Klubbens love


Bestyrelsen foreslår ændring af klubbens love på den kommende generalforsamlingen 2020.

Forslag til ændringer af love

Love for Løgstør Roklub

Stiftet: 18. juni 1910

Medlem af D.F.f.R & D.I.F.

Medlemmerne

§ 1. Klubbens navn og formål:
Klubbens navn er ” Løgstør Roklub”, dens stander er mørkeblå med bogstaverne ”LR” i hvidt.
Klubben er hjemmehørende i Løgstør i Vesthimmerlands Kommune, og den er medlem af Dansk
Forening for Rosport (DFfR).
Klubbens formål er at give aktive medlemmer adgang til at dyrke rosport og andre vandaktiviteter.
Anden idræt kan ved bestyrelsesbeslutning optages på klubbens program.

§ 2. Medlemmerne:
Klubbens medlemmer er dels aktive, dels passive. Som aktivt medlem kan optages enhver fra ca. 12
års alderen med interesse for rosport. Unge under 18 år betegnes som juniorer, medens personer fra
det fyldte 18 år betegnes som seniorer. Indmeldelse er gældende indtil man over for bestyrelsen
meddeler sin udmeldelse, eller man jf. § 7 eller § 22 udelukkes fra medlemskab.
Som passivt medlem kan alle optages.

§ 3. Medlemmernes rettigheder:
Ethvert medlem har adgang til bygningerne, men kun aktive medlemmer har ret til at benytte
materiellet.

§ 4. Æresmedlemmer:
Optagelse af æresmedlemmer sker ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling efter
indstilling af bestyrelsen. Diskussion herom kan ikke finde sted.
Æresmedlemmer har rettigheder som aktive medlemmer.

§ 5. Medlemmernes forpligtelser:
Ethvert medlem er forpligtet til at gøre sig bekendt med klubbens love og reglementer på Løgstør
Roklubs hjemmeside.
For at kunne deltage i roning skal ethvert medlem med sin underskrift bekræfte, at vedkommende
kan svømme 300m, (jf. DFfR´s love § 1-5).

§ 6. Kontingent:
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. For juniorer fastsættes et reduceret
kontingent. Kontingentet, der betales som ét samlet beløb, er dækkende for 1 år.
Bestyrelsen beslutter, hvornår kontingentet skal betales.

§ 7. Restancer:
Er et medlem i restance ud over 1 måned, skal bestyrelsen meddele vedkommende roforbud.
Betales kontingentet efter påkrav ikke efter yderligere 1 måned, kan bestyrelsen udelukke
vedkommende fra videre medlemskab.
Genoptagelse i klubben kan først finde sted, når restancen er betalt.

§ 8. Kontingentfrihed:
Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie.
Ligeledes kan bestyrelsen meddele kontingentfrihed for aktive medlemmer, der lægger et væsentligt
arbejde som instruktør eller andet i klubben.

§ 9. Overgang:
Overgang fra aktivt til passivt medlem kan ikke finde sted midt i kontingentperioden.
Overgang fra passivt til aktivt medlem kan derimod ske til enhver tid mod kontingentbetaling som
aktiv.

§ 10. Fremmede roere:
Fremmede roere, som for kortere tid opholder sig i kommunen som gæster, kan vederlagsfrit
deltage i roningen.

Bestyrelsen

§ 11. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med formand, næstformand, rochef, kasserer og sekretær.
Formand, næstformand og rochef skal vælges blandt aktive medlemmer.
Formand og kasserer skal være myndige personer.
Alle valg er for en 2-årig periode. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 3
bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg kan finde sted, men intet medlem er pligtig til at modtage genvalg udover 2
sammenhængende perioder i bestyrelsen.
Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for en 2-årig periode, hvoraf 1 afgår hvert år på skift.
Længstsiddende suppleant er 1. suppleant.

§ 12. Afgang i perioden:
Afgår et bestyrelsesmedlem i periodens løb, indtræder en suppleant. Er et bestyrelsesmedlem
forhindret i at deltage i ledelsen udover 1 måned, kan en suppleant indkaldes som stedfortræder, så
længe vakancen varer.

§ 13. Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen forestår klubbens ledelse. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2
bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indvarsles med mindst et døgns varsel, medmindre
alle bestyrelsesmedlemmer i den givne situation er enige om kortere varsel.

§14. Bestyrelsens arbejdsform:
Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Den er beslutnings-
dygtig, når 4 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme
udslagsgivende.
Der laves referat af alle møder og generalforsamlinger, og referatet lægges på hjemmesiden. Samme
hjemmeside skal også virke som dagbog, hvori begivenheder af interesse for fremtiden indføres.

§ 15. Vedligeholdelse:
Bestyrelsen skal sikre materiellets og bygningers tilstand og kan udpege medlemmer til arbejdet
med istandsættelse og vedligeholdelse.
Den kan også vælge at lade arbejdet udføre uden for klubbens regi.
Bestyrelsen kan udpege medlemmer til enkelte poster som assistance for sit arbejde eller andet i
klubbens interesse såsom materielforvalter, husforvalter og lign.
Disse personer kan deltage i bestyrelsesmøder efter behov, og de har stemmeret indenfor det
pågældende ansvarsområde.
Endvidere kan bestyrelsen nedsætte udvalg til behandling af specifikke emner. Bestyrelsen udpeger
klubbens repræsentant(er) til DFfR.

§ 16. Rochefens ansvarsområde:
Rochefen forestår bådenes fordeling, samt tildeling af rotider blandt de enkelte hold. Rochefen
forestår tildeling af instruktører efter behov og muligheder. Rochefen indstiller til den øvrige
bestyrelse ønsker om relevante og nødvendige uddannelser.

§ 17. Kaproning:
I det omfang der udtrykkes ønske om deltagelse i kaproning, leder rochefen dette arbejde og
assisterer med udvælgelse af træningsledere.

Enhver har ret til at dyrke roning udelukkende som motionsroning, men rochefen skal stedse
medvirke i opfordring og fremelskelse af ønsker om at deltage i kaproning.
Rochefen forestår en ro-journal.

§ 18. Reglementer:
Bestyrelsen udfærdiger ordens-, ro- og træningsreglementer og kan til enhver tid foretage ændringer
i og tilføjelser til disse.
Reglementer skal opsættes som opslag let synlige for alle medlemmer.
Bestyrelsen meddeler styrmandsstatus efter indstilling fra rochefen.

§ 19. Administration:
Bestyrelsen forvalter klubbens midler og forestår administration af ejendom.
Bestyrelsen kan KUN ved generalforsamlingsbeslutning pantsætte klubbens materiel.
Bestyrelsen må ikke på nogen måde indgå personlig kautionsforpligtelser.
Formanden eller i dennes længevarende fravær næstformanden, tegner foreningen. Er
næstformanden umyndig skal kassereren kontrasignere.

§ 20. kassereren:
Beløb der henstår i pengeinstitut forvaltes og kan hæves af kassereren. I kassererens
længerevarende fravær, kan bestyrelsen udpege en suppleant for denne.
Bestyrelsen og/eller revisorerne kan til enhver tid forlange at efterse kassererens regnskaber og
kassebeholdninger i form af kontanter og indeståender.
Kassereren skal føre kassebog, ligesom han forestår medlemskartoteket.

§ 21. Regnskabsår:
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 22. Eksklusion:
Bestyrelsen kan suspendere et medlems ret til at deltage i aktiviteterne, samt adgang til klubbens
lokaler, såfremt medlemmet modarbejder klubbens interesser eller viser uværdig opførsel.
En sådan suspension indbringes for førstkommende generalforsamling, der kan omstøde
suspensionen eller foretage eksklusion.

Generalforsamling

§ 23. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, efter mindst 14 dages
forudgående varsel gennem sms eller e-mail til klubbens medlemmer. Medlemmer uden sms eller
mail orienteres ved udsendelse af brev.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om virksomheden.
3. Fremlæggelse af regnskabet.
4. Valg til bestyrelsen samt suppleanter.
5. Valg af revisorer.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Hvis flere hovedpunkter skal indskydes, sker det mellem punkt 5 og 6.
Emner der ønskes behandlet med generalforsamlingsbeslutning til følge, skal indgives til
bestyrelsen. Indgivelsen kan foretages på ethvert tidspunkt af året, dog senest 15. februar til
behandling på førstkommende generalforsamling.
I indvarsling henvises til lovens dagsorden. Såfremt punktet ”Indkomne forslag” bliver aktuelt skal
indvarsling omfatte en kort beskrivelse af forslagene.

§ 24. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst
1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af
forhandlingsemnet. Udgør 1/3 af medlemmerne et antal på mere end 15 medlemmer gælder
ordlyden: når mindst 15 medlemmer indsender.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling, dog
med angivelse af behandlingspunkter og årsag.

§ 25. Afstemning:
Afgørelser på generalforsamlinger (ordinær såvel som ekstraordinære) træffes ved simpel
stemmeflerhed. Dog kræves det ved lovændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer
stemmer derfor.
Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, når blot 1 medlem forlanger
dette.
Valg til bestyrelsen samt af revisorer skal altid foregå ved skriftlig afstemning, såfremt der opstilles
flere end nødvendige kandidater.

§ 26. Klubbens ophør:

Klubbens ophør kan kun besluttes på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), hvor 2/3
af medlemmerne er tilstede og hvor 2/3 af disse stemmer derfor.
Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indvarsles senest 14 dage efter en ny
generalforsamling, hvor afgørelse da kan træffes uden hensyn til de tilstedeværende medlemmers
antal, men dog med ovennævnte majoritet.

§ 27. Magdas Mindefond:
I tilfælde af klubbens ophør, eller at der på den ordinære generalforsamling, eller en 14 dage senere
afholdt ekstraordinær generalforsamling, ingen bestyrelse måtte blive valgt, hvorved klubben
betragtes som opløst, skal den gamle bestyrelse drage omsorg for at underrette bestyrelsen for
”Magdas Mindefond til støtte og opmuntring for rosporten” om klubbens ophør, hvorefter fondens
bestyrelse ifølge fondens love overtager ejendommen med løst og fast inventar, materiel, arkiv m.v.
til administration og opbevaring, indtil en ny roklub med samme formål som den opløste måtte
blive dannet.

§§§§§

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. oktober 1922 og ændret 28. oktober
1923, 21. oktober 1927 og 29. oktober 1958. Endvidere med enkelte ændringer siden da, men uden
dateringer. Omredigeret, nybearbejdet og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10. april
1994. Ændret på ordinær generalforsamling den 29. marts 2020.


LOVE FOR LØGSTØR ROKLUB
Stiftet 18 . Juni 1910
Ændret 10. april 1994
Medlem af D.F.f.R. Og D.I.F.

MEDLEMMERNE
§ 1. Klubbens navn er ”Løgstør roklub”, dens stander er mørkeblå med bogstaverne ”LR” i hvidt. Klubben er hjemmehørende i Løgstør kommune, og den er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR).
Klubbens formål er at give aktive medlemmer adgang til at dyrke ro-
sport. Anden idræt kan ved generalforsamlingsbeslutning optages på klubbens program.

§ 2. Klubbens medlemmer er dels aktive, dels passive. Som aktivt
medlem kan optages enhver fra ca. 12 års alderen med interesse for
rosport. Unge under 18 år betegnes som juniorer, medens personer fra det fyldte 18 år betegnes som seniorer. Indmeldelse er gældende indtil man over for bestyrelsen meddeler sin udmeldelse, eller man jf. § 7 eller § 22 udelukkes fra medlemskab. Som passivt medlem kan alle optages.

§ 3. Ethvert medlem har adgang til bygningerne, men kun aktive medlemmer har ret til at benytte materiellet.
For at kunne deltage i roning skal ethvert medlem med sin underskrift bekræfte, at vedkommende er frisvømmer, (jf. DFfR`s love 1—§ 5).

§ 4. Optagelse af æresmedlemmer sker ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling efter indstilling af bestyrelsen. Diskussion herom kan ikke finde sted.
Æresmedlemmer har rettigheder som aktive medlemmer.

§ 5. Ethvert medlem får efter sin indtræden et eksemplar af klubbens love samt et medlemskort.

§ 6. Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. For juniorer fastsættes et reduceret kontingent.
Kontingent, der betales som èt samlet beløb, er dækkende for 1 år
gældende fra 1. april til 31. marts, og det skal være indbetalt inden
hvert års 15. maj. Ved senere indmeldelse skal betaling foretages umiddelbart efter påkrav.

§ 7. Er et medlem i restance ud over 1 måned skal bestyrelsen
meddele vedkommende roforbud. Betales kontingentet efter på-
krav ikke efter yderligere 1 måned kan bestyrelsen udelukke
vedkommende fra videre medlemskab.
Genoptagelse i klubben kan først finde sted når restancen er betalt.

§ 8. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie.
Ligeledes kan bestyrelsen meddele kontingentfrihed for aktive
medlemmer, der lægger et væsentligt arbejde som instruktør eller
andet i klubben.

§ 9. Overgang fra aktivt til passivt medlem kan kun finde sted til
hvert års 1. april og skal forinden meddeles bestyrelsen.
Overgang fra passivt til aktivt medlem kan derimod ske til enhver
tid mod kontingentbetaling som aktiv.

§ 10. Fremmede roere, som for kortere tid opholder sig i kom-
munen som gæster, kan vederlagsfrit deltage i roningen.

§ 11. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5
personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næst-
formand, rochef, kasserer og sekretær.
Formand, næstformand of rochef skal vælges blandt aktive med-
lemmer.
Formand og kasserer skal være myndige personer.

Alle valg er for en 2-årig periode. I lige år vælges 2 bestyrelses-
medlemmer. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg kan finde sted, men intet medlem er pligtig at modtage genvalg ud over 2 sammenhængende perioder i bestyrelsen.
Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for en 2-årig periode
hvoraf 1 af hver afgår på skift. Længstsiddende suppleant er 1. suppleant.

§ 12. Afgår et bestyrelsesmedlem i periodens løb indtræder en suppleant. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i ledelsen ud over 1 måned kan en suppleant indkaldes som stedfortræder så længe vakancen varer.

§ 13. Bestyrelsen forestår klubbens ledelse. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indvarsles med mindst 1 døgns varsel, medmindre alle bestyrelsesmedlemmer i den givne situation er enige om kortere varsel.

§ 14. Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller i dennes fravær af
næstformanden. Den er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme udslaggivende.
Der laves referat af alle møder og generalforsamlinger, og referat indføres i forhandlingsprotokol. Samme protokol skal også virke som dagbog, hvori begivenheder af interesse for fremtiden indføres.

§ 15. Bestyrelsen skal sikre materiellets og bygningers tilstand og kan udpege medlemmer til arbejdet med istandsættelse og vedligeholdelse.
Den kan også vælge at lade arbejdet udføre uden for klubbens regi.
Bestyrelsen kan udpege medlemmer til enkelte poster som assistance for sit arbejde eller andet i klubbens interesse såsom materielforvalter, husforvalter og lign. Disse personer kan deltage i bestyrelsesmøder efter behov, og de har da stemmeret over for sager inden for den pågældende ansvarsområde.
Endvidere kan bestyrelsen nedsætte udvalg til behandling af speci-
fikke emner. Bestyrelsen udpeger klubbens repræsentant(er) til
DFfR.

§ 16. Rochefen forestår bådenes fordeling samt tildeling af rotider
blandt de enkelte hold. Han forestår tildeling af instruktører efter
behov og muligheder. Han indstiller til den øvrige bestyrelse
ønsker om relevante og nødvendige uddannelser.

§ 17. I det omfang der udtrykkes ønske om deltagelse i kapro-
ning, leder rochefen dette arbejde og assisterer med udvælgelse af
træningsledere.
Enhver har ret til at dyrke roning udelukkende som motionsro-
ning, men rochefen skal stedse medvirke i opfordring og frem-
elskelse af ønsker om at deltage i kaproning.
Rochefen forestår en ro-journal.

§ 18. Bestyrelsen udfærdiger ordens, ro– og træningsreglementer
og kan til enhver tid foretage ændringer i og tilføjelser til disse.
Reglementer skal opsættes som opslag let synlige for alle med-
lemmer.
Bestyrelsen meddeler styrmandsstatus efter indstilling fra rochefen.

§ 19. Bestyrelsen forvalter klubbens midler og forestår admini-
stration af ejendom.
Bestyrelsen kan KUN ved generalforsamlingsbeslutning pantsætte klubbens materiel.

Bestyrelsen må ikke på nogen måde indgå personlig kautionsforpligtelser.
Formanden, eller i dennes længevarende fravær næstformanden, tegner foreningen. Er næstformanden umyndig skal kassereren kontrasignere.

§ 20. Beløb der henstår i pengeinstitut eller på giro forvaltes og kan hæves af kassereren. I dennes længevarende fravær af den person, der midlertidigt er udpeget til at supplere.
Bestyrelsen og/eller revisorerne kan til en hver tid forlange at efterse kassererens regnskaber og kassebeholdninger i form af kontanter og indeståender.
Kassereren skal føre kassebog, lige som han forestår medlemskartoteket.

§ 21. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 22. Bestyrelsen kan suspendere et medlems ret til at deltage i aktiviteterne samt adgang til klubbens lokaler, såfremt medlemmet modarbejder klubbens interesser eller viser uværdig opførsel.
En sådan suspension indbringes for førstkommende generalforsamling, der kan omstøde suspensionen eller foretage eksklution.

§ 23. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen
af april måned, efter mindst 14 dages forudgående varsel ved SMS eller Mail til alle medlemmer.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om virksomheden.
3. Fremlæggelse af regnskabet.
4. Valg til bestyrelsen samt suppleant.                                                                 5. Valg af revisor
6. Eventuelt
Hvis flere hovedpunkter skal indskydes, sker dette mellem punkt
5 og 6.
Emner der ønskes behandlet med generalforsamlingsbeslutning til
følge, skal indgives skriftligt til bestyrelsen. Indgivelsen kan fore-
tages på et hvert tidspunkt af året, dog senest 15. februar behand-
ling på førstkommende generalforsamling.
I indvarsling henvises til lovens dagsorden. Såfremt punktet
”Indkomne forslag” bliver aktuelt skal indvarsling omfatte en kort
beskrivelse af forslagene.

§ 24. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen
finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne ind-
sender skriftlig begæring derom til bestyrelsen med opgivelse af
forhandlingsemnet. Udgør 1/3 af medlemmerne et antal på mere
end 15 medlemmer gælder ordlyden: når mindst 15 medlemmer
indsender.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som
ordinær generalforsamling, dog med angivelse af behandlings-
punkter og årsag.

§ 25. Afgørelser på generalforsamlinger (ordinær såvel som
ekstraordinære) træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves
det ved lovændringer, at mindst 2/3 ag de tilstedeværende med-
lemmer stemmer derfor.
Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig
når blot 1 medlem forlanger dette.
Valt til bestyrelsen samt af revisor skal altid foregå ved skriftlig
afstemning, såfremt der opstilles flere end nødvendige kandidater.

§ 26. Klubbens ophør kan kun besluttes på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), hvor 2/3 af medlemmerne er tilstede og hvor 2/3 af disse stemmer derfor.
Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, indvarsles senest 14 dage efter en ny generalforsamling, hvor afgørelse da kan træffes uden hensyn til de tilstedeværende medlemmers antal, men dog med ovennævnte majoritet.

§27. I tilfælde af klubbens ophør, eller at der på den ordinære general-
forsamling, eller en 14 dage derefter afholdt ekstraordinær generalforsamling, ingen bestyrelse måtte blive valgt, hvorved klubben betragtes som opløst, skal den gamle bestyrelse drage omsorg for at underrette bestyrelsen for ”Magdas mindefond til støtte og opmuntring for rosporten” om klubbens ophør, hvorefter fondets bestyrelse ifølge fondets love overtager ejendommen med løst og fast inventar, materiel, arkiv m.v. til administration og opbevaring, indtil en ny roklub med samme formål som den opløste måtte blive dannet.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. oktober
1922 og ændret 28. oktober 1923, 21. oktober 1927 og 29. oktober
1958. Endvidere med enkelte ændringer siden da, men uden dateringer.
Omredigeret, nybearbejdet og vedtaget på ekstraordinær general-
forsamling den 10. april 1994.
POKALEN ”ÅRETS ROER”
Den i 1980 indførte pokal ”Årets roer” er til enhver tid roklubbens
ejendom. Den uddeles hvert år under generalforsamlingspunktet ”Eventuelt” efter skriftligt valg blandt fremmødte.
Pokalen forsynes med navn på den udvalgte for klubbens regning, og
pokalen opbevares af den udvalgte til næste uddeling.


Privatlivspolitik for Løgstør Roklub

Personoplysninger er enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person f.eks. dine kontaktoplysninger.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af fair og gennemsigtig behandling.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Løgstør Roklub er dataansvarlig

Kontaktperson: Jørgen Birk          tlf.: +45 20 88 85 64

e-mail: kjbirk@mail.dk

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler kun oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt registrering af udleveret nøgle. Disse oplysninger opbevares i et excel-regneark (medlemsliste) på kasserens, Jørgen Birks, computer og slettes, når du melder dig ud af foreningen. Du er selv ansvarlig for, at dine personoplysninger er opdaterede f.eks. flytning, ændring af telefonnummer og e-mailadresse ved meddelelse til kasseren.

Samtidig med indbetaling af kontingent giver du samtykke til at blive registreret på Løgstør Roklubs medlemsliste.

Videregivelse af dine personoplysninger. 

Ved udsendelse af mail benyttes TDC’s e-mail, endvidere benyttes sms.

Bestyrelsens medlemmer kan alle få tilsendt en kopi af medlemslisten efter behov.

Dine rettigheder 

Du har nogle rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til sletning af alle personoplysninger
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (Ret til at have kontrol over egne data)
  • Retten til indsigelse
  • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til bestyrelsen
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Klub for roere, kajakroere og rospinning.