfjord.

Med stor tilslutning blev der roet Luciaoptog på Frederik den VII’s Kanal og også med stor tilslutning afholdt Nytårstaffel, hvor både robåde og kajakker kom på vandet.

Svømmehallen blev også konsulteret, så redningsøvelserne blev holdt ved lige.

Som et nyt tiltag tog Niels initiativ til Popup Crossfit-træning. Måske kommer vi til at se mere af det i den kommende sæson?

Lørdag den 16. februar havde vi besøg af projektleder Anna Karina Gravad fra DFfR, som satte fokus på sikkerhed og på rospinning. Igen en dag med rigtig mange medlemmer mødt op i klubben, og det gjorde faktisk et stort indtryk på Anna Karina.

Efterfølgende har vi haft travlt i bestyrelsen, da vi blev opmærksomme på, at vi havde nogle hængepartier. Det betyder naturligvis, at der er lavet om på nogle procedurer, og det skal vi jo alle i klubben lige vænne os til. Jeg kan bl.a. nævne, at roerne nu skal have de oppustelige veste med manuel betjening på, hver gang de går på vandet, og vesten skal bæres yderst. Endvidere er der indkøbt noget sikkerhedsudstyr, som også skal medbringes.

Der bliver også øget opmærksomhed på svømmefærdigheder, hvilket har gjort, at vi tilbyder et par ganges svømmetræning i Rønbjerg Svømmehal i dette forår – første gang var som bekendt onsdag den 6/3-19 kl. 19-20.30. Næste svømmetræning bliver onsdag den 24. april.

Som vi plejer, er der fokus på redningsøvelser for kajakkerne. Onsdag den 20. marts var der 6 kajakker og 2 SUP-boards i Rønbjerg. De kommende SUP-instruktører skulle lige have øvet sig lidt. På onsdag den 3. april kommer der 8 kajakker til Rønbjerg.

Som tidligere år er det nødvendigt, at vi hjælper hinanden med de forskellige ting, som vedrører Løgstør Roklub.

For at holde kontingentet på det lave niveau, som det nu er, så er vi afhængige af at tjene penge på Løgstør Bys forskellige arrangementer. Her tænkes der på hjælp ved bl.a. Byfest, Bierfest mv.

Vi er også nødt til at hjælpe hinanden med rengøringen af vores lokaler – både vores klublokale, køkken og vores fælles baderum. Rospinningslokalet har sin egen rengøringsturnus, som hænger på opslagstavlen derovre. 

Netop nu!

Der er også sendt en ansøgning til Vesthimmerlands Kommunes materialepulje, hvor vi ansøger om tre SUP-boards til vægtmæssig større medlemmer. Det kunne jo være dejligt, at alle vil kunne tage del i denne aktivitet.

En ansøgning til Torm om to Coastalbåde er også på bedding i dette forår.

Og så vil klubben sætte fokus på ”Bevæg dig for livet” – formentlig med et ”Kom og prøv” –  arrangement.

Vær også opmærksom på arrangementerne ”Vis dit rovand”. Løgstør Roklub står for et arrangement den 29. juni – se opslagstavlen. 

 Afslutning

På bestyrelsens vegne vil jeg ønske jer en rigtig god sæson med mange aktiviteter på vandet samt mange hyggestunder i klubben. Forhåbentlig får vi en forrygende sommer.

På bestyrelsens vegne

Annette Leffers

Formand

Bestyrelsesmøde mandag den 18. februar kl. 15 

 1. Økonomi. v/Jørgen

D.d. indværende 77873 kr. Der er siden sidst afholdt udgifter i forbindelse med kommende instruktørkurser.

 1. Ansøgninger. v/Annette og Jørgen
 • Ansøgning om 2 stk. Coastalbåde. Birgitte og Niels vil gerne være med til at skrive ansøgningen sammen med Kristine og Jørgen.

Kristine kontakter Birgitte og Niels i forhold til ansøgning af Coastal både. Jørgen kan bruges som ekstra ressource.

 • Ansøgning om Sup-boards samt timer i svømmehal til Vesthimmerlands Kommune.

Der sendes ansøgning om 3 boards til personer op til 150 kg. Jørgen sender ansøgning inden 15. marts.

Vi er blevet bevilliget 6 gange i Rønbjerg svømmehal fordelt over marts, april, maj. De afholdes kl 19-20:30 d. 6/3, 20/3, 3/4, 24/4, 8/5, 22/5. På et senere tidspunkt annonceres det hvilke dage der afsættes til redningsøvelser, svømmetræning mm.

 • Ny pulje – flere aktive unge 13-24 år???? Evt. ansøgning senest 10. marts.

Det er en mulighed som vi kigger på igen om et års tid, da der er gang i mange aktiviteter som skal søsættes på nuværende tidspunkt.

 1. Evaluering af besøget fra DFfR lørdag den 16. februar. v/Annette

Modullet omkring klubudvikling for bestyrelse og instruktører var meget inspirerende. Modullet omkring sikkerhed på vandet var givende, og der var stor opbakning fra klubbens medlemmer med en god snak omkring sikkerhed, svømmekrav og brug af redningsveste for roere. Rospinningsdelen levede ikke op til de forventninger klubbens instruktører havde til modullet. Der er artikler om dagen i Lokalt Indblik og Vesthimmerlands Folkeblad.

 1. Oppustelige veste fra Trygfonden! v/Annette

De 15 veste er introduceret lørdag. De skal nummereres og have navn på før de kan tages i brug og føres til log. Annette sørger for dette.

 1. Mulige indkøb af træningstøj med Løgstør Roklubs logo. v/Kristine

Vi afventer tilbud fra Fast Forward.

 1. Forslag til ændringer i Løgstør Roklubs Reglement. v/Annette
 • Kontingentfritagelse for bestyrelsen og instruktører Vedtaget
 • Betaling for opbevaring af egen kajak. Fastsættes til 250 kr.
 1. Planlægning af fastelavnsarrangement. v/Annette

Det bliver ikke arrangeret i år, grund arrangement 16/2 og svømmehal 6/3. Stig og Inge kan måske spørges om de vil arrangeret næste år.

 1. Svømmehalsture – datoer? v/Jørgen og Annette

De afholdes kl 19-20:30 d. 6/3, 20/3, 3/4, 24/4, 8/5, 22/5. På et senere tidspunkt annonceres det hvilke dage der afsættes til redningsøvelser, svømmetræning mm.

 1. Eftersyn af alle klubbens veste. Hvem gør det og hvornår/dato? v/Jørgen og Annette

Opgaven vil bestyrelsen gerne uddelegere til andre medlemmer af klubben.

 1. Vinsmagning iht. årsplan – dato? v/Annette

Udsættes til et senere tidspunkt.

 1. Generalforsamling – ønskes genvalg? Jørgen, Inge og Annette er på valg. Suppleanter? v/Annette

Jørgen modtager genvalg, Inge modtager genvalg, Annette overvejer. Bliver annonceret på et senere tidspunkt. Der er pt. ingen suppleanter i bestyrelsen, men nye skal vælges på generalforsamling.

 1. Forsikringer i Løgstør Roklub – hvad dækker de forskellige forsikringer? v/Jørgen og Annette

Jørgen undersøger og indhenter tilbud hos First forsikring.

 1. Ikke medlemmer af Løgstør Roklub er i vores Facebookgrupper – hvordan får vi luget ud? v/Annette

Grupperne bliver opdateret i henhold til medlemslisterne.

 1. Sikker:

Sikkerhedssæt i robådene opdateres med kasteline, øse og pumpe, samt vandtæt telefonetui med styrmandssædet.

Førstehjælpssæt hænger i bådhallen ved siden af pumperne. Tag dem gerne med på tur. Eva og Inge er ansvarlige for opfyldning og vedligeholdelse af førstehjælpskit.

Generalforsamling: Afholdes 31. marts. indkaldelse sendes via sms, facebook, hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 13/3 kl. 17:15

Bestyrelsesmøde den 23 januar 2019 kl. 16.30 

 1. Økonomi. v/Jørgen

Indeværende d.d. 94.000 kr. Det forventes at der er ca. 15.000 kr. i faste udgifter frem til 1/5-19. Derudover forventes der at være udgifter til kommende instruktøruddannelser.

Budgettet for det kommende år er lavet ud fra estimeret 130 medlemmer.

 1. Indkøb af redningsveste fra Trygfonden. v/Annette

Der er bestilt veste med manuel udløsning til roerne.

 1. Indkøb af redningsveste til SUP-boards??? Kan de redningsveste, som vi har i klubben, bruges? v/Annette og Jørgen

Vi går redningsvestene igennem ved forårsrengøringen, og vi regner i første omgang med at de svømmeveste vi har kan bruges til SUP.

 1. Orientering om arbejdet med Løgstør Roklubs Love og Reglement. v/Annette

Der har været flere møde i udvalget og arbejdet fortsættes. Det forventes ikke at revideringen bliver færdig til generalforsamlingen.

 1. Revidering af ”Årshjul”. v/Annette

Årshjul gennemgået og revideret. Det færdige årshjul lægges på hjemmesiden.

 1. Tilbud om svømmetræning til alle medlemmer, så vi får sikkerheden i orden. Kan indgå i årshjulet. v Annette

Vi afholder svømmetræning sammen med redningsøvelser i svømmehal.

 1. Tilbud!! Besøg af en projektleder fra DFfR – peptalk til rospinningsinstruktører og ikke mindst et møde om sikkerhed for roere. v/Annette

Tilbud om workshops for roere og rospinningsdeltagere, og oplæg om sikkerhed og ansvar i forbindelse med roning, samt et oplæg om klubudvikling afholdes 16. februar.

 1. Instruktører til SUP-boards. v/Jørgen og Annette

Birgitte er interesseret i at blive uddannet instruktør i SUP. Vi undersøger om der er andre som vil være instruktører i SUP.

Vi laver en svømmehalstur med hvor man kan komme og prøve SUP-boards  i maj efter at der er en instruktør som er uddannet.

 1. Ifølge referatet fra bestyrelsesmøde den 6/11-2018 har vi besluttet flg.: 100% dækning til instruktørkurser, 50% tilskud til inspirationskurser med forpligtelse til videreformidling i klubben.

Skal dette ændres, så det fremover kun er instruktørkurser med forpligtelse til at være instruktører i klubben, der dækkes 100%?

Tilføjelse til tidligere beslutning:

Det vurderes i forhold til relevans for klubbens medlemmer fra gang til gang om der ydes tilskud.

 1. Kontingentbeløbets størrelse for personer, der ønsker at melde sig ind i klubben i januar eller i månederne derefter indtil ny sæson. v/Annette

For nye medlemmer som melder sig til rospinning i januar tilbydes der kontingent for 250 kr, februar 200 kr, marts 150 kr, april 100 kr. Den nye sæson starter i per. 1. maj. Der skal være plads på et rospinningshold før nye medlemmer kan optages på holdene.

 1. Mulighed til medlemmerne for at købe træningstøj til favorable priser med Løgstør Roklub logo. v/Kristine

Kristine undersøger muligheden ved Fast Forward og vender tilbage med mere info.

 1. Status på ansøgninger. v/Jørgen

Der er pt. ingen ansøgninger ude.

Der mulighed for at søge Nordea Lokalfonden, Danske Spil udlodningsmidler, Torm rederi om midler. Næste projekt er Coastal både.

Folkeoplysningsforbundet i Vesthimmerlands Kommune kan søges om tilskud til leje af svømmehal med begrundelsen at det kan bruges til at øge fokus på sikkerheden for klubbens medlemmer. Annette undersøger mulighederne.

Jørgen kontakter Helen i forbindelse med Torm rederier. Kristine hjælper Jørgen med at få lavet ansøgninger.

 1. Reaktion på afslag fra vores ansøgning i kommunen. v/Annette

Orientering af Annette

 1. Kommunikation – PR v/Annette

Mogens Lynge vil gerne tage billeder og skrive artikler til Vesthimmerlands Folkeblad. En mulighed som vi gerne vil benytte os af fremover.

 1. Evaluering af Luciaoptoget. v/Annette

Godt arrangement. Godt tragtement.

Noter til næste års arrangement:

 • Der skal være lys på alle
 • Ro til museet og syng her sammen med dem som er på land. Ro videre til træbroen.
 • Der skal være lanterner eller anden belysning på/ved træbroen.
 1. DGI-møde 22/3-19. v/Annette

Der er årsmøde d. 22/3-19. Nærmere info sendes til bestyrelsen senere.

DGI Nordjylland har indkøbt 6 havkajakker, plus 2 senere på året, som kan lånes til kurser og arrangementer.

DGI har slået kurser op for den kommende periode.

 1. Børneattester?? (instruktører og bestyrelse) Familiemedlemskab – børn under 15 år?? Rospinning – Skal vi ændre aldersgrænsen fra 14 til 15 år?? v/Annette

Aldersgrænsen ved rospinning ændres til 15 år.

 1. Evaluering af nytårstaffel:

Godt arrangement, med mange fremmødte.

Der afholdes i DGI regi, Netværksmøde i Virksund d. 25/2.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 18. februar kl 15.

Bestyrelsesmøde den 1. december 2018 kl. 18

 1. Løgstør Roklubs økonomi. v/Jørgen

Der er indkøbt 6 SUP boards for 31.356 kr. som er købt for midler fra DGI/DIF og byfesten. Beholdningen d.d. er 98.135 kr.

 1. Køb af hjælp til kasserer. DGI. – Er det nødvendigt? v/Annette

Det er ikke et tilbud vi vælger at tage imod pt.

 1. Ansøgninger – status samt evt. nye ansøgninger. v/Jørgen og Annette

Der er en ansøgning afsted ved kommunen på 22.500 kr. til SUP boards, bl.a. til SUP boards til større personer. Restriktionen fra kommunen er at klubben selv bidrager med 50%. Hvis ikke vi får midlerne fra kommunen bliver det ikke aktuelt.

 1. Indkøb af SUP-boards. Pressedækning! Information til klubbens medlemmer?

Kristine ligger artikler på klubbens facebook fra Lokalt Indblik og Vesthimmerlands Folkeblad. Derudover skal der gives information i facebookgrupper som Løgstør, Aars, Farsø, Fjerritslev samt Vesthimmerlands Kommune.

Jørgen lægger artikel på klubbens hjemmeside. Derudover inkluderes nyheden i en nytårshilsen til medlemmer.

Mogens tager billeder til Lucia som kan bruges til pressedækning af denne begivenhed.

 1. Årshjul. Hvad gør vi med Havnens Dag? (instruktører)

Årshjul gennemgået. Fokus på at klubben har arrangementer året rundt. Især fokus på sociale begivenheder og muligheder for træningsaftener med henblik på både teknik og redningsøvelser. Vi afventer at Birgitte vender tilbage med arrangementer hvor robådene og rospinning bliver inkluderet i årshjulet.

Forårsrengøring bliver d. 30. marts 2019. Standerstrygning og Generalforsamling afholdes 31. marts 2019.

Vi har ikke mulighed for at stille op til Havnens Dag, derfor bliver den slettet fra udkast til årshjulet.

 1. Kommunikation (DGI)

Undersøgelse og tilbud om hjælp er sendt fra DGI. Det er ikke et tilbud vi tager imod pt.

 1. Fastsættelse af dato for nyt møde i januar – HUSK kalender!

Dorte ønsker at sælge sin kajak, og har tilbudt klubben at købe den. Bestyrelsen takker pænt nej tak, da der pt ikke er opbevaringsplads og behov for flere klubkajakker.

Opbevaring af kajakker. Det er kun muligt at til opbevare en kajak, grundet pladsmæssige hensyn.

Tilmelding til Klubinstruktørkurser skal ske snarest. Jørgen undersøger om friroerbevis skal medbringes.

Lucia: 8 er tilmeldt indtil videre, der er stadig plads til flere.

Vesthimmerlands Kommune. Kommuneplan. 

Løgstør Roklubs høringssvar på Cowi rapporten ”Det nye Løgstør” s. 12, pkt. Vandaktivitetshus. 

 1. Fælles vandaktivitetshus.

I rapporten indgår forslag om fælles vandaktivitetshus med mange brugere/aktiviteter: Dykkerklub, roklub, vinterbadere, sejlklub, gæstesejlere, skoler, bådudlejning, mødested for ikke organiserede m.fl.

Der vil i et sådant hus være et stort logistisk arbejde. Hvem har ret til at bruge lokaler, materiel og hvornår? – hvem skal gøre rent osv.? Et stort hus kræver lønnet personale.

Et vandaktivitetshus vil give mere intensiv trafik i området, så der skal tages højde for trafikforholdene og for P-pladser til klubbernes medlemmer. Måske bør Kanalvejen omlægges eller lukkes?

Ved en samling af mange brugere/aktiviteter finder Roklubben det mest formålstjenligt, at Vesthimmerlands Kommune opfører huset og forestår den efterfølgende drift. Brugernes betaling for brug af huset bør afklares inden opførelse.

De nuværende bygninger opkøbes af kommunen efter forhandling med Magdas Mindefond.

Roklubben råder over meget pladskrævende udstyr, som af sikkerhedsgrunde kun skal være tilgængeligt for klubbens medlemmer. Det er derfor nødvendigt med egne afgrænsede og aflåste lokaler til bådudstyr, rospinning og mødeaktivitet og socialt samvær i klubregi mm.

 1. Roklubben i eget klubhus.

Nuværende klubhus er utidssvarende og kan dermed ikke bruges til aktiviteter i vinterhalvåret.

Gennem længere tid er overvejet et nyt og større hus med flere nye helårsaktiviteter for alle aldersgrupper i Løgstør Roklubs regi.

På arealet skal der være udendørs arbejdspladser og P-plads til klubbens medlemmer.

Der henvises til fremsendte foreløbige tegninger mv. vedr. nyt klubhus. (4 stk.)

Løgstør Roklub høringssvar.

Af ovennævnte muligheder foretrækkes at bevare Løgstør Roklub i egne bygninger.

Som medlemmer af klubben har vi et socialt liv med klubånd, fællesskab og sammenhold , hvor medlemmerne er engagerede og yder frivilligt arbejde. Det gælder rengøring, små og lidt større reparationer på bygninger og materiel samt opbygning og drift af spinningslokale. Instruktørerne til Løgstør Roklubs forskellige aktiviteter er ligeledes alle frivillige og ulønnede.

Et fælles vandaktivitetshus med mange forskelligartede brugere vil set fra Roklubbens synsvinkel skabe mere bureaukrati, hvor medlemmerne ikke får den nære tilknytning til stedet, og hvor det vil være svært at rekvirere frivillige til diverse poster og frivilligt arbejde generelt.

Endvidere ser vi et problem med de ikke organiserede, da vi som klub kræver kurser i roning samt i sikkerhedsforhold mv. Hvorfor betale kontingent til en klub, hvis faciliteterne frit kan benyttes?

Også udlejning af både til private/turister og skolers brug vil være problematisk, da dette igen handler om sikkerhed. Hvem skal varetage undervisningen og hvilket materiel skal benyttes? – her tænkes på slitage samt reparationer af udstyr og både.

Da der er et behov for aktiviteter året rundt i Løgstør Roklub, påtænkes en igangsættelse af nye klubfaciliteter, inden hele havneprojektet er færdigt.

På vegne af bestyrelsen for Løgstør Roklub

Annette Leffers

formand.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. november 2018 kl. 16:15.

Tilstede: Jørgen, Kristine, Annette, Eva

1. Løgstør Roklubs økonomi. v/Jørgen

Status pr. 6/11 er 131.306 kr., 16.000 kr. er fra byfesten. DGI har givet 25.000 kr. Det forventes at der bruges 30.000 kr. på indkøb af SUP boards. 

2. Persondataloven. v/Inge

Udsendte forslag er godkendt. Jørgen opbevarer data om medlemmerne. Klubbens Privatlivspolitik lægges på klubbens hjemmeside. 

3. Status på ansøgning til Nordea-fondens kystpulje. v/Jørgen

Der er ikke kommet svar, det var ventet ultimo oktober. Vi forventer på nuværende tidspunkt ikke et positivt svar. 

4. Status på ansøgning til Trygfonden om selvoppustelige redningsveste. v/Annette

Der er endnu ikke kommet svar. Det forventes inden 1/1-2019. 

5. Løgstør Roklubs love – Status. v/Inge & Annette

Der arbejdes i udvalget. Der er møde igen d. 27/11 hos Birgitte. 

6. ”Byggeudvalg” – Orientering om mødet i TekniskForvaltning. v/Jørgen

Der var møde i Teknisk forvaltning d. 9/10. Planer for roklubbens nye klubhus blev fremlagt. Der er udarbejdet tegninger for bl.a. af facade, og placering på grunden. Tage, Annette og Jørgen deltog på mødet. Grunden er ikke fredet, men Kanalen er fredet og derfor har Slots- og Kulturstyrelsen, samt Naturstyrelsen høringsret.Kommunen ejer grunden, og bygningerne ejes i sidste ende af Magdas Minde fonden. Derfor er der mange facetter i et fremtidigt klubhus. 

7. Høringssvar til Vesthimmerlands Kommune ang. ”Det nye Løgstør” – Cowi rapport. v/Annette & Jørgen

Høringssvar er udarbejdet af Annette og Tage og godkendt af bestyrelsen. Jørgen afsender til kommunen 6/11. Deadline er søndag d. 11/11. 

8. Forespørgsel fra Birgitte Lindhard om tilskud til weekendkursus i roning i Coastal både. Hele kurset koster 1650 kr. v/Annette

Der gives 50% tilskud til dette kursus. Birgitte er forpligtet til at videregive det hun lærer. Fremover gives der tilskud på 50% til inspirationskurser, med forpligtelses til videreformidling.Til instruktørkurser gives der 100% tilskud. 

9. Nyt tiltag fra Niels – Crossfit-træning opslået gennem Løgstør Roklub. v/Annette

Godt tiltag – stor ros. Ved første gang var der 6 deltagere, anden gang 4 deltagere. Niels og Birgitte får adgang til at anvende SMS tilmelding. 

10. Evaluering af Standerstrygning – ugedag, tidspunkt, indhold???

Fredag eftermiddag, var ikke ideelt. Andre forslag til arrangementet er afholdes en hverdagsaften efter rospinning. Skal afholdes i starten af oktober når størstedelen af klubbens medlemmer stopper med at være på vandet.

11. Sene efterårs-/vinterkajakture! Hvilke krav stiller Løgstør Roklub mht. Påklædning?

Man er ansvarlig for egen roning og påklædning. Klubbens bestyrelse henstiller til at man ror i enten våddragt eller tørdragt i vinterhalvåret. 

12. EPP2 beviser? Pris? Hanherred Havkajakklub (Anja og René) har fået beviser til deres kajakroere gennem DGI. Hvad gør vi? v/Annette

IPP2/Havkajakrorer2 fra DGI kan tilbydes i samarbejde med Gjøl Roklub. Dette er noget vi gerne vil tilbyde klubbens medlemmer i næste sæson. 

13. Kørselsgodtgørelse i forbindelse med møder f.eks. i DGI-regi. v/Annette

Det er vedtaget er der ydes godtgørelse ved kørsel til møder o.l. i forbindelse med bestyrelsens og klubbens arbejde. Taksten sættes til 1,50 kr. per km. Der opfordres til samkørsel så vidt det er muligt. 

14. Nye ansøgninger: Vesthimmerlands Kommune, Nordea-fonden og Danske spil. v/Jørgen

Materialetilskudspuljen ved Vesthimmerlands Kommune ansøges om penge til 3 SUP boards, 20.00 kr.

Danske Spil og Nordea Lokalfonden ansøges om Coastalbåde a 80.000 kr. Jørgen laver et udkast til ansøgninger. Kristine hjælper til.  

15. Årshjul for Løgstør Roklub. v/Annette

Forslag til årshjul er gennemgået, og det revideres løbende.

16. Evt.

Rospinning: Der gives tilladelse til at deltagere ned til 14 år kan deltage i aktiviteten. Birgitte har mulighed for at oprette flere hold.

Standerstrygning 19. oktober 2018 kl. 17

Sæson 18 tror jeg, at vi alle vil huske for en fantastisk sommer med masser af solskin og varme. Det har jo været en helt vidunderlig sommer.

Vi kan også se tilbage på en sæson, hvor robådene har været meget på vandet, og det er bare dejligt. Kajakkerne er også blevet luftet, og der er blevet afholdt et par klubture til glæde for de, der har været med. Herligt med aktivitet i klubben.

Selvom det har været en varm sommer, har der sørme stadigvæk været gang i tørroningen. Hvor er det dejligt, at vores forholdsvis nye tiltag bliver flittigt brugt.

Vintersæsonen står for døren, og 9 hold knokler og sveder hver uge. Det må vist siges at være en succes. Tak til alle instruktører for, at I holder os i gang.

Og Løgstør Roklubs nye tiltag er Popup Crossfit med Niels – så også tak til Niels!

En stor tak til alle, som har ydet en indsats for os her i klubben. Om det er undervisning, græsslåning, rengøring af klubhuset eller reparation af både eller noget helt andet. Tak til jer alle!

Her i sommer var Per Clausen så fræk at købe hus i Doverodde og dermed forlade Løgstør Roklub. Det betød så også, at der skulle rokeres rundt i bestyrelsen. Som I måske ved, er jeg trådt til som formand, Inge Boller er næstformand, Jørgen er kasserer, Eva står som kontaktperson til rospinningsdelen og Kristine Ingemann Petersen er sekretær. Vi har ingen suppleanter i klubben lige nu. Bestyrelsen arbejder videre med Løgstør Roklubs visioner om nyt hus samt nye aktiviteter. Jørgen, Tage og jeg har været til møde i Teknisk Forvaltning for at fremlægge vores ønske om nyt hus.

Der bliver sendt høringssvar til Vesthimmerlands Kommune ang. Cowi-rapporten inden længe. Rapporten kan ses på kommunens hjemmeside.

Klubben har modtaget 25.000 kr. fra DIF og DGI’s foreningspulje. Vi havde søgt om 30.000 og var så heldige at få 25.000 til indkøb af SUP-board. Det bliver spændende med en ny aktivitet på programmet til foråret.

I løbet af vinteren vil der blive arbejdet med revidering af Klubbens Love, så vi regner med at have det klar til generalforsamlingen i 2019.

Og lad os så give klubben en hånd. Løgstør Roklub længe leve: Hurra, hurra, hurra!

Og nu er der vist tid til at komme ind i ”varmen”.

Annette Leffers  (Formand)

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 1. oktober kl. 16.15 

Tilstede: Eva, Jørgen, Annette, Kristine, Inge 

 1. Orientering om Løgstør Roklubs økonomi.  v/Jørgen

16.000 kr. er kommet ind for medlemmernes arbejde til byfesten.

 1. Orientering fra udvalget med revidering af Løgstør Roklubs love.                             v/Annette, Eva og Inge

Der er endnu ikke afholdt første møde, men det afholdes onsdag d. 3. oktober.   Revideringen holdes meget overordnet, hvor formuleringen roning inkluderer både roere og kajakroere.

 1. Orientering fra ”byggeudvalg” – møde med Tage. v/Kristine og Jørgen           Alt er sat i bero vedrørende byggeudvalget.
 1. Orientering fra udvalg ang. Løgstør Roklubs hjemmeside. v/Annette, Kristine og Jørgen

Jørgen har kontaktet administrator for at få ryddet op i hjemmesiden, den er blevet mere strømlignet, så der kun står det mest nødvendige. Der afholdes endnu et møde i gruppen for at arbejde videre på indhold og oplæring i at få lagt materiale på               hjemmesiden.

 1. Orientering fra udvalg ang. Løgstør Roklubs Facebookside. v/Annette, Kristine og Jørgen

Facebook siden har skiftet navn til Løgstør Roklub – Ro- og Kajaksport og siden er  gjort mere aktiv. Alle medlemmer er blevet gjort opmærksomme på siden, hvilket har medført at sidens medlemstal er steget og at aktivitetsniveauet på siden er               steget. Info om Standerstrygning d. 19. oktober lægges på hjemmeside og facebook   snarest.

 1. Orientering fra Løgstør Roklubs rospinningsafdeling. v/Eva

På følgende tidspunkter er der rospinning:

Mandag:    9:30-10:30 Jørgen

17.30-18:30 Birgitte

Tirsdag:    18-19 Solvejg

Onsdag:      9-10               Eva (1 ledig)

10:10-11:10   Britta (fyldt)

11:20-12:20   Britta (fyldt)

17:30-18:30   Birgitte (2 ledige pladser)

Torsdag:    17:30-18:30 Anne

Søndag:      7:30-8:30 Solvejg

Der er mulighed for udvidelse af hold, Birgitte og Eva kan godt tage flere hold.

Der kommer en ny liste for rengøringsturnus for rospinnerne. Meddelelse gives via  sms, så deltagerne ved at der kommer ny plan. Opfordring til at instruktørerne  holder sig orienteret om hvornår det er holdets tur til at gøre rent.

7. Hvem er orienterede, og hvem deltager fra Løgstør Roklub i konferencen: Det moderne fritidsliv, hvor går det hen?                                           v/Jørgen

Konference 31. oktober, tilmeldingsfrist d. 24. oktober. Jørgen sender invitation til  bestyrelsen og instruktører.

8. Hvem er blevet spurgt, og hvem ønsker at uddanne sig som klubinstruktør ud over Kristine Ingemann fra Løgstør Roklub? v/Jørgen

Dorte Petersen vil gerne uddannes. De spurgte holder selv øje med DGI’s  hjemmeside for kursus muligheder og datoer.

9. Orientering om svar fra DIF og DGI’s foreningspulje 2018 samt Nordea-fondens kystpulje. v/Jørgen

Der er søgt midler fra forskellige fonde. Nordea fonden får vi først svar fra i slutningen af oktober. Der er bevilget 25.000 kr fra DGI og DIF. Midlerne skal bruges på SUP boards inklusiv udstyr. De skal være købt inden 1. april. Vi søger råd og vejledning til hvilke typer der skal købes og undersøger markedet forskellige steder.                   Jørgen undersøger om vi kan låne DGI’s trailer med SUP udstyr så vi kan afprøve det i friluftsbadet i Aalborg.

10. Orientering om BDFL (Bevæg dig for livet) – møde med repræsentant fra kommunen. v/Jørgen og Annette

Intet nyt, vi er ikke kommet med i år. Vi kontakter dem igen til foråret.

11. Orientering ang. ansøgning til Trygfonden om selvoppustelige redningsveste til roere. v/Jørgen

Birgitte har ansøgt, og der er endnu ikke noget svar.

12. Orientering fra møde om Udviklingsplan for Løgstør. v/Annette og Jørgen

Under borgermødet var der generelt stor positiv opbakning overfor klubbens visioner om ny bygning. Borgmesteren var en del af mødet og var meget positivt stemt og pointerede at der skulle laves mere PR omkring de muligheder der er i kommunen for at det kommer flere borgere til glæde i alle aldersgrupper. Få fremmødte var lidt bekymrede for højden af bygningen.

Det er blevet gjort tydeligt overfor kommunen at det ikke er LR’s ønske at lave et samlet vandsportscenter med de øvrige vandsportsklubber i Løgstør som der er lagt op til i rapporten.

Det kan overvejes om en ekstern part kan lave udlejning i forbindelse med bygningen.

Vi har bedt om møde med kommunen som afholdes d. 9. oktober hvor Annette, Jørgen og Tage deltager. Der afholdes formøde onsdag d. 3. oktober med Tage.

13.  Evt. PR: Det skal overvejes om vi kan lave PR for aktiviteter i klubben til foråret. PR kan laves på facebook for i grupperne for Løgstør, Aars og Farsø.

Adresse på klubhus: Inge sørger for at opdatere klubbens adresse på krak. Den står i øvrigt på postkassen, i tilfælde af der rekvireres hjælp.

Vesthimmerlands Idrætsråd: Vi er blevet kontaktet af idrætsrådet. Vi er fortsat medlem af idrætsrådet.

E-boks: Jørgen undersøger hvordan vi får adgang i klubbens e-boks.

Vandsti: Der afholdes møde om vandsti med opsætning af shelters og beskrivelse af vandlinien d. 14. november kl. 19-21 i Sognehuset i Hvalpsund.

Næste møde: Afholdes 5. eller 6. november kl. 16:15

Jule-komsammen for bestyrelsen: Mulig dato er 1/12? Inge har tilbudt at lægge hus til.

Kommende arrangementer: Annette laver invitation til Løvfaldstur d. 20/10 og Standerstrygning d. 19/10.

Referat fra bestyrelsesmødet den 20. aug. 2018

 Til stede var Annette, Jørgen, Inge, Eva, Kristine og Stig.

Jørgen informerede om klubbens økonomi. Der er et solidt indestående og det forventes, at der vil være variable udgifter resten af året på kr. ca. 6000. –

Da vi ikke på sidste møde fik konstitueringen helt på plads, blev Inge valgt til næstformand.

Eva varetager kontakten til tørroningen, hvor Birgitte samler trådende med de andre instruktører.

Desuden har Birgitte også sagt ja til at være klubbens kontaktperson til Nordjysk Ro Netværk.

Bestyrelsens visioner vedr. klubbens fremtid er, at få aktiveret flere klubmedlemmer i de mange opgaver, der er med bl.a. vedligeholdelse af klubbens både, samt øvrige udstyr. Der ligger også en opgave i den nødvendige vedligeholdelse af klubbens bygninger, hvor store dele efterhånden har en alder af næsten 100 år. Efter vores ”gamle formand” Per Clausen har forladt klubben, har vi i bestyrelsen ikke kendskab til, om der blandt medlemmerne er tømrer, snedkere, bygningskonstruktører eller arkitekter, lige bortset fra Benny, som dagligt arbejder i København.

Foreløbig er Jørgen og Kristine med i det nye ”Husudvalg”. Vi har p.t. et enkelt emne Jørgen skal kontakte. Er der andre, som har specialviden eller håndværksmæssige færdigheder vil det være yderst velkomment. Giv venligst Jørgen besked!

Nyt klubhus ville være rigtig dejligt. Det kan være med til at give en ny opblomstring til klubben. Vi har tilsagn om et møde med Gjøl klubben, hvor de vil fortælle om deres erfaringer med deres nybyggeri og ansøgninger til relevante fonde.

Skal vi i gang med et nybyggeri skal vi imødese, at det kommer til at koste nogle arbejdstimer, når alt udstyr og både skal flyttes og oplagres andetsteds før nedrivning af de gamle bygninger. Det vil sige, at der skal være opbakning blandt medlemmerne, hvis vi skal i gang.

Vi får mulighed for yderligere drøftelser på generalforsamlingen til foråret.

Der blev på mødet nedsat et udvalg for revision af Klubbens Love. Når det er færdigbearbejdet, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Annette, Inge, Eva og Birgitte står for dette.

Der var en drøftelse af klubbens hjemmeside om, hvordan den kunne indrettes, så den fremover ville afspejle nye tiltag og stadigvæk være interessant både for egne medlemmer og andre som ”kigger med”. Også klubbens facebook side efterses for opdatering og bedre funktion.

Annette, Jørgen og Kristine tager sig af det og kontakter Webmaster for rettelser.

Herefter fulgte en drøftelse af klubpolitikken vedr. afholdelse af kurser for nye kajakmedlemmer.

Nye hold starter i svømmehallen for indlæring af sikkerhed og makkerredning. Der vil i forårsmånederne blive afholdt 2-3 kurser afhængig af tilmeldinger udefra.

Der fastligger allerede retningslinier for uddannelsen.

Er der nuværende medlemmer, som ønsker en repetition af stoffet i svømmehal, så giv besked om det, senest på forårets generalforsamling.

Uddannelse af nye kajakinstruktører blev også drøftet. Vi har ét emne og Jørgen spørger nogle kvalificerede om de har lyst. Klubben betaler uddannelsen.

Klubben har modtaget en invitation til en konference, som afholdes på Comwell, Rebild Bakker onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19:00

Emne: ” Det moderne friluftsliv, hvor går det hen”? Invitationen gælder alle! Jørgen sender materiale, hvis du tilmelder dig hos ham.

Klubben har fået en henvendelse fra DGI og Kommunen, idet de afholder to orienteringsmøder

henholdsvis i Blære og Ranum for ældre med emnet ”Bevæg dig for Livet”.

Kommunen undersøger derfor, om der er klubber / foreninger som har plads og mulighed for at demonstrer deres faciliteter i f.eks. ”tørroning”, samt evt. mulighed for medlemskab.

Eva undersøger om der er plads, idet klubbens medlemmer naturligvis har førsteret.

Vi vedtog, at klubbens gavepolitik fremover er to flasker vin eller tilsvarende til særlige lejligheder.

Under eventuelt informerede Annette og Inge om et specielt DGI arrangement i Aalborg lørdag, den 6. oktober, hvor hele Aalborg er iført pink farver for eventen: ”Støt Brysterne”

Inge og Annette ror forrest, hvis I melder jer under fanerne, så er der mulighed for at opleve Aalborg fra søsiden. SMS henvisninger om mødested og tid!

På DGI mødet, hvor ovenstående blev annonceret, var også emnet: ”Vis dit rovand” m. efterfølgende møder i diverse klubber. Andre interessante emner var også til debat.

Vedrørende ansøgning til Nodea Fonden forventer vi svar ultimo oktober måned.

do              do           DGI                 forventer vi svar i september.

Vi fastlagde Standerstrygningen til fredag den 19. oktober kl. 17:00 med efterfølgende hyggeligt

samvær. (nærmere info via SMS eller på hjemmesiden).

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til mandag den 1. oktober kl. 16:15

Ref.: sf


Bestyrelsesmøde onsdag den 18. juli

Tilstede var Per, Annette, Jørgen, Inge, Eva, Stig (1.suppleant) og Kristine (2. suppleant)

Formand Per Clausen indledte med beskeden om, at han nedlagde sin bestyrelsespost og udmelder sig af klubben, da han har købt hus i Doverodde tæt på sin arbejdsplads i Hurup, Thy.

Bestyrelsen var dog orienteret om dette i forvejen, så efterfølgende blev de forskellige af hans kontaktposter til foreninger og Vesthimmerlands Kommune fordelt i mellem bestyrelses-

medlemmerne, plus et udvalgt klubmedlem (B.L.)

Annette overtager formandsposten, Stig påtager sig sekretærposten og Kristine rykker op som 1. suppleant. De øvrige bestyrelsesposter er uændret.

Birgitte Lindhardt overtager kontakten til ”Dansk Forening for Rosport”, samt kontakten til kommunens udvalg for byudvikling.

Annette står for DGI, samt DGI´s havkajakudvalg og tager evt. et best.medl. ekstra m. til møderne.

Jørgen står for Havkajak Nord, sammenslutningen af nordjyske kajakklubber.

Inge står for kontakten til Byfestudvalget i Løgstør.

Klubbens 1. og 2. suppleant har det sidste halve år deltaget på bestyrelsesmøderne, hvilket har vist sig gavnligt i forbindelse med ovenstående rokade.

Jørgen har lavet en ansøgning til Nordea Fonden, ”Kyst Puljen” om bevilling til 1 ny Coastal Boat, samt 2 ny Edon Boats. Ansøgningen beløber sig til ca. kr. 120.000 inklusiv udstyr.

Coastal Boat er en 2 mands robåd (outrigger) u. styrmand, som er velegnet til fjorden, – også i lidt hårdere vejr. Begge typer kan ses på Internettet!

Edon Boat er en singlesculler med flydestabilisatorer, – også velegnet til lidt mere bølger og vind.

Der er endnu intet svar på ansøgningen!

Bestyrelsen arbejder videre med projektet om et nyt klubhus. I den forbindelse har Jørgen haft kontakt til en af klubbens tidligere formænd, Tage Laursen, som sidder i bestyrelsen for Magdas Mindefond og J.P. Bengtsson og hustrus Mindefond her i Løgstør.

Han er meget forstående og positiv for, at klubben ønsker forandring i et næsten uendeligt arbejde med at vedligeholde vores gamle mure og tage på de to huse, som efterhånden er meget nedslidte af vejr og vind.

Det er jo sådan, at det ganske ofte er ”Tordenskjolds Soldater”, som stiller op, når der skal ske noget arbejdsmæssigt i klubben.

Vi talte kort om ”Rengøringslisten” på opslagstavlen, som har lidt svært ved at modtage ”varme hænder” eller rettere navne på frivillige til husets pleje og gode trivsel.

Det er naturligvis muligt at tage en rengøringstjans en af ugens andre dage, hvis det passer bedre.

Så I er velkomne til at skrive jer på listen!

Mødet sluttede med overrækkelse af et par flasker god rødvin til Per, som tak for hans virke som formand i Løgstør Roklub.

Ref.: SF


Bestyrelsesmøde torsdag den 17. maj 2018.

Til stede: Eva – Annette – Per – Inge – Stig – Kristine – Jørgen.

Per: Orienterede om byplanudvikling, lokalplan for havneområdet og åbning for sejlads gennem kanalen.

Annette: Mon Birgitte har fået svar fra Tryg-fond vedr ansøgning af oppustelige veste til roere ?

Reminder vedr. rengøring af opholdsrum – toilet og bad.

Rengøring rospin i sommermånederne. JB

Love: Per kommer med et udspil i september.

Ansøgninger: Søg DGI – DIF om tilskud til SUP.

Søg Nordea-fond kystpuljen om tilskud til Coastal båd.

Torben Duelund fra Vesth. Kommune har henvendt sig vedr. Bevæg dig for livet. Skal vi lade det ligge ?

Klubaften: Torsdag kl. 19:00 indtil 1. september.


Generalforsamling søndag den 8. april kl. 10:05.

35 medlemmer mødte op til generalforsamling.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.                                     Birgitte Lindhard blev valgt.  
 1. Formandens beretning for 2017.          Per Clausen aflagde beretning.    
 2. Fremlæggelse af regnskab for 2017. Jørgen Birk fremlagde årets regnskab. 
 1. Valg til bestyrelse samt suppleanter.

På valg er:      Per Clausen            Per Clausen modtog genvalg.    

Eva Søjberg            Eva Søjberg modtog genvalg.

Suppleanter      1. Stig Frejlev.                Valgt 2017.  På valg i 2019.                                               2. Kristine Ingeman.  Valgt 2017.  På valg i 2019.

 1. Valg af revisorer:

Tonni Iversen.     Tonni Iversen modtog genvalg.  

Gitte Thodberg.         Gitte Thodberg modtog genvalg.  

 1. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter vedr. indkaldelse til generalforsamling. (Per). Det blev vedtaget at indkaldelse til generalforsamling sker ved SMS eller Mail til alle medlemmer.

Plan for rengøring af klublokale toilet og bad. (Annette): Det blev        vedtaget at klublomale m.m. skal gøres rent en gang hver måned.

 1. Eventuelt.         Klubhus. Per Clausen fortalte om bestyrelsens ide om at søge fonde om penge til nye aktiviteter og opførelse af nyt klubhus.                              

Formandens beretning:

Lidt om vejret

For et år siden mente kun få, at vejret kunne blive være end i sæsonen 2016.

Men ! det var så muligt.

For 2017 er DMI´s samlede tal for året i Vesthimmerlands kommune:

Timer med sol 1442, nedbør 847mm, middelvind 4,8 m/s og middeltemperatur 8,4 °c

For 2016 var de samme tal:

Timer med sol 1641, nedbør 670mm, middelvind 4,5 m/s og middeltemperatur 8,5 °c

Så færre timer med sol og mere nedbør ! 

Medlemmer 

I 2017 havde vi i klubben en tilgang på 25 personer og afgang på 23 personer.

Det giver, at vi nu er 187 medlemmer. 

Aktivitet

For 2017 var der en betydelig nedgang for vores aktiviteter på vandet, men en meget stor succes for vores aktiviteter indendørs.

337 roere fordelt på 77 inriggere på vandet, et fald på 20%

541 Kajakker, et fald på 40%

3252 personer til rospinning, en stigning på flotte 260%

Rosport er afhængig af vejret.

Rospinning foregår indendørs og medlemmerne bruger aktiviteten hele året.

Med 5 instruktører til rospinningsholdene, er der faste holde både for-, eftermiddag og aften.

Klubarrangementer

I maj var der arrangeret en tur til Silkeborg søerne, helt sikkert i årets flotteste solskin.

September bød på en tur omkring Feggeklit til Ejerslev havn.

I juli var der arrangeret en tur på Ryå og i august var et par af klubbens medlemmer på en tour de Fur.

I løbet af sæsonen var der flere mindre arrangementer, til eksempel kan nævnes ture til svømmehallen, flere dag- og aftenture, førstehjælp og standerstrygning.

Efter en opfriskning af opholdsstuen og en flytning af rospinning bliver klubbens lokaler og køkken brugt til flere møder og hyggestunder. 

Materiel

I 2017 har der ikke været nogle større indkøb af materiel, kun til den normale vedligeholdelse af klubbens materiel. 

Bygninger

Som nævnt ved sidste generalforsamling havde bestyrelsen ingen større planer for renovering eller ombygninger.

De to projekter, der kan nævnes er:

 1. færdiggørelse af spinningslokaler
 2. dør i gavlen ved den gamle hal, det har været en fordel i vinterhalvåret.

I løbet af 2018 skal der sikkert træffes nogle afgørelser omkring klubbens lokaler, da begge bygninger skal igennem en grundig overhaling, især udvendigt. 

Afslutning

Trods risikoen vil jeg også denne gang gerne slutte med et ønske om, at det bliver et år med god aktivitet i klubbens lokaler og på vandet.


Møde torsdag den 8. marts kl. 15:30.

Til stede: Per – Annette – Inge – Eva –  Jørgen.   

Karsten Christensen og Julie fra Vesth. Kommune deltager.

Emne: Ansøgning af fondsmidler til opførelse af nyt klubhus.

Karsten Christensen får materiale med til præsentation for Lokale og anlægsfonden.

Bestyrelsesmøde 17. januar 2018.

Til stede: Per – Annette – Inge – Eva –  Jørgen.   

Regnskab: Underskrives af bestyrelsen.

Mail adr. på alle medlemmer til nyhedsbreve: Ingen almindelig post.

Love: Indkaldelse til generalforsamling: Annonce i Vesth Folkeblad.

Ændring af love: Per ser på sagen.

Søge fonde. Renovering af bygninger (nyt tag – fugning af murværk) Nyt: Kontakt Karsten Christensen, Vesth. Kommune.

DGI, vis dit rovand, en lørdag eller en hverdagsaften: Per.

Generalforsamling: 8. april kl. 10:00.

Rengøring af klubhuse: 24. marts kl. 10:00 – 12:00.

DGI Fjerritslev Gymnasium 1/3 kl. 19:00. Fjerritslev ønsker at starte kajakklub. Annette – Per – Jørgen vil deltage i møde.


Bestyrelsesmøde mandag den 30. okt. 2017.

Til stede: Per – Annette – Inge – Jørgen.  Afbud fra Eva.

Vi har købt en dør til “Herreroklubben” hvor skal den monteres ?

Bestyrelsen er enige om at døren sættes i gavlen ved siden af porten.

Udluftning rospinne lokale ?  Jørgen køber og monterer to ventiler, den ene monteres i bruseniche, den anden i væggen til bådhallen.

Standerstrygning ?  Vi afholder standerstrygning tirsdag den 21. nov kl. 19:00 og klubben serverer gløgg og æbleskiver.

Lucia ? Vi holder Lucia aften onsdag den 13. dec kl. 17:00 med kajaktur og luciabrød og ost.


Bestyrelsesmøde onsdag den 28. juni 2017.

Til stede: Per, Inge,  Annette, Eva, Jørgen.

Nye kajakroere: Annette fremlagde forslag til kursus.

Kajaktræning for nybegyndere:

Har du lyst til at lære at ro kajak, så er muligheden der. Naturligvis ror du på eget ansvar, men da du ror i en klub, er det nødvendigt, at du kommer igennem de mest basale øvelser, samt at du kan svømme 400 meter.                                                                                                                                     1 En tur i svømmehallen, hvor balance- kæntrings- og redningsøvelser indøves- makkerredning såvel som selvredning.            2  Klargøring af kajak, udstyr og sikkerhed og isætning af kajak/ombordstigning samt udstigning/optagning.                                            3  Padleteknin-forlæns- og baglænsroning, støttetag/støtteslag, sideforflytning og manøvrering.                                                                                     4 Kendskab til Søsportens Sikkerhedsråds pjecer samt alarmering.

Inden du selv ror “ud i det blå”, skal du have roet minium 40 km sammen med erfarne roere. Nogle af turene skal være roet på fjorden.

Regnskab.

Jørgen fremlagde regnskab til dato, og budget for resten af året.

Muslingefest har bedt roklubben om hjælp til gulv, borde og stole 5/7 og 16/7, 7 til 8 mand. Vi besluttede at vi ikke kan finde hjælpere.

Opslag “fra medlem til medlem” skal være underskrevet.

Nye love og vedtægter: Per vil komme med et forslag.

Rengøring i Rospinnelokale: Annette laver en plan for turnusordning.

Søsportens sikkerhedsråd: Annette rekvirerer pjecer.

Male plankeværk: Jørgen finder hjælpere.


Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. maj 2017.

Tilstede: Eva-Annette-Inge-Per-Jørgen.

Vi har fået henvendelse fra Turistbureau om udlejning af kajakker. Vi vedtager at vi ikke lejer kajakker ud.

Jørgen skal kontakte webmaster for at få oprettet faneblad “Vedtægter” og klubbens vedtægter lægges ind under fanebladet.

Vi lejer svømmehallen mandag den 15. maj.

Forslag om køb af Ipad til rospinning og abonnement på Spotify. Jørgen køber Ipad og abonnerer på Spotify.


Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. april 2017 kl. 17:00.

Til stede: Per, Annette, Inge, Eva og Jørgen.

Bestyrelsen konstituerer sig.

Formand:                                      Per.

Næstformand:                           Annette.

Kasserer:                                       Jørgen.

Bestyrelsesmedlem:                Eva.

Bestyrelsesmedlem:                Inge.

Vi har betalt kr. 4100,00 til Roportalen. Jørgen finder ud af hvad det drejer sig om inden næste møde.

Det nye rospinnelokale har kostet kr. 28000,00. Det er kr. 1000,00 mere end budget.

Eva og Jørgen refererer fra rospinnemøde den 17. april.

Der er ca. 65 rospinnere. Der skal strammes op på disciplin vedr. afbud til rospinning. Et flertal af instruktører ønsker at bruge face book til bookning/afbud. Alle der starter rospinning inden Nytår betaler normal kontingent kr. 500,00. Hvor meget nye medlemmer der starter efter Nytår skal betale, vil vi afgøre senere. Rengøring af toilet, gulv og måtter, går på skift blandt de faste hold, hvert hold har rengøringen en uge. Skema vedr. rengøring hænges op i lokalet. Det er muligt for medlemmer at deltage på flere hold. Indvielse af det nye lokale lørdag den 29. april kl. 10:00 til 12:00. Alle medlemmer, presse og TV nord inviteres.

Jørgen redegjorde for økonomien for 2017, og fremlagde foreløbig medlemsliste. I følge medlemslisten ser det ud til at vi ikke har fået alle rospinnere tilmeldt. Jørgen kontakter instruktører, og får alle rospinnere meldt ind i roklubben.

John Andersen har spurgt på lån af opholdsrum (hvis det er dårligt vejr) i forbindelse med SF møde på havnen. Bestyrelsen besluttede at opholdsrum kun lånes ud til medlemmers private korte arrangementer. Jørgen giver besked til John.

Første klubaften/fællesroning onsdag den 3. maj kl. 17:00. Annette foreslår at vi øver teknik, en ny øvelse hver klubaften.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 2. maj kl. 16:00. Bestyrelsen vil lave reglement for uddannelse af nye kajakroere.


Ordinær Generalforsamling søndag den 9. april 2017. kl. 10:05.

34 medlermmer var mødt på til generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:                           John Nielsen blev valgt.
 2. Formandens beretning:          Per Clausen aflagde beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.   Kasserer Mogens Lynge fremlagde regnskab.
 4. Valg til bestyrelse samt suppleanter:                                                            På valg er:     Mogens Lynge.    Modtager ikke genvalg                                                           Inge Boller.  Modtager genvalg.                 Valgt.                                                 Jørgen Birk.  Modtager genvalg.              Valgt.                  Bestyrelsen foreslår Annette Leffers valgt.                  Valgt.                   Suppleanter   Bestyrelsen foreslår  1. Stig Frejlev.       Valgt.                                                                                               2. Kristine Ingeman. Valgt
 5. Valg af revisorer:      Tonni Iversen.         Er ikke på valg før 2018.                                                      Gitte Hjelmager.   Er ikke på valg før 2018
 6. Indkomne forslag:   Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde lørdag den 25. februar kl. 12:00.

Til stede: Per, Eva, Inge, Jørgen.

Der var kun et punkt på mødet.

Skal vi gå igang med at lave nyt rospinnelokale i forbindelse med  omklædning i (Herreroklubben) ??

Jørgen vurderer at det vil koste kr. 12000,00 i materialer og kr. 15000,00 til varmepumpe.

Alle fire tilstedeværende er enige om at det er det vi gør.


Bestyrelsesmøde 3. oktober 2016.

Til stede. Per, Inge, Eva, Mogens og Jørgen.

Ny gavl “Herre roklub”:   Vi har et prisoverslag på kr. 93.000 fra Henriksen og Madsen. Mogens og Jørgen skal kontakte firmaet og få en fast pris på opførelse af ny gavl.

Nye skørter:    Flere medlemme ønsker et klubskørt som er tæt. Vi vedtager at købe 6-8 skørter af mærket REED.

Male klublokale:    John Christoffersen vil hjælpe/vejlede os vedr. rensning og maling af væggene. Flere medlemme har givet tilsagn om hjælp med maling m.m.

Klubaften – Fællesroning 2017:    Jørgen foreslår at vi holder fællesroning – klubaften onsdage kl. 17:00 til ca. 19:00. Af hensyn til Bombefireren og fællesroning er der ikke rospinning onsdage fra kl. 16:00 til ??


Bestyrelsesmøde 25. april 2016.

Tilstede: Per, Inge, Eva, Mogens og Jørgen.

Servering i byfestteltet:   Inge klarer indkaldelse af medlemmer.

Aktivitetsudvalg:   Annette, Inge, Mogens og Jørgen vil i fællesskab prøve at arrangere klubture m.m.

Fællesroning:    Fra 10. maj er der fællesroning tirsdage og torsdage kl. 19:00 til ca. 21:00.

Klubaften 11. maj kl. 19:30.    Klubbens medlemmer indkaldes til møde hvor vi snakker om mulige aktiviteter i den kommende sæson.

Grill:    Vi vedtager at købe en Weber gas grill til klubben.

Besøg:    DGI medlemmer vil holde et lille møde og spisning i Løgstør Roklub 31. maj kl. 17:00 til 19:00.


Standerhejsning og Generalforsamling.             Lørdag den 2. april 2016 kl. 14:00.

21 medlemmer deltog i standerhejs og generalforsamling.

John Nielsen blev valgt til dirigent.

Et min. stilhed til ære for P.W. Lyhne som døde 29. marts.

Formand Per Clausen aflagde beretning for 2015.                                        På grund af meget blæsevejr og generelt dårligt vejr, var aktivitetsniveauet noget mindre end de to foregående år. En robåd og en del kajakker tændte sankthansbålet. Renovering af syd vægen på “herreroklubben” blev markeret med en klubaften med suppe og pølser med brød. Vi er ialt 135 medlemmer, og ca. 20 nye er klar til at starte i den nye sæson. Klubben har modtaget penge fra kommunen og to fonde, og har indkøbt 6 romaskiner. I dette efterår vil vi udskifte gavlen på “herreroklubben”. Kommunen har lavet ny front ud mod Kanalvejen, med fodhegn og bænke. Vi har købt en varmepumpe til opvarmning af klublokalet. Varmepumpen virker rigtig fint. I bestyrelsen har vi talt om at oprette et aktivitetsudvalg, i håb om at flere aktiviteter bliver gennemført.

Kasserer Mogens Lynge fremlagde regnskab for 2015.                             Regnskabet ballancerer med kr. 148.989,18 og en saldo ultimo på  kr. 108.280,33. Rigtigt fint regnskab.

Valg til bestyrelse:                                                                                                               På valg var Per Clausen og Eva Søjberg, begge modtog genvalg.

Valg af revisorer:                                                                                                                   På valg var Tonni Iversen og Marie Henriksen. Tonni modtog genvalg. Marie er rejst til Vejle, og ønskede derfor ikke genvalg. Gitte Hjelmager blev valgt som revisor.

Indkomne forslag.            Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag.

Eventuelt.           En roer ønskede at vi køber redningsveste til roerne, evt. selvoppustelige.


Bestyrelsesmøde 25.02.16.

Til stede: Per, Inge, Eva, Mogens, Jørgen.

Vi aftalte at indkøbe 6 romaskiner. Vi har fået tilskud fra kommunen og to fonde, så roklubbens udgift er ca. kr. 10.000.

Generalforsamling afholdes lørdag den 2. april kl. 14:00.

Rengøring og oprydning lørdag den 19. marts kl. 10:00 til 12:00. Herefter en let frokost til oprydningsholdet.

Eva og Ulla har bedt om at låne to klubkajakker til Gjøl Festival             27. til 29. maj. Bevilliget.


Bestyrelsesmøde 20.08.15:

Til stede: Per, Inge, Eva, Mogens, Jørgen.

Lørdag den 29. august: Løgstør Idrætsforening har inviteret Eskild Ebbesen til foredrag, og deltagende klubber har mulighed for en lille stand.                                                                                                                               Roklubben deltager med lille stand og medlemmer som hjælper på stand, deltager gratis i foredrag med Eskild Ebbesen. Mogens sender sms indbydelse til medlemmer.

Tirsdag den 1. september: Vesthimmerlands kommune og DGI inviterer til work shop vedr. foreningsudvikling.                                        Per Clausen deltager.

Mandag den 7. september: Træskibssejlads Limfjorden rundt.                 Roklubben holder åbent hus kl. 14:00 til 17:00.

Tirsdag den 8. september: Repræsentant fra  Dansk forening for rosport kommer til Løgstør kl. 9:00.                                                         Birgitte og Niels deltager som roere, og Jørgen vil gerne høre med, hvad DFfR vil tilbyde klubben. Mogens sender sms invitation til roere.


Generalforsamling 29.3.15.

24 medlemmer mødte op til standerhejs og generalforsamling.

Dagsorden:

 1.   Valg af dirigent.                            John Nielsen, valgt til dirigent.
 2.   Formandens beretning.           Per Clausen aflagde formandens                                                                           beretning.
 3.   Fremlæggelse af regnskab.     Mogens Lynge oplæste                                                                                                kassererens regnskab.
 4. Valg til bestyrelse samt suppleant.                                                                        På valg er:   Inge Boller.              Genvalgt.                                                                                      Mogens lynge.       Genvalgt.                                                                                      Jørgen Birk.             Genvalgt.                                                          Suppleant:   Karina Boller.         Karina ønskede ikke genvalg. I                                                                                stedet for Karina blev                                                                                                  Bente Pedersen valgt.
 5. Valg af revisorer:                             Marie Henriksen og Tonni Iversen                                                                      samt revisorsuppleant Helge Tjell                                                                         blev valgt i 2014 og er først på valg                                                                     i 2016.
 6. Indkomne forslag:                           Der var ingen forslag til                                                                                               generalforsamlingen .
 7. Eventuelt.

Bestyrelsesmøde 3.3.15.

Til stede er Per – Inge – Eva – Mogens – Jørgen.

Generalforsamling og rengøring af bygninger:

Rengøring af bygninger lørdag den 21. marts.

Generalforsamling søndag den 29. marts.

Træning i svømmehal:

Søndag den 22. marts kl. 10:00 til 12:00.

Program for 2015:

Vi sender SMS vedr. klubture.

Nye flagstænger til flag og vimpler, til robådene:

Vi kontakter Ranum trædrejer i Flejsborg og får lavet flagstænger, og køber nye flag og vimpler (standere).

Besøg ved Kajak Freak i Holstebro. Prøve nye kajakker i Vandkraftsøen.

Vi sen der SMS vedr tur til Kajak Freak.

Edon både (outriggere), Nibe.

Grillaftener:

Vi vil forsøge at afholde et par grill aftener, indkaldelse med SMS.

Redningsøvelser i åbent vand:

Indkaldelse med SMS.


Bestyrelsesmøde 19.09.14.

Torsdag den 27. november: Møde med kommunen vedr. havnen.          Mogens og Jørgen deltager.

Klubaften, emne ??

Svømmehal 7, dec ??

Svømmehal februar og marts ??

Genoplivningskursus ??                                                                                                     Vi vil afholde kursus i “Byens hus” med underviser Jette Kristensen.

Edon både, Trailer i NIbe. Niels og Birgitte ??

Rengøring af klubhuse før sæsonstart ??                                                                 Vi indkalder til rengøring lørdag den 21. marts.

Generalforsamling 2015.                                                                                                 Generalforsamling afholdes søndag den 29. marts.


Bestyrelsesmøde 27.08.14.

DGI vil gerne sende en repræsentant til møde med bestyrelsen.           Per aftaler mødetidspunkt med DGI.

Tur til Kajak Freak, kajakbutik evt. en lørdag hvor der ikke er vejr til klubtur.

Renovering af murværk, specielt “Herre Roklubben”.                                   Mogens har kontakt til kommunen vedr. tilskud.


Bestyrelsesmøde 2.05.14.

Til stede: Per, Mogens. Inge. Eva, Jørgen.

Bestyrelsen konstituerer sig: Formand Per. Kasserer Mogens. Best. medlemmer Inge, Eva, Jørgen.

Per foreslår at vi undersøger muligheder for renovering af murværk. Mogens søger om tilskud fra Magdasminde fond og Peter Bengtson fond.

Der er gang i robådene, og roerne har efterlyst en firer mere som er klar hvis der kommer 10 eller flere som gerne vil ud at ro.                           Fur er klar til roning, og sammen med Sparekassen Midtfjord og Magda kan ialt 13 roere komme på vandet samtidigt.

Bestyrelsen er enige om at klubkajakker ikke lånes ud til fremmede, efterskoler og lign. Medlemmer har mulighed for at tage familie og venner med på en “prøvetur” på ca. 2 timer med udgangspunkt fra Roklubben. Til sådan ture kan der max. reserveres 8 klubkajakker.

Vogn til robåd trænger til rep.                                                                                       Jørgen får vognen repareret ved smed. Pris ca. kr. 1000,00.

Skagen Havkajakklub vil gerne låne klubhuset 30. maj til 1. juni.


Pressemeddelelse vedr. generalforsamlingen april 2014.


Bestyrelsesmøde 27.02.13:

Dagsorden og beslutninger:                                                                                         23. marts.      Rengøring og klargøring af klubhuse til den kommende sæson.

7. april.      Standerhejsning kl. 10:00 & Generalforsamling kl. 10:05          i klubhuset.

24. aug.        Løgstør Roklub afholder “Vis din klub dag” ialt 11 kajakklubber i det nordjyske inviteres.

Vi har fået den endelige byggetilladelse til Kajakskuret. Vi går igang så snart frosten er af jorden.

Mogens og Jørgen tror vi får behov for yderligere 2 klubkajakker, og vi foreslår at vi køber 2 kajakker først på sæsonen, når vi kan se hvad vi har råd til.

Inge vil undersøge om det er muligt at sende mail til alle medlemmer vedr. aktiviteter mm.

Mogens vil prøve om det er muligt at sende sms til alle medlemmer, hvis vi finder på noget med kort varsel.

Jørgen har oprette en facebook gruppe:  Løgstør Ro & Kajakklub.

Vi (Mogens og Jørgen) sender brev ud til alle medlemmer i uge 11. Brevet er vedr. indkaldelse til Generalforsamling og aktiviteter for kajakroere.

Har du noget der skal med i brevet, skal vi have det inden 10. marts.


Bestyrelsesmøde 14.08.12

Dagsorden og beslutninger:

* Samarbejde med Museet. Vedligeholdelse mv. af vores inriggere mod, at vi giver modtjenester og hjælper museet ved forskellige lejligheder.

* Bestyrelsen er enige i det er en god ide, at kunne hjælpe hinanden onkring ting som sker på havnen. Rart med en, som kan passe vore gamle træ-inriggere.

* 23. aug. 2012 Støttearrangement i forbindelse med Post Danmark Rundt.

* Afhængig af vejret, lægger vi kajakker m.v. ud på græsset mellen de to klubhuse og byder på en snak og kaffe.

* 8-10. sept.2012 Træskibssejllads med havneaktiviteter i samarb. med Museet.

* Som sidste år, holder vi åbent hus ved roklubben, med mulighed for at prøve, men kun mandag den 10/9 2012

* Indmeldelse i DGI

* En enig bestyrelse siger ja, og indmeldelse er allerede sket.

* Køb af 2 nye kajakker straks.

* Den store medlemsfremgang til i alt ca 150 medlemmer kræver vi straks køber mindst 2 nye kajakker. De er nu købt – en gul Sirrocco og en rød Squall 493

* Byggesagen.
* Kommunen er nu rykket, så vi snarest kender et tidspunkt for, at vi kan starte vores tilbygning og får den plads, vi mangler så hårdt.

* Ansøgning om tilskud til kajakkøb om tilbygning.

* Vi ansøger i første omgang pengeinstitutterne og senere Logstor, Jeldwen m.fl.


Dagsorden til møde i roklubben den 26.04.12 kl. 16

1 – Danmark rundt med DFfR, hvordan forholder vi os
2 – udlån af kajakker, robåde klubhus mm. Hvordan forholder vi os, er der retningslinjer
der skal overholdes.
3 – Klubaftener og fællesronin. Tirsdag, Mogens, Jørgen. Torsdag Inge, Gudrun.                                                                                                                       4- Svømmehal mandag den 23. april og 30. april
5- Diverse

Referat af Roklubbens bestyrelsesmøde den 26.04.12

1. Danmark rundt med DIfR. Inge ringer til Anne for at høre om det har interesse for hendes kommende hold.
2. Nej til polterabend og lign. Såfremt der ikke er en tilstede fra bestyrelsen, der tager sig af arrangementet og der må ikke være alkoholindtag før eller under sejlads. Udlån af kajakker er for klubbens medlemmer og andre klubbers medlemmer. Overnatning for andre klubber er gratis og brug af klubhusets faciliteter er gratis på lige fod med egne medlemmer.
3. Fællesroning og klubaften er udsat til midten i maj, afholdes tirsdag og torsdag kl. 19-21 (skal på hjemmeside )
4. Diverse: Kursus for begyndere starter lørdag den 28.4 fra kl 9 til 15 og evt. søndag hvis der er interesse for det. 5 personer er interesseret på nuværende tidspunkt. Svar fra naturstyrelsen. Vi har opnået ja til bygning af kajakskur. Sagen ligger nu ved Anne Skov fra Vesthimmerlands kommune. Hun kigger på placering i forhold til skellet.

Tilstede: Gudrun, Jørgen, Mogens og Inge
Afbud: Inge Marie

Klub for roere, kajakroere og rospinning.