For medlemmer

Dagsordener og referater

 


Bestyrelsesmøde mandag den 30. okt. 2017.

Til stede: Per – Annette – Inge – Jørgen.  Afbud fra Eva.

Vi har købt en dør til “Herreroklubben” hvor skal den monteres ?

Bestyrelsen er enige om at døren sættes i gavlen ved siden af porten.

Udluftning rospinne lokale ?  Jørgen køber og monterer to ventiler, den ene monteres i bruseniche, den anden i væggen til bådhallen.

Standerstrygning ?  Vi afholder standerstrygning tirsdag den 21. nov kl. 19:00 og klubben serverer gløgg og æbleskiver.

Lucia ? Vi holder Lucia aften onsdag den 13. dec kl. 17:00 med kajaktur og luciabrød og ost.


 

Bestyrelsesmøde onsdag den 28. juni 2017.

Til stede: Per, Inge,  Annette, Eva, Jørgen.

Nye kajakroere: Annette fremlagde forslag til kursus.

Kajaktræning for nybegyndere:

Har du lyst til at lære at ro kajak, så er muligheden der. Naturligvis ror du på eget ansvar, men da du ror i en klub, er det nødvendigt, at du kommer igennem de mest basale øvelser, samt at du kan svømme 400 meter.                                                                                                                                     1 En tur i svømmehallen, hvor balance- kæntrings- og redningsøvelser indøves- makkerredning såvel som selvredning.            2  Klargøring af kajak, udstyr og sikkerhed og isætning af kajak/ombordstigning samt udstigning/optagning.                                            3  Padleteknin-forlæns- og baglænsroning, støttetag/støtteslag, sideforflytning og manøvrering.                                                                                     4 Kendskab til Søsportens Sikkerhedsråds pjecer samt alarmering.

Inden du selv ror “ud i det blå”, skal du have roet minium 40 km sammen med erfarne roere. Nogle af turene skal være roet på fjorden.

Regnskab.

Jørgen fremlagde regnskab til dato, og budget for resten af året.

Muslingefest har bedt roklubben om hjælp til gulv, borde og stole 5/7 og 16/7, 7 til 8 mand. Vi besluttede at vi ikke kan finde hjælpere.

Opslag “fra medlem til medlem” skal være underskrevet.

Nye love og vedtægter: Per vil komme med et forslag.

Rengøring i Rospinnelokale: Annette laver en plan for turnusordning.

Søsportens sikkerhedsråd: Annette rekvirerer pjecer.

Male plankeværk: Jørgen finder hjælpere.

 


Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. maj 2017.

Tilstede: Eva-Annette-Inge-Per-Jørgen.

Vi har fået henvendelse fra Turistbureau om udlejning af kajakker. Vi vedtager at vi ikke lejer kajakker ud.

Jørgen skal kontakte webmaster for at få oprettet faneblad “Vedtægter” og klubbens vedtægter lægges ind under fanebladet.

Vi lejer svømmehallen mandag den 15. maj.

Forslag om køb af Ipad til rospinning og abonnement på Spotify. Jørgen køber Ipad og abonnerer på Spotify.


 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. april 2017 kl. 17:00.

Til stede: Per, Annette, Inge, Eva og Jørgen.

Bestyrelsen konstituerer sig.

Formand:                                      Per.

Næstformand:                           Annette.

Kasserer:                                       Jørgen.

Bestyrelsesmedlem:                Eva.

Bestyrelsesmedlem:                Inge.

Vi har betalt kr. 4100,00 til Roportalen. Jørgen finder ud af hvad det drejer sig om inden næste møde.

Det nye rospinnelokale har kostet kr. 28000,00. Det er kr. 1000,00 mere end budget.

Eva og Jørgen refererer fra rospinnemøde den 17. april.

Der er ca. 65 rospinnere. Der skal strammes op på disciplin vedr. afbud til rospinning. Et flertal af instruktører ønsker at bruge face book til bookning/afbud. Alle der starter rospinning inden Nytår betaler normal kontingent kr. 500,00. Hvor meget nye medlemmer der starter efter Nytår skal betale, vil vi afgøre senere. Rengøring af toilet, gulv og måtter, går på skift blandt de faste hold, hvert hold har rengøringen en uge. Skema vedr. rengøring hænges op i lokalet. Det er muligt for medlemmer at deltage på flere hold. Indvielse af det nye lokale lørdag den 29. april kl. 10:00 til 12:00. Alle medlemmer, presse og TV nord inviteres.

Jørgen redegjorde for økonomien for 2017, og fremlagde foreløbig medlemsliste. I følge medlemslisten ser det ud til at vi ikke har fået alle rospinnere tilmeldt. Jørgen kontakter instruktører, og får alle rospinnere meldt ind i roklubben.

John Andersen har spurgt på lån af opholdsrum (hvis det er dårligt vejr) i forbindelse med SF møde på havnen. Bestyrelsen besluttede at opholdsrum kun lånes ud til medlemmers private korte arrangementer. Jørgen giver besked til John.

Første klubaften/fællesroning onsdag den 3. maj kl. 17:00. Annette foreslår at vi øver teknik, en ny øvelse hver klubaften.                    

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 2. maj kl. 16:00. Bestyrelsen vil lave reglement for uddannelse af nye kajakroere.

 


Ordinær Generalforsamling søndag den 9. april 2017. kl. 10:05.

34 medlermmer var mødt på til generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:                           John Nielsen blev valgt.
 2. Formandens beretning:          Per Clausen aflagde beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.   Kasserer Mogens Lynge fremlagde regnskab.
 4. Valg til bestyrelse samt suppleanter:                                                            På valg er:     Mogens Lynge.    Modtager ikke genvalg                                                           Inge Boller.  Modtager genvalg.                 Valgt.                                                 Jørgen Birk.  Modtager genvalg.              Valgt.                  Bestyrelsen foreslår Annette Leffers valgt.                  Valgt.                   Suppleanter   Bestyrelsen foreslår  1. Stig Frejlev.       Valgt.                                                                                               2. Kristine Ingeman. Valgt
 5. Valg af revisorer:      Tonni Iversen.         Er ikke på valg før 2018.                                                      Gitte Hjelmager.   Er ikke på valg før 2018
 6. Indkomne forslag:   Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde lørdag den 25. februar kl. 12:00.

Til stede: Per, Eva, Inge, Jørgen.

Der var kun et punkt på mødet.

Skal vi gå igang med at lave nyt rospinnelokale i forbindelse med  omklædning i (Herreroklubben) ??

Jørgen vurderer at det vil koste kr. 12000,00 i materialer og kr. 15000,00 til varmepumpe.

Alle fire tilstedeværende er enige om at det er det vi gør.


 

Bestyrelsesmøde 3. oktober 2016.

Til stede. Per, Inge, Eva, Mogens og Jørgen.

Ny gavl “Herre roklub”:   Vi har et prisoverslag på kr. 93.000 fra Henriksen og Madsen. Mogens og Jørgen skal kontakte firmaet og få en fast pris på opførelse af ny gavl.

Nye skørter:    Flere medlemme ønsker et klubskørt som er tæt. Vi vedtager at købe 6-8 skørter af mærket REED.

Male klublokale:    John Christoffersen vil hjælpe/vejlede os vedr. rensning og maling af væggene. Flere medlemme har givet tilsagn om hjælp med maling m.m.

Klubaften – Fællesroning 2017:    Jørgen foreslår at vi holder fællesroning – klubaften onsdage kl. 17:00 til ca. 19:00. Af hensyn til Bombefireren og fællesroning er der ikke rospinning onsdage fra kl. 16:00 til ??

 


Bestyrelsesmøde 25. april 2016.

Tilstede: Per, Inge, Eva, Mogens og Jørgen.

Servering i byfestteltet:   Inge klarer indkaldelse af medlemmer.

Aktivitetsudvalg:   Annette, Inge, Mogens og Jørgen vil i fællesskab prøve at arrangere klubture m.m.

Fællesroning:    Fra 10. maj er der fællesroning tirsdage og torsdage kl. 19:00 til ca. 21:00.

Klubaften 11. maj kl. 19:30.    Klubbens medlemmer indkaldes til møde hvor vi snakker om mulige aktiviteter i den kommende sæson.

Grill:    Vi vedtager at købe en Weber gas grill til klubben.

Besøg:    DGI medlemmer vil holde et lille møde og spisning i Løgstør Roklub 31. maj kl. 17:00 til 19:00.

 


Standerhejsning og Generalforsamling.             Lørdag den 2. april 2016 kl. 14:00.

21 medlemmer deltog i standerhejs og generalforsamling.

John Nielsen blev valgt til dirigent.

Et min. stilhed til ære for P.W. Lyhne som døde 29. marts.

Formand Per Clausen aflagde beretning for 2015.                                        På grund af meget blæsevejr og generelt dårligt vejr, var aktivitetsniveauet noget mindre end de to foregående år. En robåd og en del kajakker tændte sankthansbålet. Renovering af syd vægen på “herreroklubben” blev markeret med en klubaften med suppe og pølser med brød. Vi er ialt 135 medlemmer, og ca. 20 nye er klar til at starte i den nye sæson. Klubben har modtaget penge fra kommunen og to fonde, og har indkøbt 6 romaskiner. I dette efterår vil vi udskifte gavlen på “herreroklubben”. Kommunen har lavet ny front ud mod Kanalvejen, med fodhegn og bænke. Vi har købt en varmepumpe til opvarmning af klublokalet. Varmepumpen virker rigtig fint. I bestyrelsen har vi talt om at oprette et aktivitetsudvalg, i håb om at flere aktiviteter bliver gennemført.

Kasserer Mogens Lynge fremlagde regnskab for 2015.                             Regnskabet ballancerer med kr. 148.989,18 og en saldo ultimo på  kr. 108.280,33. Rigtigt fint regnskab.

Valg til bestyrelse:                                                                                                               På valg var Per Clausen og Eva søjberg, begge modtog genvalg.

Valg af revisorer:                                                                                                                   På valg var Tonni Iversen og Marie Henriksen. Tonni modtog genvalg. Marie er rejst til Vejle, og ønskede derfor ikke genvalg. Gitte Hjelmager blev valgt som revisor.

Indkomne forslag.            Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag.

Eventuelt.           En roer ønskede at vi køber redningsveste til roerne, evt. selvoppustelige.


 

Bestyrelsesmøde 25.02.16.

Til stede: Per, Inge, Eva, Mogens, Jørgen.

Vi aftalte at indkøbe 6 romaskiner. Vi har fået tilskud fra kommunen og to fonde, så roklubbens udgift er ca. kr. 10.000.

Generalforsamling afholdes lørdag den 2. april kl. 14:00.

Rengøring og oprydning lørdag den 19. marts kl. 10:00 til 12:00. Herefter en let frokost til oprydningsholdet.

Eva og Ulla har bedt om at låne to klubkajakker til Gjøl Festival             27. til 29. maj. Bevilliget.


 

Bestyrelsesmøde 20.08.15:

Til stede: Per, Inge, Eva, Mogens, Jørgen.

Lørdag den 29. august: Løgstør Idrætsforening har inviteret Eskild Ebbesen til foredrag, og deltagende klubber har mulighed for en lille stand.                                                                                                                               Roklubben deltager med lille stand og medlemmer som hjælper på stand, deltager gratis i foredrag med Eskild Ebbesen. Mogens sender sms indbydelse til medlemmer.

Tirsdag den 1. september: Vesthimmerlands kommune og DGI inviterer til work shop vedr. foreningsudvikling.                                        Per Clausen deltager.

Mandag den 7. september: Træskibssejlads Limfjorden rundt.                 Roklubben holder åbent hus kl. 14:00 til 17:00.

Tirsdag den 8. september: Repræsentant fra  Dansk forening for rosport kommer til Løgstør kl. 9:00.                                                         Birgitte og Niels deltager som roere, og Jørgen vil gerne høre med, hvad DFfR vil tilbyde klubben. Mogens sender sms invitation til roere.


Generalforsamling 29.3.15.

24 medlemmer mødte op til standerhejs og generalforsamling.

Dagsorden:

 1.   Valg af dirigent.                            John Nielsen, valgt til dirigent.
 2.   Formandens beretning.           Per Clausen aflagde formandens                                                                           beretning.
 3.   Fremlæggelse af regnskab.     Mogens Lynge oplæste                                                                                                kassererens regnskab.
 4. Valg til bestyrelse samt suppleant.                                                                        På valg er:   Inge Boller.              Genvalgt.                                                                                      Mogens lynge.       Genvalgt.                                                                                      Jørgen Birk.             Genvalgt.                                                          Suppleant:   Karina Boller.         Karina ønskede ikke genvalg. I                                                                                stedet for Karina blev                                                                                                  Bente Pedersen valgt.
 5. Valg af revisorer:                             Marie Henriksen og Tonni Iversen                                                                      samt revisorsuppleant Helge Tjell                                                                         blev valgt i 2014 og er først på valg                                                                     i 2016.
 6. Indkomne forslag:                           Der var ingen forslag til                                                                                               generalforsamlingen .
 7. Eventuelt.

Bestyrelsesmøde 3.3.15.

Til stede er Per – Inge – Eva – Mogens – Jørgen.

Generalforsamling og rengøring af bygninger:

Rengøring af bygninger lørdag den 21. marts.

Generalforsamling søndag den 29. marts.

Træning i svømmehal:

Søndag den 22. marts kl. 10:00 til 12:00.

Program for 2015:

Vi sender SMS vedr. klubture.

Nye flagstænger til flag og vimpler, til robådene:

Vi kontakter Ranum trædrejer i Flejsborg og får lavet flagstænger, og køber nye flag og vimpler (standere).

Besøg ved Kajak Freak i Holstebro. Prøve nye kajakker i Vandkraftsøen.

Vi sen der SMS vedr tur til Kajak Freak.

Edon både (outriggere), Nibe.

Grillaftener:

Vi vil forsøge at afholde et par grill aftener, indkaldelse med SMS.

Redningsøvelser i åbent vand:

Indkaldelse med SMS.


 

Bestyrelsesmøde 19.09.14.

Torsdag den 27. november: Møde med kommunen vedr. havnen.          Mogens og Jørgen deltager.

Klubaften, emne ??

Svømmehal 7, dec ??

Svømmehal februar og marts ??

Genoplivningskursus ??                                                                                                     Vi vil afholde kursus i “Byens hus” med underviser Jette Kristensen.

Edon både, Trailer i NIbe. Niels og Birgitte ??

Rengøring af klubhuse før sæsonstart ??                                                                 Vi indkalder til rengøring lørdag den 21. marts.

Generalforsamling 2015.                                                                                                 Generalforsamling afholdes søndag den 29. marts.


Bestyrelsesmøde 27.08.14.

DGI vil gerne sende en repræsentant til møde med bestyrelsen.           Per aftaler mødetidspunkt med DGI.

Tur til Kajak Freak, kajakbutik evt. en lørdag hvor der ikke er vejr til klubtur.

Renovering af murværk, specielt “Herre Roklubben”.                                   Mogens har kontakt til kommunen vedr. tilskud.


Bestyrelsesmøde 2.05.14.

Til stede: Per, Mogens. Inge. Eva, Jørgen.

Bestyrelsen konstituerer sig: Formand Per. Kasserer Mogens. Best. medlemmer Inge, Eva, Jørgen.

Per foreslår at vi undersøger muligheder for renovering af murværk. Mogens søger om tilskud fra Magdasminde fond og Peter Bengtson fond.

Der er gang i robådene, og roerne har efterlyst en firer mere som er klar hvis der kommer 10 eller flere som gerne vil ud at ro.                           Fur er klar til roning, og sammen med Sparekassen Midtfjord og Magda kan ialt 13 roere komme på vandet samtidigt.

Bestyrelsen er enige om at klubkajakker ikke lånes ud til fremmede, efterskoler og lign. Medlemmer har mulighed for at tage familie og venner med på en “prøvetur” på ca. 2 timer med udgangspunkt fra Roklubben. Til sådan ture kan der max. reserveres 8 klubkajakker.

Vogn til robåd trænger til rep.                                                                                       Jørgen får vognen repareret ved smed. Pris ca. kr. 1000,00.

Skagen Havkajakklub vil gerne låne klubhuset 30. maj til 1. juni.


Pressemeddelelse vedr. generalforsamlingen april 2014.

 


 

Bestyrelsesmøde 27.02.13:

Dagsorden og beslutninger:                                                                                         23. marts.      Rengøring og klargøring af klubhuse til den kommende sæson.

7. april.      Standerhejsning kl. 10:00 & Generalforsamling kl. 10:05          i klubhuset.

24. aug.        Løgstør Roklub afholder “Vis din klub dag” ialt 11 kajakklubber i det nordjyske inviteres.

Vi har fået den endelige byggetilladelse til Kajakskuret. Vi går igang så snart frosten er af jorden.

Mogens og Jørgen tror vi får behov for yderligere 2 klubkajakker, og vi foreslår at vi køber 2 kajakker først på sæsonen, når vi kan se hvad vi har råd til.

Inge vil undersøge om det er muligt at sende mail til alle medlemmer vedr. aktiviteter mm.

Mogens vil prøve om det er muligt at sende sms til alle medlemmer, hvis vi finder på noget med kort varsel.

Jørgen har oprette en facebook gruppe:  Løgstør Ro & Kajakklub.

Vi (Mogens og Jørgen) sender brev ud til alle medlemmer i uge 11. Brevet er vedr. indkaldelse til Generalforsamling og aktiviteter for kajakroere.

Har du noget der skal med i brevet, skal vi have det inden 10. marts.


Bestyrelsesmøde 14.08.12

Dagsorden og beslutninger:

* Samarbejde med Museet. Vedligeholdelse mv. af vores inriggere mod, at vi giver modtjenester og hjælper museet ved forskellige lejligheder.

* Bestyrelsen er enige i det er en god ide, at kunne hjælpe hinanden onkring ting som sker på havnen. Rart med en, som kan passe vore gamle træ-inriggere.

* 23. aug. 2012 Støttearrangement i forbindelse med Post Danmark Rundt.

* Afhængig af vejret, lægger vi kajakker m.v. ud på græsset mellen de to klubhuse og byder på en snak og kaffe.

* 8-10. sept.2012 Træskibssejllads med havneaktiviteter i samarb. med Museet.

* Som sidste år, holder vi åbent hus ved roklubben, med mulighed for at prøve, men kun mandag den 10/9 2012

* Indmeldelse i DGI

* En enig bestyrelse siger ja, og indmeldelse er allerede sket.

* Køb af 2 nye kajakker straks.

* Den store medlemsfremgang til i alt ca 150 medlemmer kræver vi straks køber mindst 2 nye kajakker. De er nu købt – en gul Sirrocco og en rød Squall 493

* Byggesagen.
* Kommunen er nu rykket, så vi snarest kender et tidspunkt for, at vi kan starte vores tilbygning og får den plads, vi mangler så hårdt.

* Ansøgning om tilskud til kajakkøb om tilbygning.

* Vi ansøger i første omgang pengeinstitutterne og senere Logstor, Jeldwen m.fl.


Dagsorden til møde i roklubben den 26.04.12 kl. 16

1 – Danmark rundt med DFfR, hvordan forholder vi os
2 – udlån af kajakker, robåde klubhus mm. Hvordan forholder vi os, er der retningslinjer
der skal overholdes.
3 – Klubaftener og fællesronin. Tirsdag, Mogens, Jørgen. Torsdag Inge, Gudrun.                                                                                                                       4- Svømmehal mandag den 23. april og 30. april
5- Diverse

Referat af Roklubbens bestyrelsesmøde den 26.04.12

1. Danmark rundt med DIfR. Inge ringer til Anne for at høre om det har interesse for hendes kommende hold.
2. Nej til polterabend og lign. Såfremt der ikke er en tilstede fra bestyrelsen, der tager sig af arrangementet og der må ikke være alkoholindtag før eller under sejlads. Udlån af kajakker er for klubbens medlemmer og andre klubbers medlemmer. Overnatning for andre klubber er gratis og brug af klubhusets faciliteter er gratis på lige fod med egne medlemmer.
3. Fællesroning og klubaften er udsat til midten i maj, afholdes tirsdag og torsdag kl. 19-21 (skal på hjemmeside )
4. Diverse: Kursus for begyndere starter lørdag den 28.4 fra kl 9 til 15 og evt. søndag hvis der er interesse for det. 5 personer er interesseret på nuværende tidspunkt. Svar fra naturstyrelsen. Vi har opnået ja til bygning af kajakskur. Sagen ligger nu ved Anne Skov fra Vesthimmerlands kommune. Hun kigger på placering i forhold til skellet.

Tilstede: Gudrun, Jørgen, Mogens og Inge
Afbud: Inge Marie

Klub for roere og kajakroere med redningsøvelser, aktivitetskalender, havkajakker, børnekajakker og klubhus.