Nyt fra bestyrelsen

Dagsordener og referater.

 

Bestyrelsesmøde den 1. december 2018 kl. 18

 1. Løgstør Roklubs økonomi. v/Jørgen

Der er indkøbt 6 SUP boards for 31.356 kr. som er købt for midler fra DGI/DIF og byfesten. Beholdningen d.d. er 98.135 kr.

 1. Køb af hjælp til kasserer. DGI. – Er det nødvendigt? v/Annette

Det er ikke et tilbud vi vælger at tage imod pt.

 1. Ansøgninger – status samt evt. nye ansøgninger. v/Jørgen og Annette

Der er en ansøgning afsted ved kommunen på 22.500 kr. til SUP boards, bl.a. til SUP boards til større personer. Restriktionen fra kommunen er at klubben selv bidrager med 50%. Hvis ikke vi får midlerne fra kommunen bliver det ikke aktuelt.

 1. Indkøb af SUP-boards. Pressedækning! Information til klubbens medlemmer?

Kristine ligger artikler på klubbens facebook fra Lokalt Indblik og Vesthimmerlands Folkeblad. Derudover skal der gives information i facebookgrupper som Løgstør, Aars, Farsø, Fjerritslev samt Vesthimmerlands Kommune.

Jørgen lægger artikel på klubbens hjemmeside. Derudover inkluderes nyheden i en nytårshilsen til medlemmer.

Mogens tager billeder til Lucia som kan bruges til pressedækning af denne begivenhed.

 1. Årshjul. Hvad gør vi med Havnens Dag? (instruktører)

Årshjul gennemgået. Fokus på at klubben har arrangementer året rundt. Især fokus på sociale begivenheder og muligheder for træningsaftener med henblik på både teknik og redningsøvelser. Vi afventer at Birgitte vender tilbage med arrangementer hvor robådene og rospinning bliver inkluderet i årshjulet.

Forårsrengøring bliver d. 30. marts 2019. Standerstrygning og Generalforsamling afholdes 31. marts 2019.

Vi har ikke mulighed for at stille op til Havnens Dag, derfor bliver den slettet fra udkast til årshjulet.

 1. Kommunikation (DGI)

Undersøgelse og tilbud om hjælp er sendt fra DGI. Det er ikke et tilbud vi tager imod pt.

 1. Fastsættelse af dato for nyt møde i januar – HUSK kalender!

Dorte ønsker at sælge sin kajak, og har tilbudt klubben at købe den. Bestyrelsen takker pænt nej tak, da der pt ikke er opbevaringsplads og behov for flere klubkajakker.

Opbevaring af kajakker. Det er kun muligt at til opbevare en kajak, grundet pladsmæssige hensyn.

Tilmelding til Klubinstruktørkurser skal ske snarest. Jørgen undersøger om friroerbevis skal medbringes.

Lucia: 8 er tilmeldt indtil videre, der er stadig plads til flere.

 

Vesthimmerlands Kommune. Kommuneplan. 

Løgstør Roklubs høringssvar på Cowi rapporten ”Det nye Løgstør” s. 12, pkt. Vandaktivitetshus. 

 1. Fælles vandaktivitetshus.

I rapporten indgår forslag om fælles vandaktivitetshus med mange brugere/aktiviteter: Dykkerklub, roklub, vinterbadere, sejlklub, gæstesejlere, skoler, bådudlejning, mødested for ikke organiserede m.fl.

Der vil i et sådant hus være et stort logistisk arbejde. Hvem har ret til at bruge lokaler, materiel og hvornår? – hvem skal gøre rent osv.? Et stort hus kræver lønnet personale.

Et vandaktivitetshus vil give mere intensiv trafik i området, så der skal tages højde for trafikforholdene og for P-pladser til klubbernes medlemmer. Måske bør Kanalvejen omlægges eller lukkes?

Ved en samling af mange brugere/aktiviteter finder Roklubben det mest formålstjenligt, at Vesthimmerlands Kommune opfører huset og forestår den efterfølgende drift. Brugernes betaling for brug af huset bør afklares inden opførelse.

De nuværende bygninger opkøbes af kommunen efter forhandling med Magdas Mindefond.

Roklubben råder over meget pladskrævende udstyr, som af sikkerhedsgrunde kun skal være tilgængeligt for klubbens medlemmer. Det er derfor nødvendigt med egne afgrænsede og aflåste lokaler til bådudstyr, rospinning og mødeaktivitet og socialt samvær i klubregi mm.

 1. Roklubben i eget klubhus.

Nuværende klubhus er utidssvarende og kan dermed ikke bruges til aktiviteter i vinterhalvåret.

Gennem længere tid er overvejet et nyt og større hus med flere nye helårsaktiviteter for alle aldersgrupper i Løgstør Roklubs regi.

På arealet skal der være udendørs arbejdspladser og P-plads til klubbens medlemmer.

Der henvises til fremsendte foreløbige tegninger mv. vedr. nyt klubhus. (4 stk.)

Løgstør Roklub høringssvar.

Af ovennævnte muligheder foretrækkes at bevare Løgstør Roklub i egne bygninger.

Som medlemmer af klubben har vi et socialt liv med klubånd, fællesskab og sammenhold , hvor medlemmerne er engagerede og yder frivilligt arbejde. Det gælder rengøring, små og lidt større reparationer på bygninger og materiel samt opbygning og drift af spinningslokale. Instruktørerne til Løgstør Roklubs forskellige aktiviteter er ligeledes alle frivillige og ulønnede.

Et fælles vandaktivitetshus med mange forskelligartede brugere vil set fra Roklubbens synsvinkel skabe mere bureaukrati, hvor medlemmerne ikke får den nære tilknytning til stedet, og hvor det vil være svært at rekvirere frivillige til diverse poster og frivilligt arbejde generelt.

Endvidere ser vi et problem med de ikke organiserede, da vi som klub kræver kurser i roning samt i sikkerhedsforhold mv. Hvorfor betale kontingent til en klub, hvis faciliteterne frit kan benyttes?

Også udlejning af både til private/turister og skolers brug vil være problematisk, da dette igen handler om sikkerhed. Hvem skal varetage undervisningen og hvilket materiel skal benyttes? – her tænkes på slitage samt reparationer af udstyr og både.

Da der er et behov for aktiviteter året rundt i Løgstør Roklub, påtænkes en igangsættelse af nye klubfaciliteter, inden hele havneprojektet er færdigt.

På vegne af bestyrelsen for Løgstør Roklub

Annette Leffers

formand.

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. november 2018 kl. 16:15.

Tilstede: Jørgen, Kristine, Annette, Eva

1. Løgstør Roklubs økonomi. v/Jørgen

Status pr. 6/11 er 131.306 kr., 16.000 kr. er fra byfesten. DGI har givet 25.000 kr. Det forventes at der bruges 30.000 kr. på indkøb af SUP boards. 

2. Persondataloven. v/Inge

Udsendte forslag er godkendt. Jørgen opbevarer data om medlemmerne. Klubbens Privatlivspolitik lægges på klubbens hjemmeside. 

3. Status på ansøgning til Nordea-fondens kystpulje. v/Jørgen

Der er ikke kommet svar, det var ventet ultimo oktober. Vi forventer på nuværende tidspunkt ikke et positivt svar. 

4. Status på ansøgning til Trygfonden om selvoppustelige redningsveste. v/Annette

Der er endnu ikke kommet svar. Det forventes inden 1/1-2019. 

5. Løgstør Roklubs love – Status. v/Inge & Annette

Der arbejdes i udvalget. Der er møde igen d. 27/11 hos Birgitte. 

6. ”Byggeudvalg” – Orientering om mødet i TekniskForvaltning. v/Jørgen

Der var møde i Teknisk forvaltning d. 9/10. Planer for roklubbens nye klubhus blev fremlagt. Der er udarbejdet tegninger for bl.a. af facade, og placering på grunden. Tage, Annette og Jørgen deltog på mødet. Grunden er ikke fredet, men Kanalen er fredet og derfor har Slots- og Kulturstyrelsen, samt Naturstyrelsen høringsret.Kommunen ejer grunden, og bygningerne ejes i sidste ende af Magdas Minde fonden. Derfor er der mange facetter i et fremtidigt klubhus. 

7. Høringssvar til Vesthimmerlands Kommune ang. ”Det nye Løgstør” – Cowi rapport. v/Annette & Jørgen

Høringssvar er udarbejdet af Annette og Tage og godkendt af bestyrelsen. Jørgen afsender til kommunen 6/11. Deadline er søndag d. 11/11. 

8. Forespørgsel fra Birgitte Lindhard om tilskud til weekendkursus i roning i Coastal både. Hele kurset koster 1650 kr. v/Annette

Der gives 50% tilskud til dette kursus. Birgitte er forpligtet til at videregive det hun lærer. Fremover gives der tilskud på 50% til inspirationskurser, med forpligtelses til videreformidling.Til instruktørkurser gives der 100% tilskud. 

9. Nyt tiltag fra Niels – Crossfit-træning opslået gennem Løgstør Roklub. v/Annette

Godt tiltag – stor ros. Ved første gang var der 6 deltagere, anden gang 4 deltagere. Niels og Birgitte får adgang til at anvende SMS tilmelding. 

10. Evaluering af Standerstrygning – ugedag, tidspunkt, indhold???

Fredag eftermiddag, var ikke ideelt. Andre forslag til arrangementet er afholdes en hverdagsaften efter rospinning. Skal afholdes i starten af oktober når størstedelen af klubbens medlemmer stopper med at være på vandet.

11. Sene efterårs-/vinterkajakture! Hvilke krav stiller Løgstør Roklub mht. Påklædning?

Man er ansvarlig for egen roning og påklædning. Klubbens bestyrelse henstiller til at man ror i enten våddragt eller tørdragt i vinterhalvåret. 

12. EPP2 beviser? Pris? Hanherred Havkajakklub (Anja og René) har fået beviser til deres kajakroere gennem DGI. Hvad gør vi? v/Annette

IPP2/Havkajakrorer2 fra DGI kan tilbydes i samarbejde med Gjøl Roklub. Dette er noget vi gerne vil tilbyde klubbens medlemmer i næste sæson. 

13. Kørselsgodtgørelse i forbindelse med møder f.eks. i DGI-regi. v/Annette

Det er vedtaget er der ydes godtgørelse ved kørsel til møder o.l. i forbindelse med bestyrelsens og klubbens arbejde. Taksten sættes til 1,50 kr. per km. Der opfordres til samkørsel så vidt det er muligt. 

14. Nye ansøgninger: Vesthimmerlands Kommune, Nordea-fonden og Danske spil. v/Jørgen

Materialetilskudspuljen ved Vesthimmerlands Kommune ansøges om penge til 3 SUP boards, 20.00 kr.

Danske Spil og Nordea Lokalfonden ansøges om Coastalbåde a 80.000 kr. Jørgen laver et udkast til ansøgninger. Kristine hjælper til.  

15. Årshjul for Løgstør Roklub. v/Annette

Forslag til årshjul er gennemgået, og det revideres løbende.

16. Evt.

Rospinning: Der gives tilladelse til at deltagere ned til 14 år kan deltage i aktiviteten. Birgitte har mulighed for at oprette flere hold.

 

Standerstrygning 19. oktober 2018 kl. 17

Sæson 18 tror jeg, at vi alle vil huske for en fantastisk sommer med masser af solskin og varme. Det har jo været en helt vidunderlig sommer.

Vi kan også se tilbage på en sæson, hvor robådene har været meget på vandet, og det er bare dejligt. Kajakkerne er også blevet luftet, og der er blevet afholdt et par klubture til glæde for de, der har været med. Herligt med aktivitet i klubben.

Selvom det har været en varm sommer, har der sørme stadigvæk været gang i tørroningen. Hvor er det dejligt, at vores forholdsvis nye tiltag bliver flittigt brugt.

Vintersæsonen står for døren, og 9 hold knokler og sveder hver uge. Det må vist siges at være en succes. Tak til alle instruktører for, at I holder os i gang.

Og Løgstør Roklubs nye tiltag er Popup Crossfit med Niels – så også tak til Niels!

En stor tak til alle, som har ydet en indsats for os her i klubben. Om det er undervisning, græsslåning, rengøring af klubhuset eller reparation af både eller noget helt andet. Tak til jer alle!

Her i sommer var Per Clausen så fræk at købe hus i Doverodde og dermed forlade Løgstør Roklub. Det betød så også, at der skulle rokeres rundt i bestyrelsen. Som I måske ved, er jeg trådt til som formand, Inge Boller er næstformand, Jørgen er kasserer, Eva står som kontaktperson til rospinningsdelen og Kristine Ingemann Petersen er sekretær. Vi har ingen suppleanter i klubben lige nu. Bestyrelsen arbejder videre med Løgstør Roklubs visioner om nyt hus samt nye aktiviteter. Jørgen, Tage og jeg har været til møde i Teknisk Forvaltning for at fremlægge vores ønske om nyt hus.

Der bliver sendt høringssvar til Vesthimmerlands Kommune ang. Cowi-rapporten inden længe. Rapporten kan ses på kommunens hjemmeside.

Klubben har modtaget 25.000 kr. fra DIF og DGI’s foreningspulje. Vi havde søgt om 30.000 og var så heldige at få 25.000 til indkøb af SUP-board. Det bliver spændende med en ny aktivitet på programmet til foråret.

I løbet af vinteren vil der blive arbejdet med revidering af Klubbens Love, så vi regner med at have det klar til generalforsamlingen i 2019.

Og lad os så give klubben en hånd. Løgstør Roklub længe leve: Hurra, hurra, hurra!

Og nu er der vist tid til at komme ind i ”varmen”.

Annette Leffers  (Formand)

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 1. oktober kl. 16.15 

Tilstede: Eva, Jørgen, Annette, Kristine, Inge 

 1. Orientering om Løgstør Roklubs økonomi.  v/Jørgen

16.000 kr. er kommet ind for medlemmernes arbejde til byfesten.

 1. Orientering fra udvalget med revidering af Løgstør Roklubs love.                             v/Annette, Eva og Inge

Der er endnu ikke afholdt første møde, men det afholdes onsdag d. 3. oktober.   Revideringen holdes meget overordnet, hvor formuleringen roning inkluderer både roere og kajakroere.

 1. Orientering fra ”byggeudvalg” – møde med Tage. v/Kristine og Jørgen           Alt er sat i bero vedrørende byggeudvalget.
 1. Orientering fra udvalg ang. Løgstør Roklubs hjemmeside. v/Annette, Kristine og Jørgen

Jørgen har kontaktet administrator for at få ryddet op i hjemmesiden, den er blevet mere strømlignet, så der kun står det mest nødvendige. Der afholdes endnu et møde i gruppen for at arbejde videre på indhold og oplæring i at få lagt materiale på               hjemmesiden.

 1. Orientering fra udvalg ang. Løgstør Roklubs Facebookside. v/Annette, Kristine og Jørgen

Facebook siden har skiftet navn til Løgstør Roklub – Ro- og Kajaksport og siden er  gjort mere aktiv. Alle medlemmer er blevet gjort opmærksomme på siden, hvilket har medført at sidens medlemstal er steget og at aktivitetsniveauet på siden er               steget. Info om Standerstrygning d. 19. oktober lægges på hjemmeside og facebook   snarest.

 1. Orientering fra Løgstør Roklubs rospinningsafdeling. v/Eva

På følgende tidspunkter er der rospinning:

Mandag:    9:30-10:30 Jørgen

17.30-18:30 Birgitte

Tirsdag:    18-19 Solvejg

Onsdag:      9-10               Eva (1 ledig)

10:10-11:10   Britta (fyldt)

11:20-12:20   Britta (fyldt)

17:30-18:30   Birgitte (2 ledige pladser)

Torsdag:    17:30-18:30 Anne

Søndag:      7:30-8:30 Solvejg

Der er mulighed for udvidelse af hold, Birgitte og Eva kan godt tage flere hold.

Der kommer en ny liste for rengøringsturnus for rospinnerne. Meddelelse gives via  sms, så deltagerne ved at der kommer ny plan. Opfordring til at instruktørerne  holder sig orienteret om hvornår det er holdets tur til at gøre rent.

7. Hvem er orienterede, og hvem deltager fra Løgstør Roklub i konferencen: Det moderne fritidsliv, hvor går det hen?                                           v/Jørgen

Konference 31. oktober, tilmeldingsfrist d. 24. oktober. Jørgen sender invitation til  bestyrelsen og instruktører.

8. Hvem er blevet spurgt, og hvem ønsker at uddanne sig som klubinstruktør ud over Kristine Ingemann fra Løgstør Roklub? v/Jørgen

Dorte Petersen vil gerne uddannes. De spurgte holder selv øje med DGI’s  hjemmeside for kursus muligheder og datoer.

9. Orientering om svar fra DIF og DGI’s foreningspulje 2018 samt Nordea-fondens kystpulje. v/Jørgen

Der er søgt midler fra forskellige fonde. Nordea fonden får vi først svar fra i slutningen af oktober. Der er bevilget 25.000 kr fra DGI og DIF. Midlerne skal bruges på SUP boards inklusiv udstyr. De skal være købt inden 1. april. Vi søger råd og vejledning til hvilke typer der skal købes og undersøger markedet forskellige steder.                   Jørgen undersøger om vi kan låne DGI’s trailer med SUP udstyr så vi kan afprøve det i friluftsbadet i Aalborg.

10. Orientering om BDFL (Bevæg dig for livet) – møde med repræsentant fra kommunen. v/Jørgen og Annette

Intet nyt, vi er ikke kommet med i år. Vi kontakter dem igen til foråret.

11. Orientering ang. ansøgning til Trygfonden om selvoppustelige redningsveste til roere. v/Jørgen

Birgitte har ansøgt, og der er endnu ikke noget svar.

12. Orientering fra møde om Udviklingsplan for Løgstør. v/Annette og Jørgen

Under borgermødet var der generelt stor positiv opbakning overfor klubbens visioner om ny bygning. Borgmesteren var en del af mødet og var meget positivt stemt og pointerede at der skulle laves mere PR omkring de muligheder der er i kommunen for at det kommer flere borgere til glæde i alle aldersgrupper. Få fremmødte var lidt bekymrede for højden af bygningen.

Det er blevet gjort tydeligt overfor kommunen at det ikke er LR’s ønske at lave et samlet vandsportscenter med de øvrige vandsportsklubber i Løgstør som der er lagt op til i rapporten.

Det kan overvejes om en ekstern part kan lave udlejning i forbindelse med bygningen.

Vi har bedt om møde med kommunen som afholdes d. 9. oktober hvor Annette, Jørgen og Tage deltager. Der afholdes formøde onsdag d. 3. oktober med Tage.

13.  Evt. PR: Det skal overvejes om vi kan lave PR for aktiviteter i klubben til foråret. PR kan laves på facebook for i grupperne for Løgstør, Aars og Farsø.

Adresse på klubhus: Inge sørger for at opdatere klubbens adresse på krak. Den står i øvrigt på postkassen, i tilfælde af der rekvireres hjælp.

Vesthimmerlands Idrætsråd: Vi er blevet kontaktet af idrætsrådet. Vi er fortsat medlem af idrætsrådet.

E-boks: Jørgen undersøger hvordan vi får adgang i klubbens e-boks.

Vandsti: Der afholdes møde om vandsti med opsætning af shelters og beskrivelse af vandlinien d. 14. november kl. 19-21 i Sognehuset i Hvalpsund.

Næste møde: Afholdes 5. eller 6. november kl. 16:15

Jule-komsammen for bestyrelsen: Mulig dato er 1/12? Inge har tilbudt at lægge hus til.

Kommende arrangementer: Annette laver invitation til Løvfaldstur d. 20/10 og Standerstrygning d. 19/10.

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 20. aug. 2018

 Til stede var Annette, Jørgen, Inge, Eva, Kristine og Stig.

Jørgen informerede om klubbens økonomi. Der er et solidt indestående og det forventes, at der vil være variable udgifter resten af året på kr. ca. 6000. –

Da vi ikke på sidste møde fik konstitueringen helt på plads, blev Inge valgt til næstformand.

Eva varetager kontakten til tørroningen, hvor Birgitte samler trådende med de andre instruktører.

Desuden har Birgitte også sagt ja til at være klubbens kontaktperson til Nordjysk Ro Netværk.

Bestyrelsens visioner vedr. klubbens fremtid er, at få aktiveret flere klubmedlemmer i de mange opgaver, der er med bl.a. vedligeholdelse af klubbens både, samt øvrige udstyr. Der ligger også en opgave i den nødvendige vedligeholdelse af klubbens bygninger, hvor store dele efterhånden har en alder af næsten 100 år. Efter vores ”gamle formand” Per Clausen har forladt klubben, har vi i bestyrelsen ikke kendskab til, om der blandt medlemmerne er tømrer, snedkere, bygningskonstruktører eller arkitekter, lige bortset fra Benny, som dagligt arbejder i København.

Foreløbig er Jørgen og Kristine med i det nye ”Husudvalg”. Vi har p.t. et enkelt emne Jørgen skal kontakte. Er der andre, som har specialviden eller håndværksmæssige færdigheder vil det være yderst velkomment. Giv venligst Jørgen besked!

Nyt klubhus ville være rigtig dejligt. Det kan være med til at give en ny opblomstring til klubben. Vi har tilsagn om et møde med Gjøl klubben, hvor de vil fortælle om deres erfaringer med deres nybyggeri og ansøgninger til relevante fonde.

Skal vi i gang med et nybyggeri skal vi imødese, at det kommer til at koste nogle arbejdstimer, når alt udstyr og både skal flyttes og oplagres andetsteds før nedrivning af de gamle bygninger. Det vil sige, at der skal være opbakning blandt medlemmerne, hvis vi skal i gang.

Vi får mulighed for yderligere drøftelser på generalforsamlingen til foråret.

Der blev på mødet nedsat et udvalg for revision af Klubbens Love. Når det er færdigbearbejdet, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Annette, Inge, Eva og Birgitte står for dette.

Der var en drøftelse af klubbens hjemmeside om, hvordan den kunne indrettes, så den fremover ville afspejle nye tiltag og stadigvæk være interessant både for egne medlemmer og andre som ”kigger med”. Også klubbens facebook side efterses for opdatering og bedre funktion.

Annette, Jørgen og Kristine tager sig af det og kontakter Webmaster for rettelser.

Herefter fulgte en drøftelse af klubpolitikken vedr. afholdelse af kurser for nye kajakmedlemmer.

Nye hold starter i svømmehallen for indlæring af sikkerhed og makkerredning. Der vil i forårsmånederne blive afholdt 2-3 kurser afhængig af tilmeldinger udefra.

Der fastligger allerede retningslinier for uddannelsen.

Er der nuværende medlemmer, som ønsker en repetition af stoffet i svømmehal, så giv besked om det, senest på forårets generalforsamling.

Uddannelse af nye kajakinstruktører blev også drøftet. Vi har ét emne og Jørgen spørger nogle kvalificerede om de har lyst. Klubben betaler uddannelsen.

Klubben har modtaget en invitation til en konference, som afholdes på Comwell, Rebild Bakker onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19:00

Emne: ” Det moderne friluftsliv, hvor går det hen”? Invitationen gælder alle! Jørgen sender materiale, hvis du tilmelder dig hos ham.

Klubben har fået en henvendelse fra DGI og Kommunen, idet de afholder to orienteringsmøder

henholdsvis i Blære og Ranum for ældre med emnet ”Bevæg dig for Livet”.

Kommunen undersøger derfor, om der er klubber / foreninger som har plads og mulighed for at demonstrer deres faciliteter i f.eks. ”tørroning”, samt evt. mulighed for medlemskab.

Eva undersøger om der er plads, idet klubbens medlemmer naturligvis har førsteret.

Vi vedtog, at klubbens gavepolitik fremover er to flasker vin eller tilsvarende til særlige lejligheder.

Under eventuelt informerede Annette og Inge om et specielt DGI arrangement i Aalborg lørdag, den 6. oktober, hvor hele Aalborg er iført pink farver for eventen: ”Støt Brysterne”

Inge og Annette ror forrest, hvis I melder jer under fanerne, så er der mulighed for at opleve Aalborg fra søsiden. SMS henvisninger om mødested og tid!

På DGI mødet, hvor ovenstående blev annonceret, var også emnet: ”Vis dit rovand” m. efterfølgende møder i diverse klubber. Andre interessante emner var også til debat.

Vedrørende ansøgning til Nodea Fonden forventer vi svar ultimo oktober måned.

do              do           DGI                 forventer vi svar i september.

 

Vi fastlagde Standerstrygningen til fredag den 19. oktober kl. 17:00 med efterfølgende hyggeligt

samvær. (nærmere info via SMS eller på hjemmesiden).

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til mandag den 1. oktober kl. 16:15

Ref.: sf

 


Bestyrelsesmøde onsdag den 18. juli

Tilstede var Per, Annette, Jørgen, Inge, Eva, Stig (1.suppleant) og Kristine (2. suppleant)

Formand Per Clausen indledte med beskeden om, at han nedlagde sin bestyrelsespost og udmelder sig af klubben, da han har købt hus i Doverodde tæt på sin arbejdsplads i Hurup, Thy.

Bestyrelsen var dog orienteret om dette i forvejen, så efterfølgende blev de forskellige af hans kontaktposter til foreninger og Vesthimmerlands Kommune fordelt i mellem bestyrelses-

medlemmerne, plus et udvalgt klubmedlem (B.L.)

Annette overtager formandsposten, Stig påtager sig sekretærposten og Kristine rykker op som 1. suppleant. De øvrige bestyrelsesposter er uændret.

Birgitte Lindhardt overtager kontakten til ”Dansk Forening for Rosport”, samt kontakten til kommunens udvalg for byudvikling.

Annette står for DGI, samt DGI´s havkajakudvalg og tager evt. et best.medl. ekstra m. til møderne.

Jørgen står for Havkajak Nord, sammenslutningen af nordjyske kajakklubber.

Inge står for kontakten til Byfestudvalget i Løgstør.

Klubbens 1. og 2. suppleant har det sidste halve år deltaget på bestyrelsesmøderne, hvilket har vist sig gavnligt i forbindelse med ovenstående rokade.

Jørgen har lavet en ansøgning til Nordea Fonden, ”Kyst Puljen” om bevilling til 1 ny Coastal Boat, samt 2 ny Edon Boats. Ansøgningen beløber sig til ca. kr. 120.000 inklusiv udstyr.

Coastal Boat er en 2 mands robåd (outrigger) u. styrmand, som er velegnet til fjorden, – også i lidt hårdere vejr. Begge typer kan ses på Internettet!

Edon Boat er en singlesculler med flydestabilisatorer, – også velegnet til lidt mere bølger og vind.

Der er endnu intet svar på ansøgningen!

Bestyrelsen arbejder videre med projektet om et nyt klubhus. I den forbindelse har Jørgen haft kontakt til en af klubbens tidligere formænd, Tage Laursen, som sidder i bestyrelsen for Magdas Mindefond og J.P. Bengtsson og hustrus Mindefond her i Løgstør.

Han er meget forstående og positiv for, at klubben ønsker forandring i et næsten uendeligt arbejde med at vedligeholde vores gamle mure og tage på de to huse, som efterhånden er meget nedslidte af vejr og vind.

Det er jo sådan, at det ganske ofte er ”Tordenskjolds Soldater”, som stiller op, når der skal ske noget arbejdsmæssigt i klubben.

Vi talte kort om ”Rengøringslisten” på opslagstavlen, som har lidt svært ved at modtage ”varme hænder” eller rettere navne på frivillige til husets pleje og gode trivsel.

Det er naturligvis muligt at tage en rengøringstjans en af ugens andre dage, hvis det passer bedre.

Så I er velkomne til at skrive jer på listen!

Mødet sluttede med overrækkelse af et par flasker god rødvin til Per, som tak for hans virke som formand i Løgstør Roklub.

Ref.: SF


Bestyrelsesmøde torsdag den 17. maj 2018.

Til stede: Eva – Annette – Per – Inge – Stig – Kristine – Jørgen.

Per: Orienterede om byplanudvikling, lokalplan for havneområdet og åbning for sejlads gennem kanalen.

Annette: Mon Birgitte har fået svar fra Tryg-fond vedr ansøgning af oppustelige veste til roere ?

Reminder vedr. rengøring af opholdsrum – toilet og bad.

Rengøring rospin i sommermånederne. JB

Love: Per kommer med et udspil i september.

Ansøgninger: Søg DGI – DIF om tilskud til SUP.

Søg Nordea-fond kystpuljen om tilskud til Coastal båd.

Torben Duelund fra Vesth. Kommune har henvendt sig vedr. Bevæg dig for livet. Skal vi lade det ligge ?

Klubaften: Torsdag kl. 19:00 indtil 1. september.


Generalforsamling søndag den 8. april kl. 10:05.

35 medlemmer mødte op til generalforsamling.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.                                     Birgitte Lindhard blev valgt.  
 1. Formandens beretning for 2017.          Per Clausen aflagde beretning.    
 2. Fremlæggelse af regnskab for 2017. Jørgen Birk fremlagde årets regnskab. 
 1. Valg til bestyrelse samt suppleanter.

På valg er:      Per Clausen            Per Clausen modtog genvalg.    

Eva Søjberg            Eva Søjberg modtog genvalg.

Suppleanter      1. Stig Frejlev.                Valgt 2017.  På valg i 2019.                                               2. Kristine Ingeman.  Valgt 2017.  På valg i 2019.

 1. Valg af revisorer:

Tonni Iversen.     Tonni Iversen modtog genvalg.  

Gitte Thodberg.         Gitte Thodberg modtog genvalg.  

 1. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter vedr. indkaldelse til generalforsamling. (Per). Det blev vedtaget at indkaldelse til generalforsamling sker ved SMS eller Mail til alle medlemmer.

Plan for rengøring af klublokale toilet og bad. (Annette): Det blev        vedtaget at klublomale m.m. skal gøres rent en gang hver måned.

 1. Eventuelt.         Klubhus. Per Clausen fortalte om bestyrelsens ide om at søge fonde om penge til nye aktiviteter og opførelse af nyt klubhus.                              

Formandens beretning:

Lidt om vejret

For et år siden mente kun få, at vejret kunne blive være end i sæsonen 2016.

Men ! det var så muligt.

For 2017 er DMI´s samlede tal for året i Vesthimmerlands kommune:

Timer med sol 1442, nedbør 847mm, middelvind 4,8 m/s og middeltemperatur 8,4 °c

For 2016 var de samme tal:

Timer med sol 1641, nedbør 670mm, middelvind 4,5 m/s og middeltemperatur 8,5 °c

Så færre timer med sol og mere nedbør ! 

Medlemmer 

I 2017 havde vi i klubben en tilgang på 25 personer og afgang på 23 personer.

Det giver, at vi nu er 187 medlemmer. 

Aktivitet

For 2017 var der en betydelig nedgang for vores aktiviteter på vandet, men en meget stor succes for vores aktiviteter indendørs.

337 roere fordelt på 77 inriggere på vandet, et fald på 20%

541 Kajakker, et fald på 40%

3252 personer til rospinning, en stigning på flotte 260%

Rosport er afhængig af vejret.

Rospinning foregår indendørs og medlemmerne bruger aktiviteten hele året.

Med 5 instruktører til rospinningsholdene, er der faste holde både for-, eftermiddag og aften.

Klubarrangementer

I maj var der arrangeret en tur til Silkeborg søerne, helt sikkert i årets flotteste solskin.

September bød på en tur omkring Feggeklit til Ejerslev havn.

I juli var der arrangeret en tur på Ryå og i august var et par af klubbens medlemmer på en tour de Fur.

I løbet af sæsonen var der flere mindre arrangementer, til eksempel kan nævnes ture til svømmehallen, flere dag- og aftenture, førstehjælp og standerstrygning.

Efter en opfriskning af opholdsstuen og en flytning af rospinning bliver klubbens lokaler og køkken brugt til flere møder og hyggestunder. 

Materiel

I 2017 har der ikke været nogle større indkøb af materiel, kun til den normale vedligeholdelse af klubbens materiel. 

Bygninger

Som nævnt ved sidste generalforsamling havde bestyrelsen ingen større planer for renovering eller ombygninger.

De to projekter, der kan nævnes er:

 1. færdiggørelse af spinningslokaler
 2. dør i gavlen ved den gamle hal, det har været en fordel i vinterhalvåret.

I løbet af 2018 skal der sikkert træffes nogle afgørelser omkring klubbens lokaler, da begge bygninger skal igennem en grundig overhaling, især udvendigt. 

Afslutning

Trods risikoen vil jeg også denne gang gerne slutte med et ønske om, at det bliver et år med god aktivitet i klubbens lokaler og på vandet.


Møde torsdag den 8. marts kl. 15:30.

Til stede: Per – Annette – Inge – Eva –  Jørgen.   

Karsten Christensen og Julie fra Vesth. Kommune deltager.

Emne: Ansøgning af fondsmidler til opførelse af nyt klubhus.

Karsten Christensen får materiale med til præsentation for Lokale og anlægsfonden.

 

Bestyrelsesmøde 17. januar 2018.

Til stede: Per – Annette – Inge – Eva –  Jørgen.   

Regnskab: Underskrives af bestyrelsen.

Mail adr. på alle medlemmer til nyhedsbreve: Ingen almindelig post.

Love: Indkaldelse til generalforsamling: Annonce i Vesth Folkeblad.

Ændring af love: Per ser på sagen.

Søge fonde. Renovering af bygninger (nyt tag – fugning af murværk) Nyt: Kontakt Karsten Christensen, Vesth. Kommune.

DGI, vis dit rovand, en lørdag eller en hverdagsaften: Per.

Generalforsamling: 8. april kl. 10:00.

Rengøring af klubhuse: 24. marts kl. 10:00 – 12:00.

DGI Fjerritslev Gymnasium 1/3 kl. 19:00. Fjerritslev ønsker at starte kajakklub. Annette – Per – Jørgen vil deltage i møde.


Bestyrelsesmøde mandag den 30. okt. 2017.

Til stede: Per – Annette – Inge – Jørgen.  Afbud fra Eva.

Vi har købt en dør til “Herreroklubben” hvor skal den monteres ?

Bestyrelsen er enige om at døren sættes i gavlen ved siden af porten.

Udluftning rospinne lokale ?  Jørgen køber og monterer to ventiler, den ene monteres i bruseniche, den anden i væggen til bådhallen.

Standerstrygning ?  Vi afholder standerstrygning tirsdag den 21. nov kl. 19:00 og klubben serverer gløgg og æbleskiver.

Lucia ? Vi holder Lucia aften onsdag den 13. dec kl. 17:00 med kajaktur og luciabrød og ost.


 

Bestyrelsesmøde onsdag den 28. juni 2017.

Til stede: Per, Inge,  Annette, Eva, Jørgen.

Nye kajakroere: Annette fremlagde forslag til kursus.

Kajaktræning for nybegyndere:

Har du lyst til at lære at ro kajak, så er muligheden der. Naturligvis ror du på eget ansvar, men da du ror i en klub, er det nødvendigt, at du kommer igennem de mest basale øvelser, samt at du kan svømme 400 meter.                                                                                                                                     1 En tur i svømmehallen, hvor balance- kæntrings- og redningsøvelser indøves- makkerredning såvel som selvredning.            2  Klargøring af kajak, udstyr og sikkerhed og isætning af kajak/ombordstigning samt udstigning/optagning.                                            3  Padleteknin-forlæns- og baglænsroning, støttetag/støtteslag, sideforflytning og manøvrering.                                                                                     4 Kendskab til Søsportens Sikkerhedsråds pjecer samt alarmering.

Inden du selv ror “ud i det blå”, skal du have roet minium 40 km sammen med erfarne roere. Nogle af turene skal være roet på fjorden.

Regnskab.

Jørgen fremlagde regnskab til dato, og budget for resten af året.

Muslingefest har bedt roklubben om hjælp til gulv, borde og stole 5/7 og 16/7, 7 til 8 mand. Vi besluttede at vi ikke kan finde hjælpere.

Opslag “fra medlem til medlem” skal være underskrevet.

Nye love og vedtægter: Per vil komme med et forslag.

Rengøring i Rospinnelokale: Annette laver en plan for turnusordning.

Søsportens sikkerhedsråd: Annette rekvirerer pjecer.

Male plankeværk: Jørgen finder hjælpere.

 


Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. maj 2017.

Tilstede: Eva-Annette-Inge-Per-Jørgen.

Vi har fået henvendelse fra Turistbureau om udlejning af kajakker. Vi vedtager at vi ikke lejer kajakker ud.

Jørgen skal kontakte webmaster for at få oprettet faneblad “Vedtægter” og klubbens vedtægter lægges ind under fanebladet.

Vi lejer svømmehallen mandag den 15. maj.

Forslag om køb af Ipad til rospinning og abonnement på Spotify. Jørgen køber Ipad og abonnerer på Spotify.


 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. april 2017 kl. 17:00.

Til stede: Per, Annette, Inge, Eva og Jørgen.

Bestyrelsen konstituerer sig.

Formand:                                      Per.

Næstformand:                           Annette.

Kasserer:                                       Jørgen.

Bestyrelsesmedlem:                Eva.

Bestyrelsesmedlem:                Inge.

Vi har betalt kr. 4100,00 til Roportalen. Jørgen finder ud af hvad det drejer sig om inden næste møde.

Det nye rospinnelokale har kostet kr. 28000,00. Det er kr. 1000,00 mere end budget.

Eva og Jørgen refererer fra rospinnemøde den 17. april.

Der er ca. 65 rospinnere. Der skal strammes op på disciplin vedr. afbud til rospinning. Et flertal af instruktører ønsker at bruge face book til bookning/afbud. Alle der starter rospinning inden Nytår betaler normal kontingent kr. 500,00. Hvor meget nye medlemmer der starter efter Nytår skal betale, vil vi afgøre senere. Rengøring af toilet, gulv og måtter, går på skift blandt de faste hold, hvert hold har rengøringen en uge. Skema vedr. rengøring hænges op i lokalet. Det er muligt for medlemmer at deltage på flere hold. Indvielse af det nye lokale lørdag den 29. april kl. 10:00 til 12:00. Alle medlemmer, presse og TV nord inviteres.

Jørgen redegjorde for økonomien for 2017, og fremlagde foreløbig medlemsliste. I følge medlemslisten ser det ud til at vi ikke har fået alle rospinnere tilmeldt. Jørgen kontakter instruktører, og får alle rospinnere meldt ind i roklubben.

John Andersen har spurgt på lån af opholdsrum (hvis det er dårligt vejr) i forbindelse med SF møde på havnen. Bestyrelsen besluttede at opholdsrum kun lånes ud til medlemmers private korte arrangementer. Jørgen giver besked til John.

Første klubaften/fællesroning onsdag den 3. maj kl. 17:00. Annette foreslår at vi øver teknik, en ny øvelse hver klubaften.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 2. maj kl. 16:00. Bestyrelsen vil lave reglement for uddannelse af nye kajakroere.

 


Ordinær Generalforsamling søndag den 9. april 2017. kl. 10:05.

34 medlermmer var mødt på til generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:                           John Nielsen blev valgt.
 2. Formandens beretning:          Per Clausen aflagde beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.   Kasserer Mogens Lynge fremlagde regnskab.
 4. Valg til bestyrelse samt suppleanter:                                                            På valg er:     Mogens Lynge.    Modtager ikke genvalg                                                           Inge Boller.  Modtager genvalg.                 Valgt.                                                 Jørgen Birk.  Modtager genvalg.              Valgt.                  Bestyrelsen foreslår Annette Leffers valgt.                  Valgt.                   Suppleanter   Bestyrelsen foreslår  1. Stig Frejlev.       Valgt.                                                                                               2. Kristine Ingeman. Valgt
 5. Valg af revisorer:      Tonni Iversen.         Er ikke på valg før 2018.                                                      Gitte Hjelmager.   Er ikke på valg før 2018
 6. Indkomne forslag:   Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde lørdag den 25. februar kl. 12:00.

Til stede: Per, Eva, Inge, Jørgen.

Der var kun et punkt på mødet.

Skal vi gå igang med at lave nyt rospinnelokale i forbindelse med  omklædning i (Herreroklubben) ??

Jørgen vurderer at det vil koste kr. 12000,00 i materialer og kr. 15000,00 til varmepumpe.

Alle fire tilstedeværende er enige om at det er det vi gør.


 

Bestyrelsesmøde 3. oktober 2016.

Til stede. Per, Inge, Eva, Mogens og Jørgen.

Ny gavl “Herre roklub”:   Vi har et prisoverslag på kr. 93.000 fra Henriksen og Madsen. Mogens og Jørgen skal kontakte firmaet og få en fast pris på opførelse af ny gavl.

Nye skørter:    Flere medlemme ønsker et klubskørt som er tæt. Vi vedtager at købe 6-8 skørter af mærket REED.

Male klublokale:    John Christoffersen vil hjælpe/vejlede os vedr. rensning og maling af væggene. Flere medlemme har givet tilsagn om hjælp med maling m.m.

Klubaften – Fællesroning 2017:    Jørgen foreslår at vi holder fællesroning – klubaften onsdage kl. 17:00 til ca. 19:00. Af hensyn til Bombefireren og fællesroning er der ikke rospinning onsdage fra kl. 16:00 til ??

 


Bestyrelsesmøde 25. april 2016.

Tilstede: Per, Inge, Eva, Mogens og Jørgen.

Servering i byfestteltet:   Inge klarer indkaldelse af medlemmer.

Aktivitetsudvalg:   Annette, Inge, Mogens og Jørgen vil i fællesskab prøve at arrangere klubture m.m.

Fællesroning:    Fra 10. maj er der fællesroning tirsdage og torsdage kl. 19:00 til ca. 21:00.

Klubaften 11. maj kl. 19:30.    Klubbens medlemmer indkaldes til møde hvor vi snakker om mulige aktiviteter i den kommende sæson.

Grill:    Vi vedtager at købe en Weber gas grill til klubben.

Besøg:    DGI medlemmer vil holde et lille møde og spisning i Løgstør Roklub 31. maj kl. 17:00 til 19:00.

 


Standerhejsning og Generalforsamling.             Lørdag den 2. april 2016 kl. 14:00.

21 medlemmer deltog i standerhejs og generalforsamling.

John Nielsen blev valgt til dirigent.

Et min. stilhed til ære for P.W. Lyhne som døde 29. marts.

Formand Per Clausen aflagde beretning for 2015.                                        På grund af meget blæsevejr og generelt dårligt vejr, var aktivitetsniveauet noget mindre end de to foregående år. En robåd og en del kajakker tændte sankthansbålet. Renovering af syd vægen på “herreroklubben” blev markeret med en klubaften med suppe og pølser med brød. Vi er ialt 135 medlemmer, og ca. 20 nye er klar til at starte i den nye sæson. Klubben har modtaget penge fra kommunen og to fonde, og har indkøbt 6 romaskiner. I dette efterår vil vi udskifte gavlen på “herreroklubben”. Kommunen har lavet ny front ud mod Kanalvejen, med fodhegn og bænke. Vi har købt en varmepumpe til opvarmning af klublokalet. Varmepumpen virker rigtig fint. I bestyrelsen har vi talt om at oprette et aktivitetsudvalg, i håb om at flere aktiviteter bliver gennemført.

Kasserer Mogens Lynge fremlagde regnskab for 2015.                             Regnskabet ballancerer med kr. 148.989,18 og en saldo ultimo på  kr. 108.280,33. Rigtigt fint regnskab.

Valg til bestyrelse:                                                                                                               På valg var Per Clausen og Eva Søjberg, begge modtog genvalg.

Valg af revisorer:                                                                                                                   På valg var Tonni Iversen og Marie Henriksen. Tonni modtog genvalg. Marie er rejst til Vejle, og ønskede derfor ikke genvalg. Gitte Hjelmager blev valgt som revisor.

Indkomne forslag.            Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag.

Eventuelt.           En roer ønskede at vi køber redningsveste til roerne, evt. selvoppustelige.


 

Bestyrelsesmøde 25.02.16.

Til stede: Per, Inge, Eva, Mogens, Jørgen.

Vi aftalte at indkøbe 6 romaskiner. Vi har fået tilskud fra kommunen og to fonde, så roklubbens udgift er ca. kr. 10.000.

Generalforsamling afholdes lørdag den 2. april kl. 14:00.

Rengøring og oprydning lørdag den 19. marts kl. 10:00 til 12:00. Herefter en let frokost til oprydningsholdet.

Eva og Ulla har bedt om at låne to klubkajakker til Gjøl Festival             27. til 29. maj. Bevilliget.


 

Bestyrelsesmøde 20.08.15:

Til stede: Per, Inge, Eva, Mogens, Jørgen.

Lørdag den 29. august: Løgstør Idrætsforening har inviteret Eskild Ebbesen til foredrag, og deltagende klubber har mulighed for en lille stand.                                                                                                                               Roklubben deltager med lille stand og medlemmer som hjælper på stand, deltager gratis i foredrag med Eskild Ebbesen. Mogens sender sms indbydelse til medlemmer.

Tirsdag den 1. september: Vesthimmerlands kommune og DGI inviterer til work shop vedr. foreningsudvikling.                                        Per Clausen deltager.

Mandag den 7. september: Træskibssejlads Limfjorden rundt.                 Roklubben holder åbent hus kl. 14:00 til 17:00.

Tirsdag den 8. september: Repræsentant fra  Dansk forening for rosport kommer til Løgstør kl. 9:00.                                                         Birgitte og Niels deltager som roere, og Jørgen vil gerne høre med, hvad DFfR vil tilbyde klubben. Mogens sender sms invitation til roere.


Generalforsamling 29.3.15.

24 medlemmer mødte op til standerhejs og generalforsamling.

Dagsorden:

 1.   Valg af dirigent.                            John Nielsen, valgt til dirigent.
 2.   Formandens beretning.           Per Clausen aflagde formandens                                                                           beretning.
 3.   Fremlæggelse af regnskab.     Mogens Lynge oplæste                                                                                                kassererens regnskab.
 4. Valg til bestyrelse samt suppleant.                                                                        På valg er:   Inge Boller.              Genvalgt.                                                                                      Mogens lynge.       Genvalgt.                                                                                      Jørgen Birk.             Genvalgt.                                                          Suppleant:   Karina Boller.         Karina ønskede ikke genvalg. I                                                                                stedet for Karina blev                                                                                                  Bente Pedersen valgt.
 5. Valg af revisorer:                             Marie Henriksen og Tonni Iversen                                                                      samt revisorsuppleant Helge Tjell                                                                         blev valgt i 2014 og er først på valg                                                                     i 2016.
 6. Indkomne forslag:                           Der var ingen forslag til                                                                                               generalforsamlingen .
 7. Eventuelt.

Bestyrelsesmøde 3.3.15.

Til stede er Per – Inge – Eva – Mogens – Jørgen.

Generalforsamling og rengøring af bygninger:

Rengøring af bygninger lørdag den 21. marts.

Generalforsamling søndag den 29. marts.

Træning i svømmehal:

Søndag den 22. marts kl. 10:00 til 12:00.

Program for 2015:

Vi sender SMS vedr. klubture.

Nye flagstænger til flag og vimpler, til robådene:

Vi kontakter Ranum trædrejer i Flejsborg og får lavet flagstænger, og køber nye flag og vimpler (standere).

Besøg ved Kajak Freak i Holstebro. Prøve nye kajakker i Vandkraftsøen.

Vi sen der SMS vedr tur til Kajak Freak.

Edon både (outriggere), Nibe.

Grillaftener:

Vi vil forsøge at afholde et par grill aftener, indkaldelse med SMS.

Redningsøvelser i åbent vand:

Indkaldelse med SMS.


 

Bestyrelsesmøde 19.09.14.

Torsdag den 27. november: Møde med kommunen vedr. havnen.          Mogens og Jørgen deltager.

Klubaften, emne ??

Svømmehal 7, dec ??

Svømmehal februar og marts ??

Genoplivningskursus ??                                                                                                     Vi vil afholde kursus i “Byens hus” med underviser Jette Kristensen.

Edon både, Trailer i NIbe. Niels og Birgitte ??

Rengøring af klubhuse før sæsonstart ??                                                                 Vi indkalder til rengøring lørdag den 21. marts.

Generalforsamling 2015.                                                                                                 Generalforsamling afholdes søndag den 29. marts.


Bestyrelsesmøde 27.08.14.

DGI vil gerne sende en repræsentant til møde med bestyrelsen.           Per aftaler mødetidspunkt med DGI.

Tur til Kajak Freak, kajakbutik evt. en lørdag hvor der ikke er vejr til klubtur.

Renovering af murværk, specielt “Herre Roklubben”.                                   Mogens har kontakt til kommunen vedr. tilskud.


Bestyrelsesmøde 2.05.14.

Til stede: Per, Mogens. Inge. Eva, Jørgen.

Bestyrelsen konstituerer sig: Formand Per. Kasserer Mogens. Best. medlemmer Inge, Eva, Jørgen.

Per foreslår at vi undersøger muligheder for renovering af murværk. Mogens søger om tilskud fra Magdasminde fond og Peter Bengtson fond.

Der er gang i robådene, og roerne har efterlyst en firer mere som er klar hvis der kommer 10 eller flere som gerne vil ud at ro.                           Fur er klar til roning, og sammen med Sparekassen Midtfjord og Magda kan ialt 13 roere komme på vandet samtidigt.

Bestyrelsen er enige om at klubkajakker ikke lånes ud til fremmede, efterskoler og lign. Medlemmer har mulighed for at tage familie og venner med på en “prøvetur” på ca. 2 timer med udgangspunkt fra Roklubben. Til sådan ture kan der max. reserveres 8 klubkajakker.

Vogn til robåd trænger til rep.                                                                                       Jørgen får vognen repareret ved smed. Pris ca. kr. 1000,00.

Skagen Havkajakklub vil gerne låne klubhuset 30. maj til 1. juni.


Pressemeddelelse vedr. generalforsamlingen april 2014.

 


 

Bestyrelsesmøde 27.02.13:

Dagsorden og beslutninger:                                                                                         23. marts.      Rengøring og klargøring af klubhuse til den kommende sæson.

7. april.      Standerhejsning kl. 10:00 & Generalforsamling kl. 10:05          i klubhuset.

24. aug.        Løgstør Roklub afholder “Vis din klub dag” ialt 11 kajakklubber i det nordjyske inviteres.

Vi har fået den endelige byggetilladelse til Kajakskuret. Vi går igang så snart frosten er af jorden.

Mogens og Jørgen tror vi får behov for yderligere 2 klubkajakker, og vi foreslår at vi køber 2 kajakker først på sæsonen, når vi kan se hvad vi har råd til.

Inge vil undersøge om det er muligt at sende mail til alle medlemmer vedr. aktiviteter mm.

Mogens vil prøve om det er muligt at sende sms til alle medlemmer, hvis vi finder på noget med kort varsel.

Jørgen har oprette en facebook gruppe:  Løgstør Ro & Kajakklub.

Vi (Mogens og Jørgen) sender brev ud til alle medlemmer i uge 11. Brevet er vedr. indkaldelse til Generalforsamling og aktiviteter for kajakroere.

Har du noget der skal med i brevet, skal vi have det inden 10. marts.


Bestyrelsesmøde 14.08.12

Dagsorden og beslutninger:

* Samarbejde med Museet. Vedligeholdelse mv. af vores inriggere mod, at vi giver modtjenester og hjælper museet ved forskellige lejligheder.

* Bestyrelsen er enige i det er en god ide, at kunne hjælpe hinanden onkring ting som sker på havnen. Rart med en, som kan passe vore gamle træ-inriggere.

* 23. aug. 2012 Støttearrangement i forbindelse med Post Danmark Rundt.

* Afhængig af vejret, lægger vi kajakker m.v. ud på græsset mellen de to klubhuse og byder på en snak og kaffe.

* 8-10. sept.2012 Træskibssejllads med havneaktiviteter i samarb. med Museet.

* Som sidste år, holder vi åbent hus ved roklubben, med mulighed for at prøve, men kun mandag den 10/9 2012

* Indmeldelse i DGI

* En enig bestyrelse siger ja, og indmeldelse er allerede sket.

* Køb af 2 nye kajakker straks.

* Den store medlemsfremgang til i alt ca 150 medlemmer kræver vi straks køber mindst 2 nye kajakker. De er nu købt – en gul Sirrocco og en rød Squall 493

* Byggesagen.
* Kommunen er nu rykket, så vi snarest kender et tidspunkt for, at vi kan starte vores tilbygning og får den plads, vi mangler så hårdt.

* Ansøgning om tilskud til kajakkøb om tilbygning.

* Vi ansøger i første omgang pengeinstitutterne og senere Logstor, Jeldwen m.fl.


Dagsorden til møde i roklubben den 26.04.12 kl. 16

1 – Danmark rundt med DFfR, hvordan forholder vi os
2 – udlån af kajakker, robåde klubhus mm. Hvordan forholder vi os, er der retningslinjer
der skal overholdes.
3 – Klubaftener og fællesronin. Tirsdag, Mogens, Jørgen. Torsdag Inge, Gudrun.                                                                                                                       4- Svømmehal mandag den 23. april og 30. april
5- Diverse

Referat af Roklubbens bestyrelsesmøde den 26.04.12

1. Danmark rundt med DIfR. Inge ringer til Anne for at høre om det har interesse for hendes kommende hold.
2. Nej til polterabend og lign. Såfremt der ikke er en tilstede fra bestyrelsen, der tager sig af arrangementet og der må ikke være alkoholindtag før eller under sejlads. Udlån af kajakker er for klubbens medlemmer og andre klubbers medlemmer. Overnatning for andre klubber er gratis og brug af klubhusets faciliteter er gratis på lige fod med egne medlemmer.
3. Fællesroning og klubaften er udsat til midten i maj, afholdes tirsdag og torsdag kl. 19-21 (skal på hjemmeside )
4. Diverse: Kursus for begyndere starter lørdag den 28.4 fra kl 9 til 15 og evt. søndag hvis der er interesse for det. 5 personer er interesseret på nuværende tidspunkt. Svar fra naturstyrelsen. Vi har opnået ja til bygning af kajakskur. Sagen ligger nu ved Anne Skov fra Vesthimmerlands kommune. Hun kigger på placering i forhold til skellet.

Tilstede: Gudrun, Jørgen, Mogens og Inge
Afbud: Inge Marie

Klub for roere, kajakroere og rospinning.